Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-01

Kancera AB: KANCERA

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
måndagen den 19 juni 2017, kl. 10.00 på Advokatfirman Nerpins kontor,
Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 13 juni 2017, dels
anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 13 juni 2017
per post på adress Kancera AB, Banvaktsvägen 22, 171 48 Solna, per
telefon 08-50 12 60 80 eller per e-mail info@kancera.com. Vid anmälan
bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat
aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid
före den 13 juni 2017 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta
inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i
stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av minst en justeringsman.

5. Godkännande av dagordning.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Godkännande av beslut om nyemission.

8. Stämmans avslutande.

Godkännande av beslut om nyemission

Styrelsen för Kancera AB beslutade den 3 maj 2017 om nyemission med
företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen har slutförts och blev
övertecknad. Nyemissionen beslutades av styrelsen med stöd av
bemyndigande från årsstämman 2016. Bemyndigandet innehöll vissa
instruktioner från årsstämman om bemyndigandets användningsområde.
Dessa instruktioner kan innebära att en nyemission med företrädesrätt
för aktieägarna inte omfattades. Styrelsen har därför beslutat att
framlägga emissionsbeslutet för stämmans godkännande, varigenom
nyemissionens genomförande säkerställs aktiebolagsrättsligt.

Handlingar till stämman

Styrelsens beslut om nyemission den 3 maj 2017 hålls tillgängligt hos
bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida
www.kancera.com, samt sänds kostnadsfritt till aktieägare som så
begär.

Stockholm i juni 2017

KANCERA AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kancera-ab/r/kancera,c2277954
http://mb.cision.com/Main/1190/2277954/682368.pdf

Författare Cision