Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Karo Pharma: DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2019

Juli - september

· Nettoomsättningen uppgick till 443,7 (395,3) MSEK. Detta motsvarar
en ökning med 12 % för perioden, varav den förvärvade verksamheten
svarar för 10 % (41,0 MSEK).

· Justerad EBITDA uppgick till 156,9 (145,8) MSEK exklusive poster
av engångskaraktär, kostnader relaterade till förvärvet av Trimb samt
omstruktureringskostnader om totalt 28,2 MSEK.

· Bruttomarginalen uppgick till 52,8 % (55,8 %) för perioden.
Perioden har påverkats av en ofördelaktig produktmix.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -85,9
(153,2) MSEK. Det negativa kassaflödet har påverkats av övertagande
och betalning av skulder i Trimb-koncernen.

· Resultat per aktie blev -0,01 (0,34) SEK före och efter
utspädning.

· Vid periodens slut uppgick likvida medel till 225,0 (398,6 per den
31 december 2018) MSEK och nettoskulden till 6 102 MSEK (efter den
genomförda nyemissionen har lån om 1 500 MSEK återbetalats efter
periodens utgång).

· Förvärvet av samtliga aktier i Trimb Holding AB, som
offentliggjordes den 21 juni 2019, slutfördes den 12 september.
Trimbkoncernen har konsoliderats från och med den 12 september 2019.

· Christoffer Lorenzen tillträdde som VD och koncernchef den 1 juli.
· Karo Pharma beslutade den 24 september, med stöd av bemyndigande
från den extra bolagsstämman den 20 september, att genomföra en
nyemission med företrädesrätt för Karo Pharmas aktieägare om cirka 2
003 MSEK.

Januari - september

· Nettoomsättningen uppgick till 1251,9 (1151,8) MSEK. Detta
motsvarar en ökning med 9 % för perioden, varav 2 % drivs av positiva
valutaeffekter. Försäljningstillväxten under perioden hänförs till
förvärven av LEO-portföljen i april 2018 och av Trimb i september
2019.

· Justerad EBITDA uppgick till 447,7 (466,8) MSEK exklusive poster
av engångskaraktär, kostnader relaterade till förvärvet av Trimb samt
omstruktureringskostnader om totalt 63,5 MSEK för 2019. Under andra
kvartalet 2018 erhöll bolaget dessutom en engångsintäkt om 86,6 MSEK
i form av milstolpsbetalning.

· Bruttomarginalen uppgick till 54,3% (59,1 %). Under andra
kvartalet 2018 erhöll bolaget en engångsintäkt på 86,6 MSEK.
Exklusive engångsintäkt uppgick bruttomarginalen 2018 till 55,8 %

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 117,7
(289,9) MSEK.

· Resultat per aktie blev 0,20 (4,69) SEK före och efter utspädning.
Resultatet per aktie för 2019 har påverkats negativt av poster av
engångskaraktär (-63,5 MSEK) och 2018 har påverkats positivt av
engångsintäkt (86,6 MSEK) samt uppbokning av uppskjuten skattefordran
på underskottsavdrag (417,7 MSEK).

Kommentar av VD Christoffer Lorenzen

Under tredje kvartalet 2019 fortsatte utvecklingen av Karo Pharma i
linje med den långsiktiga strategin att utveckla bolaget via tillväxt
genom strategiska förvärv som ett komplement till organisk tillväxt.

Den 12 september slutfördes förvärvet av Trimb Holding AB.
Transaktionen har finansierats via en kombination av lån och en
nyemission på cirka 2 miljarder SEK vilken genomfördes under oktober.

Det sammanslagna bolaget har därmed etablerat sig som ett av Nordens
ledande läkemedelsbolag. Vår ambition är att erbjuda produkter som
bidrar till förbättrad hälsa och ökad livskvalitet för människor. Vi
har ett kommersiellt fokus och inriktar oss framförallt på
försäljning och marknadsföring av både receptbelagda och receptfria
läkemedel samt egenvårdsprodukter som säljs i apotek och
detaljhandel. Våra produkter finns idag tillgängliga i över 60
länder.

I linje med vår ambition att expandera vår affär utanför Norden har vi
köpt ut vår tyska distributör, Ardo, och etablerat ett eget
dotterbolag i Munchen.

Arbetet med integrationen av Trimb och att tillvarata och exekvera på
synergierna i det nya bolaget fortsätter enligt plan. Vi har
annonserat en ny ledningsgrupp, vilken innehåller representanter från
både Karo Pharma och Trimb, och välkomnat vår nya CFO, Jon Johnsson,
som började på bolaget den 1 oktober.

Försäljningen ökade med 12 procent jämfört med föregående år under
kvartalet. Som tidigare nämnts konsoliderades Trimbkoncernen från den
12 september vilket bidrog med 10 procent till försäljningsökningen.
Kvartalet påverkades också av omstruktureringskostnader samt
kostnader relaterade till förvärvet av Trimb.

Christoffer Lorenzen
VD och koncernchef
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Den 21 oktober meddelades att sammanräkningen av resultatet av
företrädesemissionen i Karo Pharma visat att 60 556 339 aktier hade
tecknats med stöd av teckningsrätter. Återstående 144 083 aktier har
tilldelats personer som har tecknat aktier utan stöd av
teckningsrätter. Företrädesemissionen blev således fulltecknad och
Karo Pharma har tillförts cirka 2 003 miljoner kronor före
emissionskostnader. Efter att företrädesemissionen har genomförts har
bolaget återbetalat lån på 1 500 MSEK.

Den 31 oktober meddelades att antalet aktier och röster i Karo Pharma
före företrädesemissionen uppgick till 164 332 782. 60 556 339 nya
aktier som tecknades med stöd av teckningsrätter och 144 083 nya
aktier som tecknades utan stöd av teckningsrätter har under oktober
registrerats vid Bolagsverket. Per den 31 oktober 2019 uppgick
antalet aktier och röster i Karo Pharma därmed till 225 033 204.

Karo Pharma ingick i december 2011 ett forskningssamarbete och
licensavtal avseende ROR-gamma med Pfizer. Pfizer har meddelat Karo
Pharma sitt beslut att avsluta ett specifikt utvecklingsprojekt under
detta samarbete. Som ett resultat av detta, kommer Karo Pharma inte
erhålla fler milstolpesbetalningar för utveckling eller försäljning
relaterade till projektet. I maj 2018 kommunicerade Karo Pharma kring
tänkbara milstolpesbetalningar för upp emot 200 MUSD.

Avslutning av projektet har ingen påverkan på löpande verksamhet eller
bolagets framtidsutsikter.

KOMMANDE RAPPORTER
Bokslutsrapport 2019 19 feb 2020
Delårsrapport jan-mar 2020 29 apr 2020
Delårsrapport jan-jun 2020 21 jul 2020
Delårsrapport jan-sep 2020 30 okt 2020

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Christoffer Lorenzen, CEO, 073-501 76 20,
christoffer.lorenzen@karopharma.com

Jon Johnsson, CFO, 073-507 88 61, jon.johnsson@karopharma.com
OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett läkemedelsbolag specialiserat på försäljning och
marknadsföring av både receptbelagda och receptfria läkemedel samt
egenvårdsprodukter som säljs i apotek och detaljhandel. Karo Pharma
är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl
08:00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/karo-pharma/r/delarsrapport-januari---septemb...
https://mb.cision.com/Main/72/2962274/1141836.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.