Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-07-07

Karo Bio: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KARO BIO

Aktieägarna i Karo Bio AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
fredagen den 7 augusti 2015 kl. 15.00 i Karo Bios lokaler, Novum
Forskningspark (plan 8 hiss E), Hälsovägen 7 i Huddinge.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i extra bolagsstämman har den som dels upptagits som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende
förhållandena lördagen den 1 augusti 2015, dels senast måndagen den 3
augusti 2015 kl. 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i
bolagsstämman. (Notera att då avstämningsdagen är en lördag måste
aktieägaren vara införd i aktieboken fredagen 31 juli 2015)

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få
delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast
fredagen den 31 juli 2015 och bör begäras i god tid före denna dag
hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen under adress
Karo Bio AB, att: Henrik Palm, Novum, 141 57 Huddinge eller per
e-post till henrik.palm@karobio.se. Vid anmälan ska anges namn,
person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I
förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om
aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i
original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida och sänds på begäran
till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om:
a) riktad nyemission av aktier
b) ändring av bolagsordningen
c) sammanläggning av aktier
d) minskning av aktiekapitalet
8. Avslutning

Punkt 7
Beslut om a) riktad nyemission av aktier, b) ändring av
bolagsordningen, c) sammanläggning av aktier och d) minskning av
aktiekapitalet.

Genom att minska antalet aktier för att skapa en ökad hanterbarhet och
därigenom ett för bolaget mer ändamålsenligt antal aktier föreslår
styrelsen att stämman fattar beslut i enlighet med punkterna a - d
nedan. Stämmans beslut i enlighet med punkterna a-d nedan ska antas
som ett beslut. Sådant beslut är giltigt endast om det har biträtts
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de aktier som är företrädda vid stämman.

a) Beslut om riktad nyemission av aktier
I syfte att möjliggöra sammanläggningen enligt punkt c) nedan föreslår
styrelsen att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital
med högst 5 999,93 kronor genom nyemission av högst 300 000 aktier.
Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma Anders Lönner (vilken är Garant i
sammanläggningen enligt punkt c) nedan)( "Garanten"). De nya aktierna
ska tecknas på separat teckningslista senast den 28 augusti 2015. De
nya aktierna emitteras till en kurs av två (2) öre per aktie.
Betalning ska erläggas kontant senast den 28 augusti 2015. Styrelsen
ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Styrelsen
ska endast äga rätt att tilldela det antal aktier som krävs för att
totalt antal aktier för respektive aktieägare ska bli jämnt delbart
med 20. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att uppnå ett antal aktier för
respektive aktieägare vilket är jämnt delbart med 20 efter det att
Garanten vederlagsfritt överlåtit nytecknade aktier enligt punkten c)
nedan, vilket möjliggör den under punkt c) nedan föreslagna
sammanläggningen av aktier. Mot bakgrund av emissionens
administrativa art är grunden för emissionskursen aktiens kvotvärde.
De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

b) Beslut om ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås under
punkt c) nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att § 4
i bolagsordningen avseende gränser för antalet aktier i bolaget
ändras till lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 aktier.

c) Beslut om sammanläggning av aktier
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om sammanläggning av
bolagets aktier (1:20) varvid 20 befintliga aktier läggs samman till
en (1) ny aktie, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt
antal aktier. Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett
fullt antal nya aktier, kommer denna av Garanten vederlagsfritt att
erhålla så många aktier (1-19) att dennes innehav, efter tillägg av
Garanten tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 20, så kallad
avrundning uppåt. Styrelsen föreslås bemyndigas fastställa
avstämningsdag för sammanläggningen vilken inte får infalla innan det
att beslutet om sammanläggningen har registrerats.

d) Minskning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets
aktiekapital med högst 5 999,93 kronor genom indragning av högst 300
000 aktier som emitteras enligt punkten 7 a till Garanten.
Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett belopp som
motsvarar de aktier som inte används för sammanläggning enligt
punkten 7 c. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till
fritt eget kapital att användas enligt beslut av bolagsstämma.
Garanten har medgivit indragning

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala
antalet aktier och röster i bolaget till 689 743 550. Vid
avstämningsdagen den 1 augusti 2015 kommer bolagets totala antal
aktier och röster uppgå till 939 658 066 . Bolaget innehar inga egna
aktier.

Styrelsens fullständiga förslag och handlingar enligt aktiebolagslagen
kommer att hållas tillgängliga på Bolagets huvudkontor, Novum, 141 57
Huddinge, samt på Bolagets hemsida senast tre veckor före
stämmodagen. Handlingarna skickas per post till aktieägare som begär
det och uppger sin postadress.

På begäran av aktieägare lämnar styrelsen och VD, om styrelsen anser
att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, upplysningar vid
årsstämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen.

Informationen är sådan som Karo Bio är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 7 juli 2015, klockan 08:30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karo-bio/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-...
http://mb.cision.com/Main/72/9802058/399405.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.