Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-20

Karolinska Development AB (publ): Karolinska Development offentliggör utfall för den första delregistreringen i den rikta...

STOCKHOLM, SVERIGE ? 20 november 2019. Karolinska Development AB (publ)
(?Karolinska Development? eller ?Bolaget?) meddelar idag att utfallet för
den första delregistreringen i den pågående riktade nyemissionen visar att
konvertibelinnehavare har tecknat sig för aktier motsvarande 208 miljoner
kronor i nominellt värde av Bolagets konvertibellån. Beaktat återstående
teckningsåtaganden och ett återköp motsvarande 6,5 % av konvertibellånet så
återstår endast 4,3 % av konvertibellånet. Konvertibelinnehavare har
möjlighet att teckna sig i den riktade nyemissionen fram tills den 12
december 2019, varför denna andel kan komma att minska ytterligare.

Styrelsen i Karolinska Development beslutade den 29 maj 2019 att, under
förutsättning av årsstämmans efterföljande godkännande, genomföra en riktad
nyemission av B-aktier till innehavare av Bolagets konvertibel 2015/2019
(?Riktade nyemissionen?). Teckningsperioden för den första
delregistreringen i den Riktade nyemissionen avslutades den 15 november
2019. Konvertibelinnehavare har tecknat 78 770 586 B-aktier genom den
Riktade nyemissionen, motsvarande 208 miljoner kronor i nominellt värde av
Bolaget konvertibellån eller 63,3 % av det utestående konvertibellånet vid
tidpunkten för offentliggörandet av den Riktade nyemissionen.

Genom den Riktade nyemissionen ökar aktiekapitalet i Karolinska Development
med 787 705,86 kronor till 1 431 893,23 kronor och det totala antalet
aktier ökar med 78 770 586 aktier till 143 189 323 aktier efter att
emissionen delregistrerats hos Bolagsverket.

Konvertibelinnehavare som tecknat aktier i den första delregistreringen
kommer att erhålla aktier omkring den 25 november 2019.

Återstående konvertibellån

Sino Biopharmaceutical Limited och Chia Tai Resources Limited (tillsammans
?Sino Biopharma?) har fortsatt åtagit sig att avyttra inte mer än 61,6
miljoner kronor av sitt konvertibellån som de inte har möjlighet att kvitta
i den Riktade nyemissionen, som en konsekvens av att deras andel av
rösterna inte får överstiga 49 procent, till en tredje part (?Kvarvarande
konvertibellån?). Sino Biopharma åtar sig även fortsatt att säkerställa att
denna tredje part tecknar aktier av serie B genom kvittning av Kvarvarande
konvertibellån under teckningsperioden i den Riktade nyemissionen. Sino
Biopharma har även inom sitt teckningsåtagande åtagit sig att kvitta minst
59,2 miljoner kronor av konvertibellånet i samband med att tredje parten
tecknar sig för aktier och således ger Sino Biopharma ytterligare utrymme
att teckna aktier utan dess andel av rösterna överstiger 49 procent av
rösterna i Bolaget. Hela Sino Biopharmas konvertibellån kommer således att
kvittas inom ramen för den Riktade nyemissionen.               

Karolinska Development har vidare genomfört ett återköp (?Återköpet?) av
konvertibellån från Paradigm Capital SICAV, Paradigm Capital LP och
Europäische Marketing und Finanzmanagement motsvarande 6,5 % av det
utestående konvertibellånet vid tidpunkten för offentliggörandet av den
Riktade nyemissionen.

Beaktat återstående åtaganden från Sino Biopharma och Återköpet så återstår
4,3 % av konvertibellånet.

Konvertibelinnehavare har möjlighet att teckna sig i den Riktade
nyemissionen fram tills den 12 december 2019.

Rådgivare

DNB Markets agerar som finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå som
juridisk rådgivare till Karolinska Development i samband med den Riktade
nyemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande i vissa
jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har gjorts offentligt eller
distribuerats bör informera sig och följa sådana rättsliga begränsningar.
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla aktier eller
andra värdepapper i Karolinska Development.

Detta pressmeddelande får inte publiceras, distribueras eller
offentliggöras direkt eller indirekt i eller till USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i
någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd, helt eller delvis, är föremål
för lagliga restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte
återdistribueras, reproduceras eller vidarebefordras på sätt som strider
mot gällande restriktioner. Underlåtenhet att följa dessa restriktioner kan
utgöra en kränkning av Förenta staternas värdepapperslag från 1933 eller
tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, finansdirektör och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt
investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera
medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag
som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som
kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning
till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass
från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och
forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med
stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering
tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom
sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med
erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av
professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att
utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande
eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella
investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till
ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com

.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ)
(Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för
offentliggörande den 20 november 2019 klockan 18.45.

Bilaga

* 191120 - Offentliggörande av utfall för den första delregistreringen

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.