Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-03

Karolinska Development AB (publ): Karolinska Development kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ), org.nr 556707-5048
("Karolinska Development
" eller "Bolaget
"), kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 28 november 2017 klockan 16.00
på Tomtebodavägen 23 A i Solna.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

delsvara införd som aktieägare i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 november 2017;

delsanmäla sig till Karolinska Development senast onsdagen den 22 november
2017 per telefon (+46 8 524 860 70), e-post
(eva.montgomerie@karolinskadevelopment.com) eller post (Karolinska
Development, "Extra bolagsstämma", Tomtebodavägen 23 A, 171 65 Solna). Vid
anmälan bör aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress,
telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och
antalet biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få delta i stämman,
tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken. Omregistreringen ska vara genomförd senast onsdagen den
22 november 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste
meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet.
Fullmakten är giltig under den giltighetstid som anges i fullmakten, dock
längst fem år. Om fullmakt har utfärdats av en juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar
behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakt i original samt
eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till
Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär på svenska respektive
engelska kan laddas ned från Bolagets hemsida, www.karolinskadevelopment.com.

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordning
5 Val av en eller två personer att justera protokollet
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Val av ny styrelseledamot
8 Beslut om godkännande av emission av aktier i dotterbolaget Umecrine
Cognition AB
9 Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen har utgjorts av Niclas Adler (ordf.), utsedd av Sino
Biopharmaceutical; Torgny Wännström, utsedd av Insamlingsstiftelsen för
främjande och utveckling av medicinsk forskning vid Karolinska Institutet;
Magnus Persson, utsedd av Karolinska Institutet Holding AB; Peter Lundkvist,
utsedd av Tredje AP-fonden samt Todd Plutsky, utsedd av Coastal Investment
Management.

Valberedningen föreslår att advokaten Johan Hessius utses att som ordförande
leda den extra bolagsstämman.

Punkt 7. Val av ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att för tiden intill slutet
av nästa årsstämma välja Ewa Björling som ny ordinarie styrelseledamot. Ewa
Björling ersätter Hans-Olov Olsson som på egen begäran valt att avgå ur
styrelsen.

Det konstateras att årsstämman 2017 beslutade att styrelsen ska bestå av sju
ledamöter utan suppleanter.

Ewa Björling, född 1961, är utbildad tandläkare samt medicine doktor och
docent i virologi. Hon är tidigare riksdagsledamot och var mellan 2007 och
2014 Sveriges handelsminister, samt under en period även nordisk
samarbetsminister. Hon har dessutom varit verksam vid Institutionen för
mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) vid Karolinska institutet i Solna.
Ewa Björling har sedan tidigare styrelseengagemang i bland annat Essity AB,
BioGaia AB och Mobilaris AB. Ewa Björling är oberoende i förhållande till
bolaget, bolagsledningen och Karolinska Developments större ägare.

Punkt 8. Beslut om godkännande av emission av aktier i dotterbolaget Umecrine
Cognition AB

Enligt aktiebolagslagen 16 kap (den s.k. "LEO-lagen") ska i vissa fall
emissioner i dotterbolag riktade till styrelseledamöter eller anställda i det
emitterande bolaget eller koncernbolag, godkännas av bolagsstämman i
moderbolaget. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att
dotterbolaget Umecrine Cognition AB genomför en emission enligt följande.

Umecrine Cognition AB beslutar vid en bolagsstämma att emittera högst 60 241
aktier. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma The Bruce Frederick Scharschmidt and Peggy Sue
Crawford Family Trust dated October 9, 2001, som är närstående till
styrelseledamoten Bruce Scharschmidt. Aktierna emitteras till en
teckningskurs om 16,60 kr per aktie vilket motsvarar ett av styrelsen bedömt
marknadsvärde med marknadsmässig emissionsrabatt. Teckning ska ske inom två
veckor från bolagsstämmans beslut. Styrelsen har rätt att förlänga
teckningstiden. Betalning av aktierna ska ske inom två veckor från
bolagsstämmans beslut. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.
De aktier som tecknas i emissionen medför rätt till utdelning från och med
innevarande år. Aktiekapitalet i Umecrine Cognition AB kommer genom teckning
öka med högst 6024,12 kr.

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att utvald investerare bedöms vara en strategiskt viktig
investerare för bolaget.

För beslut krävs att förslaget biträds av minst nio tiondelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Förslaget i sin helhet kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Upplysningar på stämman

Aktieägare har rätt att på stämman begära att styrelsen och VD (om det kan ske
utan väsentlig skada för Bolaget) lämnar upplysning om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 8 samt övriga handlingar enligt
aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress
Tomtebodavägen 23 A i Solna samt på Bolagets hemsida,
www.karolinskadevelopment.com, senast tre veckor före stämman, dvs. senast
tisdagen den 7 november 2017. Handlingarna skickas också utan kostnad till de
aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer
även att hållas tillgängliga vid stämman.

Övrigt

Per dagen för denna kallelse uppgår antalet aktier i Bolaget till 64 361 206
och antalet röster till 77 889 088, fördelat på 1 503 098 aktier av serie A
(med totalt 15 030 980 röster) och 62 858 108 aktier av serie B (med totalt
62 858 108 röster). Per dagen för kallelsen innehar Bolaget 244 285 egna
aktier av serie B.

Solna i november 2017
Karolinska Development AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Ulf Richenberg, chefsjurist, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 29 860 25, e-mail: ulf.richenberg@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt
investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera
medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag
som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som
kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning
till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass
från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och
forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med
stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering
tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom
sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med
erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella
life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla
innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller
funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare
med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt
globalt nätverk.

För mer information:www.karolinskadevelopment.com.

Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 3 november
2017 klockan 19.00.

PR Extra stämma
http://hugin.info/143071/R/2147125/823412.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Karolinska Development AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.