Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-17

Karolinska Development AB (publ): Karolinska Development offentliggör prospekt avseende kvittningsemission

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER
TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT
LAND DÄR SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. ANDRA
RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV
PRESSMEDDELANDET.

STOCKHOLM den 17 mars 2017. Karolinska Development AB:s (publ) ("Karolinska
Development" eller "Bolaget") prospekt med anledning av förestående
nyemission av B-aktier till Bolagets konvertibelinnehavare med betalning
genom kvittning ("Kvittningsemissionen") har den 16 mars 2017 godkänts av och
registrerats hos Finansinspektionen.

Prospektetet avseende Kvittningsemissionen finns nu tillgängligt på Bolagets
webbplats (www.karolinskadevelopment.com) och SEB Emissioners webbplats
(www.sebgroup.se/prospectuses).

Karolinska Development har anlitat Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare i
samband med Kvittningsemissionen. SEB Emissioner agerar emissionsinstitut i
samband med Kvittningsemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
:
Jim Van heusden, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 72 858 32 09, e-mail: jim.van.heusden@karolinskadevelopment.com

Christian Tange, finansdirektör, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 712 14 30, e-mail: christian.tange@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt
investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera
medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag
som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som
kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning
till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass
från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och
forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med
stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering
tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom
sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med
erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella
life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla
innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller
funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare
med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt
globalt nätverk.

För mer information:www.karolinskadevelopment.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i
Karolinska Development. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i
Karolinska Development kommer endast att ske genom det prospekt till vilket
det hänvisas till i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt
eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana
restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S.
Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, ("Securities Act") och
inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och
får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till
USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i
enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Karolinska Developments aktuella syn och förväntningar på
framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller
trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad
information. Även om Karolinska Development anser att dessa uttalanden är
baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Karolinska Development
inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser
och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti
avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ)
(Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom
Jim Van heusden för offentliggörande den 17 mars 2017 klockan 08:00 (CET).

Karolinska Development release of prospectus (SWE)
http://hugin.info/143071/R/2088444/788299.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Karolinska Development AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.