Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-02

Kallelse till extra bolagsstämma i West International Aktiebolag (publ)

bolagsstämma i West International Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i West International Aktiebolag (publ), org. nr 556321-8105, kallas
till extra bolagsstämma onsdagen den 2 mars 2016 kl. 09:30 att avhållas i
bolagets lokaler, Kanalvägen 14, 2tr i Upplands Väsby. Inregistrering till
stämman påbörjas kl. 09:00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen
den 25 februari 2016; samt

(ii) senast torsdagen den 25 februari kl. 17:00 ha anmält sitt
deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till West
International Aktiebolag, Att: Per Ersson, Kanalvägen 14, 194 61 Upplands
Väsby eller via e-post till per.ersson@westint.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, ombud och biträden. För att underlätta inpasseringen vid
stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud
och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för
stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt
att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid
före den 25 februari 2016, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren
undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling
inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare
som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida
www.westint.se/press/. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om ändring av bolagsordningen

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av punkt 4 samt punkt 5
i bolagsordningen.

Styrelsens förslag innebär att den nya lydelsen av punkt 4 ska vara följande:
”Aktiekapitalet skall vara lägst 3 600 000 och högst 14 400 000 kronor.”

Styrelsens förslag innebär vidare att den nya lydelsen av punkt 5 ska vara
följande: ”Antalet aktier skall vara lägst 18 000 000 och högst 72 000 000
stycken.”

Giltigt beslut förutsätter att aktieägare som på stämman representerar minst
2/3 av antalet företrädda aktier och röster röstar för styrelsens förslag.

Punkt 8 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att
fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och konvertibler.

Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet ökar aktiekapitalet med högst 774 226,60
kronor och antalet aktier och röster med maximalt 3 721 133 stycken,
motsvarande en utspädningseffekt om maximalt cirka 16,5 % av aktiekapitalet och
rösterna. Utspädningen har beräknats som antal aktier och röster som maximalt
kan emitteras med stöd av bemyndigandet dividerat med det totala antalet aktier
och röster som kan finnas i bolaget efter ett maximalt utnyttjande av
bemyndigandet.

Styrelsen föreslår vidare att den bemyndigas att besluta om att nyemissioner
ska kunna ske mot kontant betalning, betalning genom apportegendom eller genom
kvittning, samt i övrigt förenas med villkor. Emissionskursen ska motsvara
aktiekursen vid tidpunkten för genomförandet, med avdrag för sedvanlig rabatt.
Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i den situation då en
riktad emission, på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl, är mer
fördelaktig för bolaget och dess aktieägare.

Styrelsen föreslår slutligen att styrelsen, verkställande direktören, eller den
styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de åtgärder som kan visa sig
erforderliga för att registrera bemyndigandet.

Giltigt beslut förutsätter att aktieägare som på stämman representerar minst
2/3 av antalet företrädda aktier och röster röstar för styrelsens förslag.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande
direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske
utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Handlingar, m.m.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7 och 8 kommer att
hållas tillgängliga två veckor innan stämman hos bolaget, adress enligt ovan,
och på bolagets hemsida, www.westint.se. Handlingarna skickas kostnadsfritt
till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Samtliga ovanstående
handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Upplands Väsby i februari 2016

West International Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.