Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-22

Kancera AB: Delårsrapport för tredje kvartalet 2019, 1 januari - 30 september 2019

Tredje kvartalet i korthet
1 juli - 30 september 2019

· Nettoomsättning för perioden (januari till september) uppgick till
3,3 Mkr (0,1 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde 0,2 Mkr (0,0 Mkr).

· FoU-kostnader för perioden uppgick till 27,5 Mkr (31,3 Mkr) varav
tredje kvartalet utgjorde 7,2 Mkr (10,5 Mkr).

· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -28,1 Mkr (-33,5 Mkr)
varav tredje kvartalet utgjorde -7,5 Mkr (-10,7 Mkr).

· Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -28,4
Mkr (-33,8 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde -7,6 Mkr (-10,8 Mkr).

· Resultat per aktie uppgick för perioden till -0,14 kr (-0,21 kr) varav tredje kvartalet utgjorde -0,04 Mkr (-0,06 Mkr).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick
till -32,6 Mkr (-31,2 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde -11,6 Mkr
(-17,9 Mkr).

· Eget kapital uppgick per den 30 september 2019 till 23,6 Mkr (45,5
Mkr) eller 0,11 kr (0,24 kr) per aktie.

· Soliditeten uppgick per den 30 september 2019 till 65 procent (77
procent).

· Likvida medel uppgick den 30 september 2019 till 3,9 Mkr (34,8
Mkr). För information om 100% garanterad företrädesemission om 61 Mkr
se under "Viktiga händelser efter tredje kvartalets utgång".

Viktiga händelser under tredje kvartalet

· Kancera meddelade att den tredje och sista delbetalningen för
Fractalkinprojektet och KAND567 genomförts enligt förvärvsavtal.
Betalningen, som aktiverats i samband med den pågående fas
Ib-studien, sker genom nyemission av två miljoner av bolagets aktier
till Acturum AB.

· Kancera meddelade att en vidareutvecklad doseringsstrategi för
KAND567 avses införas vilket innebär adderad försening av fas
1b-studien. Den nya doseringsstrategin är i överensstämmelse med
klinisk praxis för hjärtskyddande behandling av patienter med
infarkt. Erhållna resultat från fas 1-studierna stödjer att en sådan
dosering ger önskad effekt och tolerabilitet. För mer information om
slutförandet av fas Ib-studien, se vidare under "Viktiga händelser
efter tredje kvartalets utgång".

· Kancera presenterade nya forskningsresultat om sin
läkemedelskandidat KAND567 på världens största hjärtkongress, som är
ett samarrangemang mellan ESC-kongressen och World Congress of
Cardiology, Kanceras forskningsresultat bedömdes av ESC vara av
"outstanding quality" och valdes av denna anledning ut för
presentation under den centrala sessionen för vetenskapliga framsteg
inom området "akuta kranskärlssjukdomar". Resultaten visar att
Kanceras läkemedelskandidat KAND567 har en antiinflammatorisk effekt
som skyddar hjärtat och blodkärlen från skador i samband med
hjärtinfarkt respektive åderförkalkning. Se videopresentationen från
ESC i Paris genom att klicka här (http://kancera.com/en/research/).

Viktiga händelser efter tredje kvartalets utgång

· Kancera har beskrivit betydelsen av Nobelpriset 2019 i Fysiologi
eller Medicin för Kanceras läkemedelsforskning (se
http://kancera.com/sv/press-swedish/nyheter/nobelpriset2019/)

· Kancera har meddelat en ny patentstrategi inom samarbetet med
Grünenthal för utveckling av HDAC-hämmare för behandling av smärta
och inflammation. Det innebär närmast att en patentansökan dras
tillbaka kring en serie HDAC-hämmare för att i ett senare skede
skicka in en ny kompletterad ansökan. Gällande samarbetsavtal har
kompletterats i enlighet med denna nya strategi för att båda parter
ska få del av fördelarna av denna reviderade patentstrategi.

·
Kancera har meddelat avsikt att genomföra det sista steget i fas
Ib-studien av läkemedelskandidaten KAND567 i Finland istället för som
tidigare planerat i Sverige. Kancera ansökte i augusti 2019 om
tillstånd från svenska Läkemedelsverket att ändra doseringsstrategin
i studien för att möjliggöra en för patienterna optimal dosering.
Läkemedelsverket har meddelat att myndigheten önskar kompletterande
information och en ny ansökan om tillstånd att fortsätta studien.
Kancera har sammanställt den begärda informationen och förberett en
ny ansökan, men för att upprätthålla tidsplanen för fas IIa-studien
väljer bolaget att ansöka om att genomföra den sista delen av fas
Ib-studien i Finland. Bolaget bedömer att detta möjliggör att fas
Ib-studien slutförs med oförändrad budget under första kvartalet
2020. Den tidigare kommunicerade planen att ansöka om tillstånd för
en fas IIa-studie under det andra kvartalet 2020 är därmed
oförändrad.

· Styrelsen för Kancera har meddelat beslut om att föreslå en
företrädesemission av aktier och teckningsoptioner, som vid full
teckning tillför Kancera cirka 61,4 MSEK före optioner och
emissionskostnader. Emissionen är garanterad till 100 procent genom
garantiförbindelser. Nyemissionen kommer att framläggas för
godkännande på en extra bolagsstämma som är planerad att äga rum den
13 januari 2020. Huvudsyftet med emissionen är att tillföra kapital
för en fortsatt klinisk utveckling av KAND567.

VD har ordet
Finansiering för prövning av KAND567 med livräddande potential efter
hjärtinfarkt och patentstrategiska beslut för att stärka
HDAC-projektet i kampen mot nervsmärta

Den nyligen presenterade fullt garanterade emissionen möjliggör för
Kancera att genomföra planerade kliniska studier av
läkemedelskandidat KAND567 som skulle kunna normalisera och förlänga
livet för patienter som drabbats av en omfattande hjärtinfarkt.
Finansieringen består av en bryggfinansiering om ca 14,0 MSEK för
slutförande av fas Ib-studien samt nyemission av Units om cirka 61,4
MSEK under första kvartalet 2020, inklusive möjlighet till inlösen av
en attraktivt prissatt option under Q2 2020. Tillsammans bedöms detta
tillföra tillräckliga medel för att genomföra fas IIa-studien.

Utvecklingsprogrammet för KAND567, som skyddar både hjärta och
blodkärl från skador i samband med akut och kronisk hjärtsjukdom,
fortsätter enligt vår övergripande tidsplan även om det skett en
förskjutning av vissa delmål under kvartalet.

Tidigt under sommaren visade de första interimsresultaten från fas
1b-studien att vi nådde målet att nå hjärtat med den beräknade
effektiva koncentrationen av KAND567 redan inom fem minuter och
dessutom att säkerhetsprofilen var tillfredställande vid en kortare
tids intravenös infusion. Dock uppstod en övergående lokal irritation
vid infusionsstället när infusionen gavs under en längre tid. Den
korrigering av koncentration och infusionshastighet som testades
under sommaren gav bättre resultat, men tolerabiliteten var inte god
nog för en intravenös infusion över tre dygn. Tillsammans med våra
kliniska rådgivare har vi därför tagit beslutet att vidareutveckla
doseringsstrategin genom att gå över till en kombination av kortare
intravenös infusion och upp till tre dygns peroral behandling.

Med bibehållen plan att ansöka om tillstånd för fas IIa-studie mot
hjärtinfarkt under andra kvartalet 2020, går vi nu till Finland för
att slutföra fas Ib-studien under februari 2020. Bakgrunden är att
Finland erbjuder attraktiva tidsramar för genomförande av en
högkvalitativ studie med bibehållen budgetram.

Kancera har sedan tidigare goda fas 1-data för peroralt administrerad
KAND567, och den nya föreslagna doseringen överensstämmer med klinisk
praxis för vård efter hjärtinfarkt. Vår samlade bedömning, baserat på
alla tillgängliga data, är att det finns starkt stöd för att den nya
doseringsstrategin kommer att ge önskad effekt och säkerhet.

Intresset för inflammationens roll vid hjärtinfarkt i allmänhet och
fractalkin-receptorns betydelse i synnerhet är fortsatt stort. I
början av september gav vi den första vetenskapliga presentationen av
våra data från prekliniska studier av KAND567 på världens största
hjärtkongress, ESC Congress 2019 i Paris. Kongressen samlade över 33
000 deltagare och Kanceras forskning presenterades under
huvudsessionen för vetenskapliga framsteg inom nästa generations
behandlingar mot akuta hjärtsjukdomar. Mottagande var mycket gott
bland de forskare, företag och key opinion leaders som närvarade och
dialogen med nyckelpersoner har fortsatt på American Heart kongressen
(AHA) tidigare denna vecka. I anslutning till ESC mötet
uppmärksammades också Kanceras presentation i internationell
fackpress, där BioCentury, BioSpace och Labiotech alla refererade
till våra forskningsresultat. Se videopresentationen från ESC i Paris
genom att klicka här (http://kancera.com/en/research/).

När årets Nobelpris i medicin presenterades i början av oktober fick
vi ännu ett bevis på att vår forskning knyter an till stora
vetenskapliga genombrott. I år belönas upptäckten av hur celler
känner av och anpassar sig efter syretillgång och riktar särskilt
intresset mot proteiner som regleras av den syrekänsliga faktorn
HIF-1?. Där ingår fractalkin-receptorn CX3CR1 och enzymet PFKFB3. I
vårt ständiga arbete att driva KAND567 vidare är det en gynnsam
faktor att fler och fler ser inflammationens och fractalkinsystemets
betydelse vid den syrebrist som uppstår efter en hjärtinfarkt.

Parallellt med utvecklingen av KAND567 fortsätter vårt samarbete med
Grünenthal kring våra HDAC-hämmare för behandling av smärta och
inflammation. Efter kvartalets utgång togs beslutet att stärka
patentstrategin inom samarbetet och som del av den dra tillbaka en
patentansökan kring en serie HDAC-hämmare för att i ett senare skede
skicka in en ny kompletterad ansökan. Gällande samarbetsavtal har
kompletterats för att båda parter ska få del av fördelarna av denna
reviderade patentstrategi. Att hela tiden se över och stärka
patentstrategin är en naturlig del av arbetet i den här typen av
läkemedelsprojekt. Vi ser fram emot att med Grünenthal nå ett
genombrott i kampen mot nervsmärta.

Solna, 22 november 2019
Kancera AB
Thomas Olin, Verkställande direktör

Om Kancera AB (publ)
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk
inflammation. Fractalkine-blockeraren KAND567 utvecklas i första hand
för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och
kärl efter en hjärtattack och förväntas under första halvåret 2020
ansöka om tillstånd för en klinisk fas II-studie. Eftersom
vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkine inte
bara i samband med hjärtattack, utan även vid inflammationssjukdomar
och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter
för fractalkine-blockerarna KAND567 och KAND145. Kancera utvecklar
även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att
stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens
förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska
Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.