Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-19

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) ("Bolaget"),
559084-4352, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 3
januari 2019 kl. 11.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan
20, i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta och rösta vid bolagsstämman ska dels vara
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27
december 2018, dels anmäla sig för deltagande till Bolaget per post
till Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ), c/o Fridhem
Fastighetsutveckling Stockholm AB, Att. Extra bolagsstämma,
Engelbrektsplan 1, 114 34, Stockholm, eller per e-post:

Rikard.Lindahl@vinge.se.
Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 27 december
2018. Anmälan ska innehålla uppgift om aktieägarens namn,
person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer dagtid. I
anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska
delta vid bolagsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud ska
utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i
original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av
registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på
ovanstående postadress. Fullmaktens giltighetstid får vara längst ett
år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara
längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt
inregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på
bolagsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear
Sweden AB senast torsdagen den 27 december 2018. Kontakt bör därför
tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken,
anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud
och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av
röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall,
stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med
dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU)
2016/679) som gäller från den 25 maj 2018.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om val av ny styrelse
8. Beslut om val av ny revisor
9. Stämmans avslutande

Förslag under punkten 2; Val av ordförande vid stämman

Aktieägaren Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (som representerar ca
99,17% av det totala antalet aktier och ca 99,9% av det totala
antalet röster i bolaget) föreslår advokat Rikard Lindahl som
ordförande vid stämman.

Förslag under punkten 7; Val av ny styrelse

Aktieägaren Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB föreslår att
styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av
tre styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Aktieägaren Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB föreslår vidare att
styrelseledamöterna Kaarel Lehiste, Mats Alarik, Andreas Holmberg och
Jens Rastad entledigas samt om nyval av Ilija Batljan, Oscar Lekander
och Eva-Lotta Stridh för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

lija Batljan föreslås väljas till styrelseordförande för tiden intill
slutet av nästa årsstämma.

Förslag under punkten 8; Val av ny revisor

Aktieägaren Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB föreslår att Ernst &
Young AB väljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa
årsstämma med Ingemar Rindstig som huvudansvarig revisor. Noterades
att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB då avgår som bolagets revisor.

Övrigt

Per datumet för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i
Bolaget till 15 230 000 utestående aktier, varav 9 750 000 är
stamaktier av serie A med en röst vardera, 3 250 000 är stamaktier av
serie B med en röst vardera och 2 230 000 är preferensaktier med en
tiondels röst vardera. Antalet röster uppgår därmed sammanlagt till
13 223 000.

En kopia av Bolagets bolagsordning samt övriga handlingar enligt
aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets adress
(såsom angiven ovan) samt på Bolagets webbplats
www.karlbergsvagen77fastighetsab.se
(http://www.karlbersgvagen77fastighetsab.se). Samtliga handlingar
skickas även kostnadsfritt med post till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen
och verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen

Stockholm i december 2018
Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ)
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karlbergsvagen-77-fastighets-ab--publ-/r/kalle...
https://mb.cision.com/Main/15530/2704615/966308.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.