Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Karessa Pharma Holding AB: Kommuniké från årsstämma i Karessa Pharma Holding AB

Vid årsstämman i Karessa Pharma Holding AB (publ) den 25 april 2019
omvaldes styrelseledamöter och styrelseordförande.

Förutom omval av Ulf Lindberg (ordförande) samt Stefan Arver och Scott
Boyer (styrelseledamöter) beslöts följande

· Det beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande
direktörens förslag att årets förlust balanseras i ny räkning.

· Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och
verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under för
räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2018.

· Revisionsbolaget BDO Mälardalen AB, org nr. 556291-8473, med
auktoriserade revisorn Niclas Nordström som huvudansvarig revisor,
omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

· Styrelsearvodet fastslogs till totalt 450 000 SEK att fördelas med
250 000 SEK till ordföranden och 100 000 SEK till övriga
styrelseledamöter. Arvode till revisorerna beslutades utgå enligt
godkänd räkning.

· Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen fatta beslut om: nyemission av aktier, emission av
konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner med rätt till
nyteckning av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse
om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för
bolagets angivna aktiekapital samt i övrigt kunna förenas med villkor
som avses i 2 kap. 5§ andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
Beslutet får medföra en ökning av högst 1 250 000 aktier i bolaget,
och innebär, om bemyndigandet utnyttjas till fullo, en utspädning med
ca 10% av antalet aktier och aktiekapitalet.

· Stämman beslutade att bolagets styrelseordförande får i uppdrag
att årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som
skall bestå av en representant vardera för minst två (2) av bolagets
största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är
oberoende av ovan nämnda huvudägare. Valberedningens sammansättning
skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast
sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en
ordförande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Karessa Pharma
Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First
Norths regelverk. Informationen lämnades genom nedanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 april 2019 kl.
15:00 CEST.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Mats Nilsson, VD, Karessa Pharma Holding AB (publ)
08-768 22 33
mats.nilsson@karessa.se

(mats.nilsson@karessa.se)

Om Karessa Pharma Holding AB
Karessa är ett svenskt läkemedelsföretag med mål att utveckla
produkter baserade på en patenterad drug delivery plattform med
direkt absorption av aktiva substanser från munhålan till blodbanan.
För mer information, besök karessa.se. Certified Advisor: FNCA Sweden
AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/karessa-pharma-holding-ab/r/kommunike-fran-ar...
https://mb.cision.com/Main/11036/2797047/1032010.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.