Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-02

Karo Pharma: UTTALANDE FRÅN STYRELSEN FÖR KARO PHARMA AKTIEBOLAG MED ANLEDNING AV EQT VIII:S, GENOM KARO INTRESSENTER AB, ...

Styrelsen för Karo Pharma Aktiebolag har beslutat att enhälligt
rekommendera aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag att acceptera EQT
VIII:s, genom Karo Intressenter AB, höjda offentliga
uppköpserbjudande.

Bakgrund

Detta uttalande görs av styrelsen[1]("Styrelsen") för Karo Pharma
Aktiebolag ("Bolaget" eller "Karo Pharma") i enlighet med punkt II.19
i Nasdaq Stockholms takeover-regler ("Takeover-reglerna").

EQT VIII ("EQT VIII")[2], genom det helägda dotterbolaget Karo
Intressenter AB[3] ("Karo Intressenter" eller "Budgivaren"), lämnade
den 29 oktober 2018 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande
till aktieägarna i Karo Pharma att överlåta samtliga sina aktier i
Karo Pharma till Karo Intressenter mot ett kontant vederlag om 36,90
kronor per aktie i Karo Pharma ("Erbjudandet"). Acceptperioden i
Erbjudandet löpte initialt till den 10 december 2018 och förlängdes
den 13 december 2018 till och med den 4 januari 2019.

Idag, den 2 januari 2019, offentliggjorde Karo Intressenter att de
höjer vederlaget i Erbjudandet till 38,00 kronor kontant för varje
aktie i Karo Pharma, att de förlänger acceptperioden fram till och
med kl. 17.00 (CET) den 17 januari 2019 samt att villkoret avseende
erhållande av erforderliga myndighets- och regulatoriska tillstånd,
godkännanden, beslut eller liknande har uppfyllts (det "Reviderade
Erbjudandet"). För mer information om Erbjudandet och det Reviderade
Erbjudandet hänvisas till Karo Intressenters pressmeddelanden från
den 2 januari 2019, den 13 december 2018 och den 29 oktober 2018 samt
Karo Intressenters erbjudandehandling avseende Erbjudandet, som
samtliga finns tillgängliga på www.eqtpartners.com.

Styrelseledamoten Per-Anders Johansson och tidigare styrelseledamoten
och arbetande styrelseordföranden Anders Lönner, vilka före Anders
Lönners bortgång innehade sammanlagt 21 942 140 aktier i Karo Pharma,
motsvarande cirka 13,6[4]procent av antalet utestående aktier och
röster i Bolaget, har oåterkalleligen åtagit sig att acceptera
Erbjudandet. Till följd av detta har Per-Anders Johansson inte
deltagit i Styrelsens handläggning av frågor rörande det Reviderade
Erbjudandet. Styrelsen i Karo Pharma är dock beslutför även utan
honom (och Anders Lönner), då tre av de sammanlagt fem stämmovalda
styrelseledamöterna i Karo Pharma är behöriga att delta i styrelsens
överväganden och beslut rörande det Reviderade Erbjudandet. Styrelsen
har utsett Håkan Åström till tillförordnad ordförande avseende
Styrelsens beslut i anledning av det Reviderade Erbjudandet. Vänligen
se Karo Intressenters pressmeddelande från den 9 november 2018 för
mer information om nämnda åtaganden.

Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till Karo Pharma avseende
Erbjudandet och det Reviderade Erbjudandet.

Styrelsens rekommendation avseende det Reviderade Erbjudandet

Styrelsen har tidigare rekommenderat aktieägarna i Karo Pharma att
acceptera Erbjudandet från Karo Intressenter till ett pris om 36,90
kronor per aktie. För ytterligare information om Styrelsens bedömning
av Erbjudandet från Karo Intressenter och skälen för dess
rekommendation hänvisas till Styrelsens uttalande från den 29 oktober
2018, som finns tillgängligt på www.karopharma.se.

Vid bedömningen av det Reviderade Erbjudandet har Styrelsen tagit
hänsyn till att det Reviderade Erbjudandet är förmånligare för
aktieägarna i Karo Pharma än Erbjudandet, som Styrelsen tidigare har
rekommenderat. I samband med detta noterar Styrelsen även att
Deloitte AB, på uppdrag av Styrelsen, den 29 oktober 2018 avgivit en
s.k. fairness opinion avseende vederlaget i Erbjudandet om 36,90
kronor per aktie, där Deloitte uttalade att vederlaget i Erbjudandet
är skäligt för aktieägarna i Karo Pharma ur ett finansiellt
perspektiv.

Vidare har Styrelsen vid utvärderingen av det Reviderade Erbjudandet
noterat att styrelseledamoten Per-Anders Johansson och tidigare
styrelseledamoten och arbetande styrelseordföranden Anders Lönner,
vilka före Anders Lönners bortgång innehade sammanlagt 21 942 140
aktier i Karo Pharma, motsvarande cirka 13,6 procent av antalet
utestående aktier och röster i Bolaget, oåterkalleligen har åtagit
sig att acceptera Erbjudandet.

Mot denna bakgrund rekommenderar Styrelsen enhälligt aktieägarna i
Karo Pharma att acceptera det Reviderade Erbjudandet.

______

Svensk rätt ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas
i enlighet härmed. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt
avgöras av svensk domstol. Detta uttalande har upprättats i en svensk
och en engelsk version. Vid eventuella avvikelser mellan den svenska
och den engelska versionen ska den svenska versionen äga företräde.

______

Stockholm den 2 januari 2019

Karo Pharma Aktiebolag

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Håkan Åström, Tillförordnad styrelseordförande, +46 70 374 72 13 eller
hakanastrom@aol.com

Mats-Olof Wallin, CFO, +46 76 002 60 10 eller
mats-olof.wallin@karopharma.se

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Karo Pharma är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt
Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 januari 2019 kl.
08:30 CET.

Om Karo Pharma
Karo Pharma är ett Specialty Pharma-företag som utvecklar och
marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo
Pharma är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

__________________________________________________________
[1] Karo Pharmas styrelseledamot Per-Anders Johansson har
oåterkalleligen åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Enligt reglerna
om intressekonflikter i regel II.18 i Nasdaq Stockholms
takeover-regler får han därmed inte delta i Styrelsens handläggning
av frågor rörande det Reviderade Erbjudandet. Styrelsen i Karo Pharma
är dock beslutför även utan Per-Anders Johansson (och Anders Lönner,
som nyligen har avlidit), då tre av de sammanlagt fem stämmovalda
styrelseledamöterna i Karo Pharma är behöriga att delta i Styrelsens
överväganden och beslut rörande det Reviderade Erbjudandet.

[2] Fonden känd som EQT VIII, bestående av EQT VIII SCSp agerande
genom dess alternativa investeringsfondförvaltare (gestionnaire), EQT
Fund Management S.à r.l. EQT Fund Management S.à r.l. är ett privat
aktiebolag (société à responsabilité limitée), inkorporerat och
existerande enligt lagstiftningen i Luxemburg, med sitt säte på 26A,
Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och
bolagsregistret i Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés,
Luxembourg) med organisationsnummer B 167.972, agerande i dess roll
som förvaltare (gérant) åt EQT VIII SCSp, ett luxemburgskt så kallat
"special limited partnership" (société en commandite spéciale) med
sitt säte på 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i
handels- och bolagsregistret i Luxemburg (Registre de Commerce et des
Sociétés, Luxemburg) med organisationsnummer B 217.293.

[3] Ett av EQT VIII helägt nybildat bolag.

[4] Baserat på antalet utestående aktier i Karo Pharma uppgående till
161 867 792, vilket beräknas som det totala antalet aktier i Karo
Pharma minus aktier som innehas av Bolaget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karo-pharma/r/uttalande-fran-styrelsen-for-kar...
https://mb.cision.com/Main/72/2709946/970615.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.