Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-30

Kallelse till extra bolagsstämma i NeoDynamics AB publ)

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande råder förbud mot att hålla allmänna sammankomster med fler än 50 personer. NeoDynamics värnar om aktieägarnas hälsa samt arbetet med att begränsa smittspridningen och kommer att iaktta vid var tid gällande restriktioner och begränsningar av sammankomster. I en situation där antalet personer på plats vid extrastämman riskerar att överstiga rådande begränsningar för sammankomster kan NeoDynamics komma att ställa in extrastämman och kalla till extrastämman vid ett senare tillfälle.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska vara införd i Bolagets aktiebok senast fredagen den 7 augusti 2020, och anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 10 augusti 2020. Anmälan ska ske skriftligen till NeoDynamics AB, Lejonvägen 14, 181 32 Lidingö. Anmälan kan också göras per telefon: 070-851 96 48 eller per e-post: jorgen.vrenning@neodynamics.com.I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 7 augusti 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 33 455 612 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Föreslagen dagordning:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Godkännande av dagordning.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggning av handlingar enligt 14 kap. Aktiebolagslagen.

7. Beslut om att inrätta incitamentsprogram genom a) riktad emission av teckningsoptioner till deltagare i programmet och b) att erbjuda bonus.

8. Stämmans avslutande.

Beslut under punkt 7 på agendan förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på bolagsstämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan, handlingar i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, NeoDynamics AB, Lejonvägen 14, på Lidingö samt på Bolagets webbplats (www.neodynamics.com) senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lidingö 30 juli 2020

NeoDynamics AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ). Telefon: +46 708 444 966,

E-post: anna.eriksrud@neodynamics.com,eller:

Jörgen Vrenning, CFO/IR NeoDynamics AB (publ). Telefon: +46 708 519 648,

E-post: jorgen.vrenning@neodynamics.com

Denna information är sådan information som NeoDynamics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juli 2020.

Författare NeoDynamics

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.