Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-24

Karnov Group: Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie") meddelar att
stabiliseringsåtgärder har utförts i Karnov Group AB:s (publ)
("Karnov" eller "Bolaget"), aktier på Nasdaq Stockholm.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE
RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET
AV PRESSMEDDELANDET.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av
nyemitterade aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på
Nasdaq Stockholm ("Erbjudandet") har Carnegie möjlighet, i egenskap
av stabiliseringsansvarig, att genomföra transaktioner i syfte att
hålla marknadspriset på aktien på en nivå högre än den som i annat
fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq
Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att
genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen
för handel i aktien på Nasdaq Stockholm och avslutas senast 30
kalenderdagar därefter. Carnegie är dock inte skyldigt att vidta
stabiliseringstransaktioner och det finns inga garantier att
stabilisering kommer att ske. Påbörjad stabilisering kan vidare
upphöra när som helst utan förvarning. Stabiliseringstransaktioner
kommer inte att genomföras till ett pris som är högre än det pris som
fastställts i Erbjudandet (det vill säga 43 kronor per aktie).

Carnegie har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att
stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i
EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq Stockholm enligt
nedan. Kontaktperson på Carnegie är Magnus Andersson (tel: 08-5886
8800).

+----------------------+----------------------------------+
|Stabiliseringsinformation |
+----------------------+----------------------------------+
|Emittent |Karnov Group AB (publ) |
+----------------------+----------------------------------+
|Instrument |Aktier (SE0012323715) |
+----------------------+----------------------------------+
|Ticker |KAR |
+----------------------+----------------------------------+
|Stabiliseringsansvarig|Carnegie Investment Bank AB (publ)|
+----------------------+----------------------------------+

+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|Stabiliseringsåtgärder |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|Datum |Kvantitet|Pris |Pris |Pris |Valuta|Handelsplats|
| | |(högsta)|(lägsta)|(volymviktat| | |
| | | | |genomsnitt) | | |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|2019-04-11|37 208 |43,00 |43,00 |43,0000 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|2019-04-12|1 325 471|43,00 |43,00 |43,0000 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|2019-04-15|15 311 |43,00 |43,00 |43,0000 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|2019-04-16|1 220 626|43,00 |42,80 |42,9966 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|2019-04-17|219 790 |43,00 |43,00 |43,0000 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|2019-04-23|481 363 |43,00 |42,80 |42,9039 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|2019-04-24|360 000 |43,00 |42,40 |42,7781 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Ödman, Head of Investor Relations
Telefon: +46 708 32 09 33
E-post: mats.odman@karnovgroup.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2019, kl.
20:30 CET.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller
förvärva Karnovs värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant
erbjudande skulle vara olagligt.

Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får
inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Kanada, Japan
eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara
olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES"),
annan än Sverige eller Danmark, som har implementerat direktiv
2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella
implementeringsåtgärder i medlemsstaten, "Prospektdirektivet"),
riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan
EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från
skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade
investerade, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom
implementerat i varje sådan medlemsstat.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet
innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta
pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva
värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats
och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid
gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och
får inte erbjudas eller säljas inom USA utan att de registreras,
omfattas av ett tillämpligt undantag från, eller avser en transaktion
som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det
kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att
förvärva de värdepapper som omnämns här.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte
registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig
värdepapperslagstiftning i Australien, Kanada eller Japan och får,
med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller
för en persons räkning eller till förmån för en person som är
folkbokförd eller befinner sig i Australien, Kanada eller Japan. Det
kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Australien,
Kanada eller Japan att förvärva de värdepapper som omnämns i detta
pressmeddelande.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som
omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som
befinner sig utanför Förenade Konungariket Storbritannien och
Nordirland eller (ii) professionella investerare som omfattas av
artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften") eller (iii) bolag
med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande
lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i
Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns
gemensamt "relevanta personer"). Värdepapperna är endast tillgängliga
för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna,
köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges
endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta
personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande
eller någon del av dess innehåll.

Det erbjudande av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har
lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett
prospekt enligt Prospektdirektivet (tillsammans med tillämpliga
implementeringsåtgärder i något medlemsland). Investerare bör inte
investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med
stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/karnov-group/r/meddelande-om-stabiliseringsat...
https://mb.cision.com/Main/4658/2795997/1031216.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.