Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-09-08

Kallelse till extra bolagsstämma i Sleepo AB (publ)

ANMÄLAN M.M.

En aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 14 september 2020 och anmäla sig till stämman genom att avge en förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet "Förhandsröstning" nedan.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 14 september 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 16 september 2020 beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRHANDSRÖSTNING  

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.sleepo.se/ir. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara Sleepo tillhanda senast den 21 september 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till Sleepo AB, att: Tommy Lundvall, Markvardsgatan 9, 113 53 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till tommy@sleepo.se.Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Bestämmande av antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter.
7. Fastställande av arvoden åt styrelsen.
8. Val av styrelseledamöter
a. nyval av styrelseledamot: Adam Schatz
b. nyval av styrelseledamot: Jesper Flemme
c. omval av styrelseledamot: Philip Nickolsten

9.    Val av styrelseordförande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1 (Stämmoordförande)

Till ordförande på stämman föreslås Fredrik Palm eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar.

Punkt 2 (Röstlängd)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Sleepo, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Punkt 3 (Justeringspersoner)

Till justeringspersoner föreslås Jesper Flemme och Anette Abel eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

Punkterna 6-9 (Val av styrelse)

Bolaget har informerats om att Inredhemma Sverige AB per dagen för denna kallelse innehar aktier motsvarande mer än 90 procent av antalet aktier och röster i bolaget och att Inredhemma Sverige AB föreslår:

i. att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter,
ii. att Adam Schatz, Jesper Flemme och Philip Nickolsten utses till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
iii. att Adam Schatz utses till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma, och
iv. att inget styrelsearvode ska utgå.

Mot bakgrund av de nya ägarförhållandena i bolaget har valberedningen inte varit involverad i beredningen av ovanstående förslag.

Adam Schatz är vd och koncernchef för BHG Group AB (publ). Jesper Flemme är tf. CFO för BHG Group AB (publ). Philip Nickolsten är vd för Sleepo AB (publ).

Övrigt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till tommy@sleepo.seeller via post till Sleepo AB, att: Tommy Lundvall, Markvardsgatan 9, 113 53 Stockholm, senast den 12 september 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och hemsida, senast den 17 september 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor, Markvardsgatan 9, 113 53 Stockholm.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 12 426 885. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida www.sleepo.se/ir.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Sleepo AB (publ) har org. nr 556857-0146 och säte i Stockholm.

Stockholm i september 2020

Sleepo AB (publ)

Styrelsen

Författare Sleepo

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.