Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-08

Karo Pharma: Karo Pharmas styrelse har beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission villkorad av stämmans godkä...

Karo Pharma AB ("Karo Pharma" eller "Bolaget") offentliggjorde den 24
augusti 2017 att Bolaget lämnat ett frivilligt kontantbud till
aktieägarna i Weifa ASA ("Weifa"). Den 6 oktober 2017 meddelade
Bolaget att förvärvet av Weifa fullbordas ("Förvärvet"). Förvärvet
finansierades genom en lånefacilitet och Bolaget har tidigare
kommunicerat att man avser att genomföra en företrädesemission.
Styrelsen har den 8 november 2017 beslutat om en nyemission av aktier
med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare samt att
bemyndiga styrelsen att fatta beslut om slutliga emissionsvillkor
("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är villkorad av att
extra bolagsstämma i Bolaget godkänner styrelsens beslut.
Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser
och garantiåtaganden från befintliga aktieägare i Bolaget och
förväntas tillföra Karo Pharma cirka 800 MSEK före avdrag för
emissionskostnader.

Företrädesemissionen i korthet

· Styrelseordförande Anders Lönner och styrelseledamoten Per-Anders
Johansson, vilka tillsammans innehar cirka 10,5 procent av kapitalet
och rösterna i Bolaget, har åtagit sig att teckna sina respektive pro
rata-andelar i Företrädesemissionen. Resterande del av
Företrädesemissionen är garanterad av Anders Lönner

· De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs,
förväntas offentliggöras den 5 december 2017

· Företrädesemissionen är villkorad av att extra bolagsstämma i
Bolaget godkänner styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen.
Förutsatt att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna
Företrädesemissionen, förväntas teckningsperioden löpa från och med
den 15 december 2017 till och med den 29 december 2017

Bakgrund och motiv
Den 24 augusti 2017 offentliggjorde Karo Pharma att Bolaget lämnat ett
rekommenderat frivilligt kontanterbjudande avseende förvärv av
samtliga aktier i Weifa. Karo Pharma erbjöd aktieägarna 35,0 NOK per
aktie i Weifa, vilket värderade Weifas till totalt cirka 1,3
miljarder NOK på fullt utspädd basis. Den 3 oktober 2017
offentliggjorde Bolaget att det uppnått acceptans från ägare
representerande 97,1 procent av aktierna i Weifa, på fullt utspädd
basis, vilket innebär att villkoret för fullföljande av erbjudandet
avseende Weifa uppfyllts.

Förvärvet av Weifa bygger på starka kommersiella grunder. De två
bolagen kompletterar varandra mycket väl både när det gäller
produktportfölj och geografi. Karo Pharma bedömer att det finns
viktiga synergivinster genom Förvärvet. Vidare stärker Förvärvet Karo
Pharmas position på den nordiska marknaden, exempelvis genom att den
gemensamma produktportföljen, med flera förväntade nya lanseringar
inom det närmaste året, får bättre förutsättningar att utvecklas
positivt. Vidare skapas en starkare plattform för Karo Pharma att ta
nästa steg för expansion mot fler marknader och samarbeten även
utanför Norden.

Karo Pharmas målsättning är fortsatt tillväxt, såväl organiskt som
genom förvärv med lönsamhet. Företrädesemissionen förväntas tillföra
Bolaget cirka 800 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden ska
användas till att återbetala delar av det lån som upptogs i samband
med Förvärvet.

Företrädesemissionen
Styrelsen i Karo Pharma föreslår att en extra bolagsstämma i Bolaget
hålls den 8 december 2017 i syfte att godkänna styrelsens beslut om
Företrädesemissionen, innefattande bemyndigande för styrelsen att
besluta om de slutliga emissionsvillkoren för Företrädesemissionen
(vilka beräknas offentliggöras den 5 december 2017).
Företrädesemissionen beräknas tillföra Karo Pharma cirka 800 MSEK
före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer att användas för
att lösa delar av lånefaciliteten upptagen avseende Förvärvet.

Rätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen ska med
företrädesrätt tillkomma de personer som på avstämningsdagen för
Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje
aktieägare ska äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande
till det antal aktier innehavaren redan äger. Teckning av aktier ska
även kunna ske utan stöd av teckningsrätter.

De slutliga villkoren för Företrädesemissionen, dvs. aktiekapitalets
ökning, antalet aktier som emitteras samt teckningskurs, förväntas
offentliggöras den 5 december 2017.

Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 15 december 2017
till och med den 29 december 2017. Handel i teckningsrätter förväntas
pågå från och med den 15 december 2017 till och med den 27 december
2017.

Styrelseordförande Anders Lönner och styrelseledamot Per-Anders
Johansson, som tillsammans representerar cirka 10,5 procent av
kapitalet och rösterna i bolaget, har åtagit sig att teckna sina
respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen samt har förbundit
sig att rösta för Företrädesemissionen på den extra bolagsstämman.

För det belopp som inte täcks av Anders Lönners och Per-Anders
Johanssons teckningsåtaganden har bolaget ingått ett
emissionsgarantiavtal på sedvanliga villkor med Anders Lönner enligt
vilket Anders Lönner har åtagit sig att teckna aktier som inte
tecknas eller betalas i Företrädesemissionen upp till ett belopp
motsvarande Företrädesemissionens högsta belopp med avdrag för belopp
som omfattas av teckningsåtagandena. För sin emissionsgaranti på
cirka 89,5 procent av Företrädesemissionen erhåller Anders Lönner en
ersättning om 5 procent på garanterat belopp. Därmed är
Företrädesemissionen i sin helhet säkerställd.

Företrädesemissionen är villkorad av att extra bolagsstämma den 8
december 2017 godkänner styrelsens beslut. Kallelse till stämman
beräknas offentliggöras genom separat pressmeddelande den 8 november
2017.

Indikativ
tidplan
5 dec 2017 Offentliggörande av fullständiga villkor,
inklusive teckningskurs och
teckningsrelation
8 dec Extra bolagsstämma godkänner styrelsens
2017 beslut om Företrädesemissionen
11 dec Sista dag för handel inklusive rätt att
2017 delta i Företrädesemissionen
12 dec Första dag för handel exklusive rätt att
2017 delta i Företrädesemissionen
12 dec Beräknad dag för offentliggörande av
2017 prospektet
15 dec - Handel i teckningsrätter
27 dec
2017
15 dec - Teckningsperiod
29 dec
2017
4 jan 2018 Offentliggörande av utfall i
Företrädesemissionen

Viktig information om LEI och NID vid teckning utan stöd av
teckningsrätter

Enligt MiFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari
2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en
värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att juridiska personer
behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity
Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NID-nummer
(Nationellt ID eller National Client Identifier) för att kunna teckna
nya aktier i Bolaget utan stöd av teckningsrätter. Observera att det
är aktietecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller ett
NID-nummer behövs samt att Swedbank kan vara förhindrad att utföra
transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NID-nummer (såsom
tillämpligt) inte tillhandahålls.

Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Via denna länk hittar du godkända institutioner för det globala LEI-systemet: www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations (http://%20Indikativ%20tidplan %205%20dec%202017 %20%20Offentliggörande%20av%20fullständiga%20villkor,%20inklusive%20teckningskurs%20och%20teckningsrelation%208%20dec%202017%20%20 %20%20Extra%20bolagsstämma%20godkänner%20styrelsens%20beslut%20om%20Företrädesemissionen%2011%20dec%202017 %20%20Sista%20dag%20för%20handel%20inklusive%20rätt%20att%20delta%20i%20Företrädesemissionen%2012%20dec%202017 %20%20Första%20dag%20för%20handel%20exklusive%20rätt%20att%20delta%20i%20Företrädesemissionen%2012%20dec%202017 %20%20Beräknad%20dag%20för%20offentliggörande%20av%20prospektet%2015%20dec%20-%2027%20dec%202017 %20%20Handel%20i%20teckningsrätter%2015%20dec%20-%2029%20dec%202017 %20%20Teckningsperiod%204%20jan%202018 %20%20Offentliggörande%20av%20utfall%20i%20Företrädesemissionen).

För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består
NID-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om
personen i fråga har flera eller något annat än svenskt medborgarskap
kan NID-numret vara någon annan typ av nummer.

Tänk på att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer)
eller ta reda på ditt NID-nummer (fysiska personer) i god tid då
denna information behöver anges i anmälningssedeln för teckning utan
stöd av teckningsrätter.

Finansiella och legala rådgivare
Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Hamilton
Advokatbyrå är legal rådgivare till Karo Pharma i samband med
Företrädesemissionen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 november 2017, klockan 08.00 CET. Detta
pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och
www.newsroom.cision.com.

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och
marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo
Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Karo Pharma. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Karo Pharma kommer endast att
ske genom det prospekt som Karo Pharma beräknar offentliggöra omkring
den 12 december 2017. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i
eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland,
Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där
sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner,
eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på
sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära
sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott
mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier
som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att
registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin
nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas,
...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.