Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Karo Pharma: DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 420,8 (267,1) MSEK. Detta motsvarar
en ökning med 58 %. Tillväxten hänförs till under perioden förvärvade
produkter.

· Nettoomsättningen minskade under perioden med 6 % jämfört med
proforma 2018. Till jämförbara valutakurser minskade försäljningen
med 8 %. Huvudorsaken till den minskade försäljningen hänförs till
den norska marknaden där en svag influensa och restordersituation
påverkat utfallet.

· EBITDA uppgick till 153,0 (88,7) MSEK, vilket motsvarar en
marginal på 36,4% (33,3 %).

· Bruttomarginalen uppgick under perioden till 55,8 % (56,8%).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden
till 91,8 (41,5) MSEK.

· Resultat per aktie blev 0,25 (0,45) SEK.
· Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick vid
periodens slut till 493,6 (295,2) MSEK.

· Den 2 januari 2019, offentliggjorde Karo Intressenter att de höjde
vederlaget i sitt uppköpserbjudande till 38,00 kronor kontant för
varje aktie i Karo Pharma, att de förlängde acceptperioden fram till
den 17 januari 2019 samt att villkoret avseende erhållande av
erforderliga myndighets- och regulatoriska tillstånd, godkännanden,
beslut eller liknande hade uppfyllts. Erbjudandet förlängdes senare
till den 12 februari.

· Vid en extra bolagsstämma den 14 februari beslutades att styrelsen
ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.
Bolagsstämman beslutade om omval av Håkan Åström samt nyval av Bo
Jesper Hansen, Erika Henriksson, Vesa Koskinen, Christoffer Lorenzen
och Åsa Riisberg till styrelseledamöter för intill slutet av
årsstämman 2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Den 3 april 2019, offentliggjordes att Karo Pharmas styrelse
utsett Christoffer Lorenzen som ny VD för Karo Pharma och ersätter
därmed Peter Blom. Christoffer tillträder sin nya position den 1 juli
2019. Fram till detta datum innehar Ulf Mattsson rollen som
tillförordnad VD.

KOMMENTAR TILL VERKSAMHETEN
Under det första kvartalet 2019 uppgick försäljningstillväxten till
+58 %. Proforma minskade försäljningen bl a på grund av en svag
influensasäsong i Norge och leveransproblem från en tillverkare.
Kvartalet påverkades positivt av de förvärvade produkterna från LEO
Pharma. Integrationen av produktportföljen från LEO Pharma är nu i
slutfas och vi kan konstatera att våra nyckelmarknader utanför Norden
utvecklas positivt. Huvudfokus under 2019 kommer vara att fortsatt
utveckla och optimera verksamheten samt att lansera de produktnyheter
vi har i plan.

Karo Pharma har de senaste åren vuxit kraftigt, främst drivet av
strategiska förvärv. På kort tid har bolaget etablerat sig som ett
framgångsrikt Specialty Pharma-bolag i Norden och har nu tagit steget
ut i Europa. I januari 2019 förvärvade EQT, genom Karo Intressenter
AB, en majoritetsandel i Karo Pharma. EQT kommer att kunna stötta
bolaget med både expertis och kapital, vilket kommer att vara
kritiskt för att implementera bolagets strategi framgent och nå våra
långsiktiga mål.

Vid en extra bolagsstämma i februari beslutades att tillsätta en ny
styrelse under ledning av Bo Jesper Hansen. Den nya styrelsen har
utsett Christoffer Lorenzen som ny VD för Karo Pharma med tillträde 1
juli 2019. Under perioden fram tills dess har jag fått förmånen att
inneha rollen som tillförordnad VD. Jag har under april månad satt
mig in i verksamheten och arbetar intensivt tillsammans med ledningen
för att möjliggöra Karo Pharmas fortsatta tillväxtresa och hjälpa
Christoffer att få en flygande start. Jag ser med stor tillförsikt på
Karo Pharmas förutsättningar att bli ett framgångsrikt
internationellt Specialty Pharma-bolag.

Ulf Mattsson
Tf VD & koncernchef

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

KOMMANDE RAPPORTER

Årsstämma 2019 16 maj 2019
Delårsrapport jan-juni 19 juli 2019
Delårsrapport jan-sept 1 nov 2019
Bokslutsrapport 2019 13 feb 2020

Samtliga rapporter kommer att vara tillgängliga på bolagets hemsida
vid respektive angivet datum.

Stockholm den 26 April 2019
Karo Pharma AB (publ)

Ulf Mattsson
Tf VD & koncernchef

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Ulf Mattsson, Tf VD och Koncernchef, 070-976 94 66,
ulf.mattsson@karopharma.se

Mats-Olof Wallin, CFO, 076-002 60 10, mats-olof.wallin@karopharma.se

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och
marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo
Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 kl
08:30.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/karo-pharma/r/delarsrapport-forsta-kvartalet-...
https://mb.cision.com/Main/72/2797410/1032359.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.