Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Karolinska Development AB (publ): Delårsrapport för januari - juni 2019

STOCKHOLM ? den 30 augusti 2019. Karolinska Development AB (Nasdaq
Stockholm: KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari ? juni 2019.
Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.

?Karolinska Developments portfölj har en fortsatt god riskspridning och hög
potential. Det negativa utfallet i Modus kliniska studie av sevuparin var
ett betydande bakslag, men samtidigt ser vi markanta framsteg i till
exempel Aprea, Dilafor och OssDsign. Nu arbetar vi intensivt för att den
pågående kvittningsemissionen ska kunna slutföras? en förstärkt finansiell
ställning är en nödvändighet för fortsatt engagemang i våra portföljbolag
inför kommande och potentiellt värdehöjande milstolpar. Vi räknar till
exempel med att redan före årsskiftet 2019/2020 kunna ta del av resultaten
från två fas 2-studier av Apreas läkemedelskandidat APR-246. Under 2020
väntar sedan resultaten från Apreas fas 3-studie inom indikationen MDS och
fas 2-data för Umecrine Cognitions och Dilafors respektive
läkemedelskandidater. I samband med genomförandet av kvittningsemissionen
ser vi också fram emot att initiera ett nytt samarbete med Sino Biopharma
för att öppna den asiatiska marknaden för nordiska innovationer.?, säger
Viktor Drvota, VD, Karolinska Development.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

* Aprea Therapeutics presenterade lovande resultat från studier av
APR-246 i kombination med immunonkologiska läkemedel. Resultaten
visar att APR-246 kan förbättra effekten av immunonkologiska
behandlingar (april 2019). 
* Aprea Therapeutics meddelade att APR-246 erhållit särläkemedelsstatus
och snabbspårsstatus (Fast Track Designation) från FDA för behandling
av MDS (april 2019). 
* Dilafor meddelade en genomförd kapitalanskaffning och planerad start
av en ny fas 2b-studie med läkemedelskandidaten tafoxiparin. Studien
ska utvärdera tafoxiparins förmåga att mjuka upp livmoderhalsen inför
igångsättning av förlossning. Investeringen medför en ökning av
Karolinska Developments värde för dess innehav i Dilafor och ger en
positiv resultateffekt på SEK 16,8 miljoner i andra kvartalet 2019
(april 2019). 
* I årsredovisningen för 2018 lämnade styrelsen för Karolinska
Development en uppdatering av bolagets finansiella situation och de
åtgärder som vidtagits för att stärka bolagets finanser.
Årsredovisningen innehåller också en särskild revisorsupplysning
avseende antagande om fortsatt drift (april 2019). 
* OssDsign ansökte om notering på Nasdaq First North och
offentliggjorde ett prospekt i samband med en nyemission om 151,3
MSEK (maj 2019). 
* OssDsigns aktie noterades på Nasdaq First North och nyemissionen i
samband därmed övertecknades. Per den 31 mars 2019 uppgick Karolinska
Developments ägande i OssDsign till 25 procent och efter genomförd
nyemission till cirka 18 procent med full utspädning, inklusive
indirekt innehav via KCIF Co-Investment Fund (maj 2019).
* OssDsign gjorde betydande framsteg i processen för inklusion av
OSSDSIGN Cranial PSI i den franska sjukförsäkringen (maj 2019). 
* Resultaten från portföljbolaget Modus Therapeutics fas 2-studie av
sevuparin visade inte någon meningsfull klinisk effekt vid akuta
vaso-ocklusiva kriser hos patienter med sicklecellsjukdom. Modus
överväger nu alternativa möjligheter för att vidareutveckla sevuparin
(maj 2019). 
* Karolinska Developments styrelse beslutade, under förutsättning av
årsstämmans efterföljande godkännande, om en riktad nyemission av
B-aktier till innehavarna av det konvertibellån som utfärdades 2015.
Sino Biopharmaceutical Limited ("Sino Biopharma") och andra ägare,
som tillsammans totalt innehar 84 procent av konvertibellånet, har
åtagit sig att på vissa villkor och under vissa förutsättningar delta
i emissionen motsvarande sitt konvertibellånsinnehav inklusive
upplupen ränta, med reservation för att Sino Biopharmas andel av
rösterna i Bolaget inte ska överstiga 49 procent efter den riktade
nyemissionen. Karolinska Development och Sino Biopharma meddelade
samtidigt att de i samband med genomförandet av kvittningsemissionen
avser initiera ett nytt samarbete för att öppna den asiatiska
marknaden för nordiska innovationer (maj 2019).
* Karolinska Development och KCIF Investment Fund KB ? ett holdingbolag
gemensamt ägt av Europeiska Investeringsfonden och Karolinska
Development ? avyttrade hela sitt innehav i Pharmanest AB. Totalt
inbringar försäljningarna cirka 23 mkr till Karolinska Development
(juni 2019).
* Karolinska Developments årsstämma beslutade bland annat, att godkänna
styrelsens beslut, att genomföra en riktad nyemission av B-aktier
till innehavare av 2015 års konvertibellån (juni 2019). 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

* Karolinska Developments CFO Fredrik Järrsten utses till vice VD (juli
2019)
* Karolinska Development offentliggjorde prospekt avseende en riktad
nyemission till bolagets konvertibelinnehavare (juli 2019).
* Teckningstiden för den riktade nyemissionen till bolagets
konvertibelinnehavare förlängdes i fyra steg till och med den 12
september 2019 (juli respektive augusti 2019). 
* Dilafor har rekryterat den första patienten i en fas 2b-studie av
tafoxiparin i gravida kvinnor som planeras för induktion av
förlossning (juli 2019).
* Forendo Pharma meddelade att Sunstone Life Science Ventures går med i
det befintliga internationella investerarsyndikatet och har gjort en
investering på 5 miljoner euro.  Den nya finansieringen gör det
möjligt för Forendo Pharma att fortsätta sitt ledande
endometrios-program, FOR-6219, en HSD17B1-enzymhämmare, till nästa
fas av kliniska studier efter den framgångsrika avslutningen av sin
fas 1a-studie tidigare i år (juli 2019).
* Aprea Therapeutics tillkännagav utnämningen av Scott Coiante till
Senior Vice President och Chief Financial Officer (augusti 2019)
* Forendo Pharma meddelade start av 1b-studie för sitt ledande
endometrios-program, FOR-6219 (augusti 2019).
* Promimic meddelade att företagets första ortopediska implantat som
använder HAnano Surface har blivit godkänt av det amerikanska
läkemedelsverket FDA (augusti 2019).

Finansiell sammanfattning

Andra kvartalet

* Periodens resultat, nettoresultatet, under andra kvartalet uppgick
till SEK 7,5 miljoner (SEK           31,3 miljoner under andra
kvartalet 2018). Resultatet per aktie var SEK 0,1 (SEK 0,5 under
andra kvartalet 2018).
* Resultatet av Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag
uppgick till SEK 21,8 miljoner (SEK 26,0 under andra kvartalet 2018).
* Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 995,3 miljoner i
slutet av juni 2019, en ökning med SEK 25,3 miljoner från SEK 970,0
miljoner i slutet av föregående kvartal. Portföljens netto verkligt
värde uppgick vid samma tidpunkt till SEK 652,0 miljoner, en ökning
med SEK 16,0 miljoner från SEK 636,0 miljoner i slutet av föregående
kvartal.
* Intäkterna uppgick till SEK 1,0 miljoner under andra kvartalet 2019
(SEK 0,8 miljoner under andra kvartalet 2018). 
* Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under det andra
kvartalet uppgick till SEK 15,5 miljoner. De totala investeringarna i
portföljbolagen, tillsammans med andra specialiserade life
science-investerare, under andra kvartalet uppgick till SEK 194,5
miljoner.
* Likvida medel minskade med SEK 25,7 miljoner under andra kvartalet
och uppgick till SEK 36,1 miljoner per den 30 juni 2019.
* Moderbolagets egna kapital uppgick till SEK?284,9 miljoner per den 30
juni 2019.

Bokslutskommunikén för Karolinska Development AB för perioden januari ?
juni 2019 finns nu tillgänglig som PDF på bolagets hemsida
www.karolinskadevelopment.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, Finansdirektör och vice VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt
investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera
medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag
som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som
kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning
till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass
från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och
forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med
stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering
tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom
sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med
erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av
professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att
utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande
eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.  

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella
investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till
ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com

.

Bilaga

* KD Q2 2019 (SVE) Final

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.