Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-04

Kancera AB: Kancera AB: Offentliggörande av prospekt avseende företrädesemission i Kancera

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER
DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA
ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG ELLER KANADA ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER
DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED
TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Prospekt och anmälningssedlar avseende Kanceras nyemission med
företrädesrätt för befintliga aktieägare finns nu tillgängligt på
Kanceras hemsida (www.kancera.se) på G&W Fondkommissions hemsida
(www.gwkapital.se) samt på Eminova Fondkommissions hemsida
(www.eminova.se). Prospektet har den 3 maj 2016 godkänts och
registrerats av Finansinspektionen.

Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas anmälningssedel,
informationsbroschyr och förtryckt emissionsredovisning.
Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas
anmälningssedel och informationsbroschyr.

Tryckta prospekt och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via
e-post; info@gwkapital.se eller per post på adress G&W
Fondkommission, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm.

Tidplan för nyemissionen
Teckningstid: 10 - 25 maj 2016
Handel i uniträtter: 10 - 23 maj 2016

För ytterligare information kontakta:
Thomas Olin, VD KanceraAB
Tel: 0735-20 40 01
E-mail: thomas.olin@kancera.com

Rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen
är G&W Fondkommission, en del av Günther & Wikberg Kapitalförvaltning
AB. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Kancera AB. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Kancera kommer endast att ske
genom det prospekt som Bolaget offentliggjort den 4 maj 2016.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong,
Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med
sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i
strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas,
återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom
USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Kancera aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kancera-ab/r/kancera-ab--offentliggorande-av-p...
http://mb.cision.com/Main/1190/2002044/510867.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.