Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-02

Karolinska Development AB (publ): Karolinska Development förlänger teckningsperioden i den riktade nyemissionen till Bolag...

STOCKHOLM, SVERIGE ? 2 augusti 2019. Den 29 maj 2019 offentliggjorde
Karolinska Development AB (publ) (?Karolinska Development? eller ?Bolaget?)
att styrelsen för Bolaget hade beslutat, under förutsättning av årsstämmans
efterföljande godkännande, att genomföra en riktad nyemission av B-aktier
till innehavare av Bolagets konvertibel 2015/2019 (?Riktade nyemissionen?).
Den Riktade nyemissionen godkändes av årsstämman den 28 juni 2019 och
styrelsen har nu beslutat att teckningsperioden för den Riktade
nyemissionen med start 8 juli förlängs till och med den 16 augusti 2019.

Styrelsen för Bolaget har beslutat att förlänga teckningsperioden
ytterligare för den Riktade nyemissionen. Teckningsperioden löper nu från
och med den 8 juli till och med den 16 augusti 2019. Offentliggörande av
utfallet i den Riktade nyemissionen förväntas ske omkring den 21 augusti
2019.

Anledningen till den förlängda teckningsperioden är att förhandlingar
fortsatt pågår med andra större institutionella konvertibelinnehavare i
syfte att uppnå villkoret om minst 95 procents deltagande i den Riktade
nyemissionen. Sino Biopharmas teckningsåtagande är fortsatt villkorat av
att konvertibelinnehavare representerande minst 95 procent av
konvertibellånet åtar sig att kvitta sina konvertibelinnehav i den Riktade
nyemissionen.

För mer information om den Riktade nyemissionen, vänligen se
pressmeddelanden offentliggjorda den 29 maj, 26 juni, 28 juni och 5 juli
2019.

Rådgivare

DNB Markets agerar som finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå som
juridisk rådgivare till Karolinska Development i samband med den Riktade
nyemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande i vissa
jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har gjorts offentligt eller
distribuerats bör informera sig och följa sådana rättsliga begränsningar.
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla aktier eller
andra värdepapper i Karolinska Development.

Detta pressmeddelande får inte publiceras, distribueras eller
offentliggöras direkt eller indirekt i eller till USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i
någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd, helt eller delvis, är föremål
för lagliga restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte
återdistribueras, reproduceras eller vidarebefordras på sätt som strider
mot gällande restriktioner. Underlåtenhet att följa dessa restriktioner kan
utgöra en kränkning av Förenta staternas värdepapperslag från 1933 eller
tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, finanschef, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt
investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera
medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag
som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som
kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning
till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass
från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och
forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med
stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering
tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom
sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med
erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av
professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att
utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande
eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella
investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till
ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com

.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ)
(Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för
offentliggörande den 2 augusti 2019 klockan 08.00.

Bilaga

* KD Press release - Förlängning 2 av teckningsperioden

Författare Hugin Nyheter