Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-08

Karo Pharma: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KARO PHARMA AKTIEBOLAG

Aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag, organisationsnummer 556309-3359,
kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 december 2017
kl. 15.00 i Karo Pharmas lokaler, Nybrokajen 7, Stockholm.

Rätt till deltagande

För att få delta i extra bolagsstämman ska aktieägare dels vara införd
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 2 december
2017 (OBS eftersom den 2 december 2017 är en lördag kommer aktieboken
att avse förhållandena per fredagen den 1 december 2017 och
aktieägare måste därför vara införd i aktieboken denna dag), dels
till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast
måndagen den 4 december 2017.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få
delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast
lördagen den 2 december 2017 (OBS eftersom den 2 december 2017 är en
lördag kommer aktieboken att avse förhållandena per fredagen den 1
december 2017 och registreringen behöver därför vara verkställd
senast denna dag) och bör begäras i god tid före denna dag hos den
som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen under adress
Karo Pharma Aktiebolag, att: Camilla Lönn, Nybrokajen 7, 111 48
Stockholm eller per e-post till camilla.lonn@karopharma.se. I anmälan
ska namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal
aktier anges. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två)
anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt
och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
webbplats, www.karopharma.se, och sänds på begäran till aktieägare
som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Ändring av bolagsordningen (gränserna för antal aktier och
aktiekapital)

8. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
(företrädesemission)

9. Avslutning
Styrelsens förslag

Punkt 7 - Ändring av bolagsordningen (gränserna för antal aktier och
aktiekapital)

I syfte att möjliggöra framtida nyemissioner av aktier i bolaget
föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av § 4 i
bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande Föreslagen lydelse
lydelse
§ 4 § 4 Aktiekapital och antalet aktier
Aktiekapital
och antalet
aktier
Aktiekapitalet Aktiekapitalet ska utgöra lägst 32 000 000 kronor och
högst

ska utgöra 128 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 82 000 000
lägst och högst 328 000 000.
10 000 000
kronor och
högst
40 000 000
kronor.
Antalet aktier
ska vara lägst
25 000 000 och
högst
100 000 000.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att
förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de på stämman företrädda rösterna.

Punkt 8 - Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
(företrädesemission)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 8
november 2017 om en företrädesemission av aktier i syfte att tillföra
bolaget en emissionslikvid om cirka 800 miljoner kronor, på i
huvudsak följande villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast
fem vardagar före avstämningsdagen, fastställa det högsta belopp som
bolagets aktiekapital ska kunna ökas med, det högsta antal nya aktier
som ska ges ut och därmed antal nya aktier varje befintlig aktie
berättigar till teckning av, samt det belopp som ska betalas för
varje ny aktie.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är
berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 13
december 2017. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden
från och med den 15 december 2017 till och med den 29 december 2017,
eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. Teckning av aktier
med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning.
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat
teckningslista och betalas kontant inom tre bankdagar från det att
styrelsens beslut om tilldelning av aktier har skickats till
tecknaren, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.

Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska
styrelsen bestämma att tilldelning av aktier utan stöd av
teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp.
Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som har tecknat nya
aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält sitt intresse för
teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning
till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i
förhållande till det antal nya aktier som tecknats med stöd av
teckningsrätter (och i den mån det inte kan ske genom lottning).
Tilldelning ska i andra hand ske till övriga som har anmält sig för
teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte
kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det
antal aktier var och en anmält för teckning (och i den mån det inte
kan ske genom lottning). I tredje hand ska tilldelning ske till
emissionsgaranten i dennes egenskap av garant och i enlighet med
villkoren för emissionsgarantens emissionsgaranti.

Företrädesemissionen kan komma att förutsätta ändring av
bolagsordningen i enlighet med punkten 7 ovan.

Tillgängliga handlingar och upplysningar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, samt övriga handlingar i
enlighet med aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga hos
bolaget och på bolagets webbplats, www.karopharma.se, senast från och
med den 17 november 2017. Kopia av handlingarna sänds på begäran utan
kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att vid stämman ställa frågor om de ärenden som
ska tas upp vid stämman.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala
antalet aktier och röster i bolaget till 82 166 391. Bolaget innehar
inga egna aktier.

Stockholm i november 2017
Karo Pharma Aktiebolag
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karo-pharma/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma...
http://mb.cision.com/Main/72/2385121/747784.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.