Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-10

Kallelse till NIBEs årsstämma 2017

?mma

Kallelse till NIBEs årsstämma 2017

Aktieägarna i NIBE Industrier AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen
den 11 maj 2017, kl 17.00 i bolagets lokaler, NIBE Marknadscenter,
Järnvägsgatan 17, i Markaryd.

Markaryd, Sweden, 2017-04-10 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Från kl 14.30 är aktieägarna välkomna att besöka NIBE Stoves produktutställning
på Skulptörvägen 10 och NIBE Energy Systems produktutställning på
Marknadscenter i Markaryd, där bolagets produktnyheter presenteras.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämma har aktieägare, som

dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda
aktieboken för bolaget fredagen den 5 maj 2017,

dels till bolaget anmält sitt deltagande i stämman senast fredagen den 5
maj 2017.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste – utöver anmälan –
tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan registrering
ska vara verkställd senast fredagen den 5 maj 2017. Begäran om sådan
registrering måste anmälas till förvaltaren i god tid före fredagen den 5 maj
2017 för att registrering ska hinna ske.

Årsstämman hålls på svenska.

Anmälan

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras skriftligen under adress NIBE
Industrier AB, Box 14, 285 21 Markaryd, per tel 0433/730 00, genom e-post
info@nibe.se eller via hemsidan www.nibe.com.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och
telefonnummer, antal aktier och aktieslag samt antal biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig dagtecknad
fullmakt tillsammans med anmälan. Fullmakten får vid tidpunkten för stämman
inte vara äldre än ett år om det inte i fullmakten anges en längre
giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller
aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på bolagets hemsida
www.nibe.com. Fullmaktsformuläret kan även beställas per telefon eller per
e-post enligt ovan. Den som företräder juridisk person ska förete
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig
firmatecknare. Som bekräftelse på anmälan kommer NIBE Industrier AB att skicka
ett inträdeskort, vilket ska medtagas till stämman och uppvisas vid
inregistreringen.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.

5. Val av en eller två justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens anförande.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen,
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorns yttrande
avseende tillämpningen av vid årsstämman 2016 beslutade riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

9. Beslut om

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska
väljas av stämman.

11. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt
registrerade revisionsbolag.

12. Bestämmande av arvoden till styrelsen, styrelsens ledamöter och
revisorerna.

13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter.

14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter alternativt
registrerade revisionsbolag.

15. Beslut angående styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta
om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv.

16. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare.

17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
eller bolagsordningen.

18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Aktieägare, som tillsammans representerar mer än 50% av röstetalet för samtliga
aktier i bolaget, har underrättat bolaget att man stödjer förslagen under
punkterna 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15 och 16.

Punkt 2 Förslag till val av ordförande vid årsstämma

Till stämmans ordförande föreslås Hans Linnarson.

Punkt 9 Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att till aktieägarna
utdela 0,88 kronor per aktie för räkenskapsåret 2016. Som avstämningsdag för
utdelningen föreslåsmåndagen den 15 maj 2017. Om årsstämman beslutar i enlighet
med förslaget, beräknas utdelningen bli utsänd av Euroclear torsdagen den 18
maj 2017.

Punkt 10 Förslag till bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Antalet styrelseledamöter föreslås till 6 ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 Förslag till bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter,
alternativt registrerade revisionsbolag

Det föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses.

Punkt 12 Förslag till bestämmande av arvoden till styrelsens ledamöter och
revisorerna

Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 1.950.000 kronor, varav
650.000 kronor till ordföranden och 325.000 kronor till var och en av övriga
bolagsstämmovalda ledamöter, vilka inte är anställda i koncernen.
Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkända räkningar.

Punkt 13 Förslag till val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Till styrelseledamöter föreslås omval av ledamöterna Georg Brunstam, Eva-Lotta
Kraft, Gerteric Lindquist, Hans Linnarson, Anders Pålsson samt Helene Richmond.
Till styrelsens ordförande föreslås omval av Hans Linnarson.

Punkt 14 Förslag till val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter,
alternativt registrerade revisionsbolag

Till revisorer för tiden till slutet av årsstämman 2018 föreslås
revisionsbolaget KPMG AB. Revisionsbolaget KPMG AB har låtit meddela att för
det fall stämman fattar beslut i enlighet med förslaget så avser de att utse
auktoriserade revisorn Dan Kjellqvist som huvudansvarig revisor.

Punkt 15 Styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om
nyemission av aktier i samband med företagsförvärv

Styrelsen för NIBE Industrier AB (publ) föreslår att årsstämman ska fatta
beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under
tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B i
bolaget. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av
aktier med bestämmelse om betalning med apportegendom, att aktie ska kunna
tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap 5 §
första stycket 6 aktiebolagslagen. Emission får endast ske för finansiering av
förvärv av företag, del av företag eller verksamheter. Bemyndigandet innefattar
inte rätt för styrelsen att besluta om kontantemissioner med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska vara begränsat till att
sammanlagt omfatta emission av aktier motsvarande högst 10% av det totala
antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta att den verkställande
direktören, eller den som den verkställande direktören utser, ska äga rätt att
vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i
samband med registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear eller på grund
av andra formella krav.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt ovan erfordras
att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 16 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolaget ska erbjuda ersättning på marknadsmässiga
villkor och vara konkurrenskraftig för att attrahera och behålla personal.

Ersättningen ska kunna utgå som fast lön, rörlig lön, pension eller annan
förmån såsom tjänstebil.

Styrelsearvode ska inte utgå till styrelsemedlemmar som är anställda i
koncernen.

Uppsägningstiden från företagets sida för verkställande direktören ska vara sex
månader. Verkställande direktören ska ha rätt till avgångsvederlag motsvarande
tolv månadslöner. Övriga ledande befattningshavare ska erhålla lön under
uppsägningstid som varierar mellan 6-12 månader.

Det ska ej finnas någon speciell överenskommelse om att ledande
befattningshavare kan sluta före uppnådd officiell pensionsålder och fram till
dess uppbära en viss del av sin lön.

Alla ledande befattningshavare ska ha pensionsförmåner motsvarande den
förmånsbestämda ITP-planen, avd 2, upp till 30 inkomstbasbelopp. För lönedelar
därutöver ska utgå en premie med en fast procentsats på 30% i enlighet med
samma principer som i den premiebestämda ITP-planen, avd 1.

Ledande befattningshavare ska som incitament kunna ha en rörlig lönedel som
utgår om uppställda mål infrias. Den rörliga delen ska vara begränsad till fyra
månadslöner. Därutöver ska en extra månadslön kunna utgå som ersättning, under
förutsättning att den ledande befattningshavaren använder denna extra
ersättning och ytterligare en månadslön av sin rörliga ersättning för förvärv
av NIBE-aktier. Ett villkor för den extra ersättningen är att den ledande
befattningshavaren behåller de årligen förvärvade NIBE-aktierna i minst tre år.
Normalt kommer de ledande befattningshavarnas förvärv av NIBE-aktier att ske en
gång per år i februari/mars och då med tillämpning av gällande insiderregler.
Verkställande direktören ska inte omfattas av något incitamentsprogram.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda
skäl för detta.

Övrigt

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, styrelsens yttrande enligt 18 kap 4
§ aktiebolagslagen avseende förslag till vinstutdelning, styrelsens
fullständiga beslutsförslag avseende punkterna 15 och 16, revisorsyttrande
enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen och övriga handlingar kommer att hållas
tillgängliga för aktieägare i bolagets lokaler i Markaryd samt på dess hemsida,
www.nibe.com, från och med den 20 april 2017 och kommer att sändas till
aktieägare som begär det och uppger sin adress. Styrelsens yttrande enligt 18
kap 4 § aktiebolagslagen angående förslag till vinstutdelning framgår även av
förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.

Aktieägarna informeras om sin rätt att b...

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.