Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

Kancera AB: Kancera föreslår fullt garanterad företrädesemission om 61,4 MSEK för att finansiera fas IIa-studie av KAND567

Kancera AB (publ) ("Kancera" eller "Bolaget") meddelar idag att
Bolagets styrelse har beslutat föreslå en företrädesemission av
aktier och teckningsoptioner (Units) ("Nyemissionen"), som vid full
teckning tillför Kancera cirka 61,4 MSEK före emissionskostnader.
Emissionen är garanterad till 100 procent genom garantiförbindelser.
Nyemissionen kommer att framläggas för godkännande på en extra
bolagsstämma som är planerad att äga rum den 13 januari 2020.

Huvudsyftet med emissionen är att säkra finansiella resurser för att
genomföra en fas IIa-studie av läkemedelskandidaten KAND567 i
patienter som drabbats av hjärtattack. Det syftet uppnås genom en
bryggfinansiering om ca 14,0 MSEK för att tillföra de medel som
bedöms behövas för slutförande av fas Ib-studien samt föreliggande
nyemission av Units om cirka 61,4 MSEK under första kvartalet 2020,
inklusive möjlighet till inlösen av en attraktivt prissatt option
under Q2 2020 (när resultaten från fas Ib är publika). Tillsammans
bedöms detta tillföra tillräckliga medel för att genomföra fas
IIa-studien.

Kancera planerar att ansöka om tillstånd för fas IIa-studien under det
andra kvartalet 2020 efter det att fas Ib-studien färdigställts och
rapporterats. Fas IIa-studien beräknas kunna slutföras och
rapporteras inom 12 månader från start. Positiva fas IIa-resultat kan
ge möjlighet att kvalificera som PRIority MEdicine (PRIME) hos den
europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (motsvarande "Break-Through
Designation" hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA), vilket
skulle påskynda den fortsatta utvecklingen och ytterligare öka
projektets attraktivitet.

Bakgrund och motiv
Två miljoner människor drabbas av hjärtattack varje år i USA och
Europa. En fjärdedel av dessa avlider eller drabbas av ytterligare
allvarlig hjärtsjukdom inom fem år - detta trots en välutvecklad
vård. Nya upptäckter visar att en kraftig inflammation i
hjärt-vävnaden startar inom några minuter efter den livräddande
kärlvidgande behandlingen (PCI). Omfattningen av inflammationen är
avgörande för överlevnaden, vilket bekräftas i uppföljningsstudier
tre- respektive sex år efter hjärtattacken. I dessa patientstudier
har fractalkinsystemet tydligt identifierats som ansvarigt för den
kraftiga inflammationen. Trots ett stort medicinskt behov finns idag
ingen behandling som riktar sig mot denna livshotande inflammation.

Såväl Kancera och andra fristående forskargrupper har presenterat
resultat som tillsammans talar för att KAND567 kan nå den eftersökta
terapeutiska effekten i människa:

· Den blodkoncentration av KAND567 som förväntas resultera i en
kliniskt relevant effekt har bestämts både i djurstudier där en
tydligt hjärtskyddande effekt visats och i Kanceras fas Ia-studie i
friska försökspersoner där önskad effekt på verkningsmekanismen
visats.

· En biomarkörstudie i 4 800 patienter som följts under sex år efter
en hjärtattack stödjer att en blockad av fractalkinsystemet (med
KAND567) kan ge önskad effekt på överlevnad.

· Kliniska studier av en antikropp (utvecklad av läkemedelsföretaget
Eisai) visar att blockad av fractalkinsystemet stoppar
inflammationssjukdom i svårbehandlade patienter.

Det finns således ett starkt vetenskapligt underlag för Kanceras
beslut att ta KAND567 vidare till en fas IIa-studie efter det att fas
Ib-studien avslutats.

Även från ett kommersiellt perspektiv är tidpunkten gynnsam för en
vidareutveckling av KAND567. Ett växande antal kliniska studier talar
för att utvecklingen av läkemedel som blockerar fractalkinsystemet
närmar sig en möjlig brytpunkt då allt fler läkemedelsbolag kommer
söka projekt liknande Kanceras inom området. Samtidigt är Kancera väl
positionerat som ledande inom fältet på grund av de unika
småmolekylära egenskaperna hos KAND567 i förhållande till
konkurrenternas antikroppar. Dessutom finns det stora behov av
förbättrad behandling av hjärtsjukdomar som Kancera valt som primär
indikation. En marknadsanalys visar att ett hjärtskyddande läkemedel
med KAND567:s profil har potential att nå en årlig omsättning i
spannet 200-1000 miljoner USD.

Förutom olika typer av hjärt-kärlsjukdomar har vetenskapliga studier
visat att liknande immunologiska överreaktioner ligger bakom flera
former av inflammationssjukdomar och viss cancer. Det finns således
betydande expansionsmöjligheter för Kanceras fractalkinblockerande
läkemedelskandidater KAND567 och KAND145.

Preliminär tidsplan

13 januari, 2020 Extra bolagsstämma

27 februari, 2020 Teckningsperiod startar

13 mars, 2020 Teckningsperioden avslutas

16 mars, 2020 Offentliggörande av utfall av Nyemissionen

Föreslagna villkor för Nyemissionen
Kanceras aktiekapital uppgår före Nyemissionen till ca. 17 485 458 SEK
fördelat på 209 825 492 aktier. Aktiens kvotvärde är 1/12 SEK (ca.
0,0833 SEK).

Emissionen sker med företrädesrätt och varje fyra befintliga aktier
ger rätt att teckna tre Units. Teckningskursen är 0,39 SEK per Unit.
Emissionen är garanterad till 100 procent.

Varje Unit består av en aktie och två vederlagsfria teckningsoptioner
vilket innebär att högst

157 369 119 aktier och 314 738 238 teckningsoptioner kan komma att
utges inom ramen för Erbjudandet. Den första teckningsoptionen (TO1)
ger för varje två optioner rätt att under maj 2020 teckna en ny aktie
till kurs 0,47 SEK, eller rätt att för varje två optioner teckna en
ny aktie under mars 2021 till kurs 0,85 SEK. Den andra optionen (TO2)
ger rätt under perioden juni - november 2021 för varje tre optioner
teckna en ny aktie till kurs 1,00 SEK.

Nyemissionen avser högst 157 369 119 aktier och högst 157 369 119
vederlagsfria teckningsoptioner TO1 och högst 157 369 119
teckningsoptioner TO2 (i form av Units). Genom nyemissionen kan
Bolagets aktiekapital komma att öka med högst ca. 13 114 093 SEK.

Garanterna kommer att erhålla arvode endast i form av Units
motsvarande 10 procent av garanterat belopp upp till 70 procent av
garantin (bottengaranti). För garantier avseende över 70 procent upp
till 85 procent är ersättningen 10 % av garanterat belopp samt 4 %
ytterligare ifall garanterna behöver teckna för mer än 50 % av
garanterat belopp. För garantier avseende över 85 % upp till 100 % är
ersättningen 10 % av garanterat belopp samt 6 % ytterligare ifall
garanterna behöver teckna för mer än 50 % av garanterat belopp.

Givet ett garantibelopp om ca. 61,4 MSEK uppgår arvodet till 6,1 - 7,1
MSEK i form av Units motsvarande högst ca. 20 460 000 aktier och
högst ca. 20 460 000 teckningsoptioner TO1 och högst ca. 20 460 000
teckningsoptioner TO2.

Vidare kommer Bolagets rådgivare att erhålla del av arvodet i samband
med emissionen i form av nyutgivna Units. Beloppet som ersätts med
nyutgivna Units motsvarar ca. 1,5 MSEK vilket motsvarar högst ca. 3
910 000 aktier och högst ca. 3 910 000 teckningsoptioner TO1 och
högst ca. 3 910 000 teckningsoptioner TO2.

Därutöver kommer styrelsen att ha en s k övertilldelningsoption att
vid överteckning av Nyemissionen ge ut ytterligare högst ca. 25 650
000 Units motsvarande högst ca. 10 MSEK vilket motsvarar högst ca. 25
650 000 aktier och högst ca. 25 650 000 teckningsoptioner TO1 och
högst ca. 25 650 000 teckningsoptioner TO2

Sammantaget kan Kancera således komma att emittera upp till ca. 207
389 119 Units innehållande högst ca. 207 389 119 aktier och högst ca.
207 389 119 teckningsoptioner TO1 och högst ca. 207 389 119
teckningsoptioner TO2. Totalt kan aktiekapitalet komma att öka med
högst ca. 17 282 427 SEK och uppgå till högst ca. 34 767 884 SEK.

Om samtliga högsta antal teckningsoptioner utnyttjas kan ytterligare
högst ca. 172 824 266 aktier komma att utges och aktiekapitalet öka
med högst ca. 14 238 133 SEK. Teckningsoptionerna kan då komma att
tillföra Bolaget ytterligare 117,9 - 157,3 MSEK förutsatt fullt
utnyttjande och beroende på när de utnyttjas för teckning av aktier.

Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen
annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa
garantiåtagandena. Närmare information angående de parter som har
ingått garantiåtaganden kommer att återfinnas i det prospekt som i
enlighet med det prospekt som kommer att offentliggöras i tid till
emissionens teckningstid.

Extra bolagsstämma
Styrelsens förslag till Nyemissionen och tillhörande beslut kommer att
framläggas för godkännande på en extra bolagsstämma, som är planerad
att äga rum måndagen den 13 januari 2020 kl. 16.00 i Stockholm.
Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs senare genom
separat pressmeddelande och kallelse.

Vid den extra bolagsstämman kommer styrelsens beslut och förslag till
beslut enligt nedan att framläggas för godkännande.

i. nyemission av högst 157 369 119 aktier och högst 157 369 119
teckningsoptioner TO1 och 157 369 119 teckningsoptioner TO2 (i form
av Units) avseende nyemission med företrädesrätt för aktieägarna;

ii. nyemission av högst 20 460 000 aktier och högst 20 460 000
teckningsoptioner TO1 och högst 20 460 000 teckningsoptioner TO2 (i
form av Units) avseende ersättning till emissionsgaranterna;

iii. nyemission av högst 25 650 000 aktier och högst 25 650 000
teckningsoptioner TO1 och högst 25 650 000 teckningsoptioner TO2 (i
form av Units) avseende en s k övertilldelningsoption;

iv. bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier och
teckningsoptioner (i form av Units). Bemyndigandet ska användas för
att erlägga arvode till Kanceras finansiella rådgivare i Nyemissionen
som till en del utgår i form av Units. Bemyndigandet ska även kunna
användas för att möjliggöra för utländska aktieägare i Kancera, som
annars vore förhindrade på grund av regulatoriska skäl och
prospektregler, att delta i Nyemissionen på lika villkor. Därutöver
ska bemyndigandet kunna utnyttjas för kompletterande emission till
följd av t ex ökat emissionsgarantibelopp och eventuella
avrundningseffekter.

Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Kancera i
Nyemissionen.

Om Kancera
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk
inflammation. Fractalkine-blockeraren KAND567 utvecklas i första hand
för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och
kärl efter en hjärtattack och förväntas under första halvåret 2020
ansöka om tillstånd för en klinisk fas II-studie. Eftersom
vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fra...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.