Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-06

Kancera AB: Kancera genomför företrädesemission om 52 MSEK för vidare utveckling av projektportföljen

Pressmeddelande Stockholm 2016-04-06

Styrelsen för Kancera AB (publ) ("Kancera" eller "Bolaget") har,
villkorat av bolagsstämmas godkännande, beslutat om en
företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units)
("Nyemissionen"), som vid full teckning tillför Kancera cirka 52 MSEK
före emissionskostnader och som vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna tillför Kancera ytterligare 52 - 62 MSEK.

Emissionslikviden kommer att användas till Kanceras
läkemedelsutveckling, kliniska studier samt till vidareutveckling av
Bolagets kapacitet att kommersialisera produkter. Huvuddelen av
Kanceras resurser koncentreras nu på att ta minst en av Kanceras
läkemedelskandidater inom ROR- och Fractalkineprojekten fram till
klinisk prövning mot kronisk lymfatisk leukemi respektive
pancreascancer. Parallellt avser Bolaget att validera en breddad
användning av läkemedelskandidater från dessa projekt i syfte att
påvisa projektens fulla kommersiella potential.

Nyemissionen i sammandrag

· Aktieägare i Kancera har företrädesrätt att för fem befintliga
aktier teckna en (1) unit, bestående av en (1) ny aktie och en (1)
vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.

· Emissionskursen är 2,50 SEK per unit.
· Avstämningsdag för rätten att delta i Nyemissionen är den 6 maj
2016.

· Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 ger rätt att teckna en ny
aktie. Teckningsoptionerna löper till och med den 30 april 2018.
Under perioden 1 oktober 2016 - 30 juni 2017 är lösenkursen 5 SEK för
teckning av en aktie med stöd av två teckningsoptioner; under
resterande löptid till och med den 30 april 2018 är lösenkursen 6 SEK
för teckning av en aktie med stöd av två teckningsoptioner.

· Vid full teckning av Nyemissionen tillförs Kancera cirka 52 MSEK
före emissionskostnader.

· Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Kancera
ytterligare 52-62 MSEK före emissionskostnader.

· Teckningstid för Nyemissionen är 10 - 25 maj 2016.
· Nyemissionen är till 70 procent garanterad genom
garantiförbindelser.

· Nyemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som
kommer att hållas fredagen den 22 april 2016.

Bakgrund och motiv

Under de senaste tre åren har Kancera utvecklat läkemedelsprojekt från
en fas präglad av banbrytande biologiska upptäckter av hur resistent
cancer kan angripas, till två läkemedelskandidater som nu skall göras
redo för klinisk prövning och möjligheten att bekämpa sjukdomen i
människa. De första produkterna riktas mot två livshotande sjukdomar,
kroniska lymfatisk leukemi (ROR-projektet) och pancreascancer
(Fractalkineprojektet). Därutöver har Kancera ytterligare två projekt
som väntas leverera läkemedelskandidater inom de närmaste 24
månaderna. Ett av dessa riktas mot multipelt myelom (HDAC6) och ett
mot strålningsresistent cancer (PFKFB3).

Stora framsteg har gjorts internationellt i kampen mot cancer. Nya
cancerläkemedel förbättrar behandlingen av svårt sjuka patienter
vilket har bidragit till att cirka 60 procent av cancerpatienterna
lever 10 år efter sjukdomen. Exempel på dessa läkemedel är Ipilimumab
som aktiverar patientens immunförsvar mot malignt melanom och
Ibrutinib som bromsar upp avancerad kronisk lymfatisk leukemi. Med
framstegen höjs också ambitionen hos läkemedelsbolag och vårdgivare.
Även om Ipilimumab slår mot malignt melanom som inget annat läkemedel
tidigare så hjälps långt färre än hälften av patienterna av detta
läkemedel. En andra generation av immunreglerande läkemedel utvecklas
nu för att uppnå en högre verkningsgrad av denna typ av behandling.
Till dessa nya behandlingar som nu är under utveckling hör Kanceras
Fractalkine-antagonist och HDAC6-hämmare. De nya läkemedlet Ibrutinib
bromsar upp kronisk lymfatisk leukemi under två till tre år i
genomsnitt varefter sjukdomen fortsätter att utvecklas negativt.
Kanceras ROR hämmare förväntas kunna förbättra behandlingen och uppnå
en betydligt längre verkan mot sjukdomen och därmed en normalisering
av livet för dessa patienter.

2015 var ett starkt år för branschen med flera och större förvärv än
någonsin (Thomson Reuters Life Science rapport för 2015). Prekliniska
avtal fortsätter att utgöra en betydande andel av det totala antalet
förvärvsavtal i preklinisk samt klinisk fas. Även antalet och
storleken på licensavtal och samarbeten överträffade tidigare år. När
det gäller licens och optionsavtal visar jämförelsen under perioden
2010-2015 dels ökande nivå av betalning vid signatur av avtalet och
dels ökande totala prislappar för läkemedelsprojekt. Andelen optioner
som verkligen används för att förvärva projekt var under perioden
2010-2013 40 procent och löptiden fram till utnyttjande var 2-3 år,
vilket tyder på att många samarbeten relativt snabbt leder till
beslut att fortsätta produktutvecklingen (Thomson Reuters Life
Science rapport för 2015).

Med sju patentfamiljer (patentansökningar och godkända patent) som
tillsammans bygger upp det immateriella skyddet för fyra
småmolekylära cancerprojekt har Kancera goda möjligheter att omsätta
vetenskapliga resultat till kommersiellt attraktiva nya läkemedel mot
cancer. Utvecklingen av nya läkemedel är dock biologiskt och tekniskt
riskfylld och utmanad av skarp internationell konkurrens.

Nyemissionen ska ge Kancera kapital för att under de närmaste 24
månaderna ta minst en av Kanceras läkemedelskandidater inom ROR- och
Fractalkineprojekten fram till klinisk prövning och första kliniska
användning (kronisk lymfatiskleukemi/pancreascancer). Som ett delsteg
i denna utveckling överväger Kancera att förvärva exklusiva
rättigheter till Fractalkineprojektet (utanför området respiratoriska
sjukdomar). Parallellt avser Bolaget att validera en breddad
användning av läkemedelskandidater från dessa projekt i syfte att
minska risken i den vidare produktutvecklingen och att påvisa
projektens fulla kommersiella potential. Emissionslikviden skall även
användas för leverans av läkemedelskandidater från HDAC6 och PFKFB3
projekten samt till löpande drift av Bolaget. Huvuddelen av
tillgängliga medel skall alltså styras till de två
läkemedelskandidaterna i syfte att ytterligare stärka dokumentationen
av effekt och säkerhet och därmed deras slagkraft inför kommersiella
förhandlingar.

Preliminär tidplan (angivna datum avser 2016)

Fredag 22 april Extra bolagsstämma

Tisdag 3 maj Första dag för handel med aktier utan rätt att delta i Nyemissionen med företrädesrätt

Fredag 6 maj Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i Nyemissionen med företrädesrätt

Måndag 9 maj Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

Tisdag 10 maj Teckningsperiod startar, handel med uniträtter startar

Torsdag 19maj Handel med uniträtter avslutas

Onsdag 25 maj Teckningsperioden avslutas

Fredag 3 juni Offentliggörande av utfall av Nyemissionen

Villkor för Nyemissionen

Kanceras aktiekapital uppgår före Nyemissionen till 8 660 447 SEK
fördelat på 103 925 364 aktier. Aktiens kvotvärde är cirka 0,0833 SEK
(1/12 SEK).

Nyemissionen avser högst 20 785 072 aktier och högst 20 785 072
teckningsoptioner (i form av units). Därutöver kommer styrelsen att
ha en s k övertilldelningsoption att vid överteckning av Nyemissionen
ge ut ytterligare 2 500 000 aktier och 2 500 000 teckningsoptioner (i
form av units), vilket kan öka Nyemissionens belopp med upp till 10
MSEK. Slutligen kommer garanterna av Nyemissionen erhålla arvode i
form av units motsvarande 12 procent av garanterat belopp. Givet ett
garantibelopp om 36,4 MSEK uppgår arvodet till 4 368 000 SEK och
utgår i form av 1 747 200 aktier och 1 747 200 teckningsoptioner.

Sammantaget kan Kancera således komma att emittera upp till 25 032 272
aktier och 25 032 272 teckningsoptioner, givet att Nyemissionen
fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo samt
att emissionsgarantin uppgår till jämna beloppet 36,4 MSEK. Därtill
kommer en del av arvodet till Kanceras finansiella rådgivare i
Nyemissionen att erläggas i form av units.

En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Fem
(5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av
en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2.

Teckningskursen per unit är 2,50 SEK.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 ger rätt att teckna en ny
aktie. Teckningsoptionerna löper till och med den 30 april 2018 Under
perioden 1 oktober 2016 - 30 juni 2017 är lösenkursen 5 SEK för
teckning av en aktie med stöd av två teckningsoptioner; under
resterande löptid till och med den 30 april 2018 är lösenkursen 6 SEK
för teckning av en aktie med stöd av två teckningsoptioner.

Garantiförbindelser

Nyemissionen är genom, avtal med externa investerare garanterad upp
till ett belopp om cirka 36,4 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av
Nyemissionen. Garantiarvodet är 12 procent av garanterat belopp i
form av nyemitterade units till samma emissionskurs som i
Nyemissionen. Inget kontant garantiarvode kommer att utbetalas. Inga
kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan
säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa åtagandena. Närmare
information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer
att återfinnas i det prospekt som i enlighet med ovan preliminära
tidplan beräknas offentliggöras den 9 maj.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut om Nyemissionen och tillhörande beslut är villkorat
av godkännande av en extra bolagsstämma, som kommer att äga rum
fredagen den 22 april kl. 10 i Stockholm. Kallelse till den extra
bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Vid den extra bolagsstämman kommer styrelsens beslut och förslag till
beslut enligt nedan att framläggas för godkännande.

(i) nyemission av högst 20 785 072 aktier och högst 20 785 072 teckningsoptioner (i form av units) avseende nyemission med företrädesrätt för aktieägarna;

(ii) nyemission av högst 1 747 200 aktier och högst 1 747 200 teckningsoptioner (i form av units) avseende ersättning till emissionsgaranterna;

(iii) nyemission av högst 4 000 000 aktier och högst 4 000 000 teckningsoptioner (i form av units) avseende en s k övertilldelningsoption;

(iv) bemyndigande att ge ut aktier och teckningsoptioner (i form av units). Bemyndigandet ska användas för att betala arvode till Kanceras finansiella rådgivare i Nyemissionen som till en del utgår i form av units. Därutöver ska bemyndigandet kunna utnyttjas för kompletterande emission till följd av t ex ökat emissionsgarantibelopp och avrundningseffekter.

Offentliggörande av årsredovisning och delårsrapport

I anledning av Nyemissionen har Kancera beslutat att tidigarelägga
offentliggörandet av årsredovisningen för 2015 till den 26 april och
offentliggörandet av delårsrapporten för första kvartalet till den 3
maj.

Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Kancera i
Nyemissionen.

Om Kancera

Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya
behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en
läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera
utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida
tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och
dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet
i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter
cirka 15 personer. Antalet aktieägare uppgick per den 16 januari 2016
till cirka 7 300. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser.
Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är
vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Kancera AB (publ)

Karolinska Science Park,

Banvaktsvägen ...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.