Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-24

Karolinska Development AB (publ): Karolinska Developments årsstämma 2017

STOCKHOLM den 24 maj 2017. Vid Karolinska Developments årsstämma som hölls den
24 maj 2017 beslutade aktieägarna, följande:

Redovisning
: beslutades att fastställa av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Resultatdisposition
: beslöts att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag att
till årsstämmans förfogande stående medel, sammanlagt SEK -12 406 768,
disponeras enligt följande: SEK -12 406 768 balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD:
beslöts att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och
revisorssuppleanter:
Beslöts att antalet ledamöter i styrelsen skall vara sju utan suppleanter samt
att antalet revisorer skall vara en utan suppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
: beslöts att ersättning till styrelsens ordförande ska utgå som ett fast
arvode med 400 000 SEK, att ersättning till övriga ledamöter ska utgå som ett
fast arvode med 200 000 SEK; att revisorsarvode ska utgå enligt löpande
räkning.

Val av styrelsens ordförande, och styrelseledamöter samt revisorer och
revisorssuppleanter
: beslöts att omval sker av styrelseledamöterna Tse Ping, Niclas Adler, Vlad
Artamonov och Hans Wigzell; att nyval sker av Hans-Olov Olsson, Anders
Härfstrand och Magnus Persson; att till styrelsens ordförande välja Niclas
Adler; beslöts att till revisor utse Ernst&Young AB, för närvarande med Björn
Ohlsson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman
2018.

Instruktion för hur valberedningen utses
: beslöts i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen ska bestå
av fem ledamöter. De fem röstmässigt största ägarna (enligt Euroclear Sweden
AB:s register per den 31 augusti 2017) utser var sin representant. Styrelsens
ordförande ska sammankalla det första mötet. Avstår ägare från sin rätt att
utse ledamot ska rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den
till röstetalet närmast följande största ägare som inte redan utsett eller
har rätt att utse ledamot av valberedningen. Ledamöterna i valberedningen ska
offentliggöras så snart som de har utsetts och senast sex månader innan
årsstämman 2018. Valberedningens ledamöter utser inom sig ordföranden för
valberedningen. Om en ledamot av valberedningen avgår under mandatperioden
eller blir förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska den aktieägare som
utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om ägarförhållandena väsentligen
förändrats innan valberedningen har slutfört sitt arbete ska, om
valberedningen så beslutar, en ändring ske i valberedningens sammansättning
på sätt som valberedningen finner lämpligt (med beaktande av de principer som
gäller för hur valberedningen utses). Ändring i valberedningens
sammansättning ska offentliggöras så snart som möjligt. Arvode ska inte utgå
till valberedningens ledamöter. Eventuella omkostnader för valberedningen ska
bäras av Bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättning
av nästa valberedning har offentliggjorts. Valberedningen ska fullgöra de
uppdrag som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på den.
Valberedningens förslag bygger på tidigare tillämpade principer för
valberedningens sammansättning.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
: Beslöts att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare för det kommande året.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse
av egna aktier
: Beslöts att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av tidigare förvärvade 244
285 aktier av serie B, för att täcka utgifter i form av sociala avgifter i
PSP 2014 och PSP 2015. Överlåtelse av Bolagets aktier får ske med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse ska ske på Nasdaq
Stockholm. Överlåtelse får ske endast till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier
: Beslöts att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma
vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna, samt mot kontant betalning, genom kvittning eller betalning med
apportegendom, besluta om nyemission av högst så många nya aktier av serie B
som vid tiden för det första emissionsbeslutet enligt detta bemyndigande
motsvarar tio (10) procent av det totala aktiekapitalet, dock att sådan
nyemission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets
högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen.

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av emission av teckningsoptioner
till anställda i dotterbolag
: Beslöts att i enlighet med bestämmelserna i 16 kap i aktiebolagslagen
godkänna, emission av teckningsoptioner från Umecrine Cognition AB till
personal i Umecrine Cognition AB.

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram för bolagets anställda
genom (A) riktad emission av teckningsoptioner och (B) godkännande av
överlåtelse av teckningsoptioner
: Beslöts att godkänna styrelsens förslag om riktad emission av
teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsemissioner.

Styrelsens förslag till beslut om (A) ändring av bolagsordningen och (B)
minskning av aktiekapitalet
: Beslöts att godkänna styrelsens förslag om beslut av ändring av
bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan laddas
ner från www.karolinskadevelopment.com

För ytterligare information, vänligen kontakta
:
Jim Van heusden, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 72 858 32 09, e-mail: jim.van.heusden@karolinskadevelopment.com

Ulf Richenberg, chefsjurist, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 29 860 25, e-mail: ulf.richenberg@karolinskadevelopment.com

David Dible/Mark Swallow/Pip Batty, Citigate Dewe Rogerson
Tel: +44 20 7638 9571; e-mail: KDev@citigatedr.co.uk

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt
investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera
medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag
som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som
kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning
till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass
från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och
forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med
stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering
tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom
sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med
erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella
life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla
innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller
funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare
med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt
globalt nätverk.

För mer information:www.karolinskadevelopment.com.

Informationen lämnades genom Jim Van heusden för offentliggörande den 24 maj
2017 klockan 20.00.

PR efter stämma sve
http://hugin.info/143071/R/2107312/800276.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Karolinska Development AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.