Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-07

Karo Bio: Beslut vid Karo Bios extra bolagsstämma den 7 augusti 2015

STOCKHOLM, den 7 augusti 2015 - Karo Bio AB (publ). Vid Karo Bios
extra bolagsstämma fredagen den 7 augusti 2015 beslutades att
genomföra a) riktad nyemission av aktier, b) ändring av
bolagsordningen och c) sammanläggning av aktier i syfte att uppnå ett
för bolaget ändamålsenligt antal aktier.

a) Beslut om riktad nyemission av aktier
I syfte att möjliggöra sammanläggningen enligt punkt c) nedan
beslutade bolagsstämman att öka bolagets aktiekapital med högst 5
999,93 kronor genom nyemission av högst 300 000 aktier. Rätt att
teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma Anders Lönner (vilken är Garant i
sammanläggningen enligt punkt c) nedan)( "Garanten"). De nya aktierna
emitteras till en kurs av två (2) öre per aktie. Styrelsen ska endast
äga rätt att tilldela det antal aktier som krävs för att totalt antal
aktier för respektive aktieägare ska bli jämnt delbart med 20. Syftet
med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt, är att uppnå ett antal aktier för respektive
aktieägare som är jämnt delbart med 20, efter det att Garanten
vederlagsfritt överlåtit nytecknade aktier enligt punkten c) nedan,
vilket möjliggör den under punkt c) nedan föreslagna sammanläggningen
av aktier. Mot bakgrund av emissionens administrativa art är grunden
för emissionskursen aktiens kvotvärde.

b) Beslut om ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra sammanläggning av aktier under punkt c) nedan
beslutade bolagsstämman att ändra § 4 i bolagsordningen avseende
gränsen för antalet aktier i bolaget till lägst 25 000 000 och högst
100 000 000 aktier.

c) Beslut om sammanläggning av aktier
Bolagsstämman fattade beslut om sammanläggning av bolagets aktier
(1:20) varvid 20 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie
i syfte att uppnå ett för bolaget mer ändamålsenligt antal aktier. Om
en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya
aktier, kommer denne Garanten vederlagsfritt att erhålla så många
aktier (1-19) att dennes innehav, efter tillägg av Garanten
tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 20, så kallad
avrundning uppåt. Styrelsen bemyndigades att fastställa
avstämningsdag för sammanläggningen, vilket inte får infalla innan
det att beslutet om sammanläggningen har registrerats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Palm, CFO, mobil 070-540 40 14 eller e-mail
henrik.palm@karobio.se

Om Karo Bio
Karo Bio är ett utvecklingsbolag med inriktning mot att bredda
verksamheten till att omfatta mer marknadsnära projekt och produkter.
Karo Bio bedriver sin verksamhet i Huddinge och är noterat på Nasdaq
Stockholm.

Informationen är sådan som Karo Bio är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 7 augusti 2015, klockan 17:30.

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karobio.se och
www.newsroom.cision.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karo-bio/r/beslut-vid-karo-bios-extra-bolagsst...
http://mb.cision.com/Main/72/9811464/406226.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.