Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-25

Kemira Oyj: Kutsu Kemira Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kemira Oyj

Pörssitiedote
25.2.2016 klo 8.00 (CET+1)

Kemira Oyj:n ("Kemira") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 21.3.2016 kello 13.00 Marina
Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 12.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Kokouksen avaaminen
2 Kokouksen järjestäytyminen
3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4 Kokouksen laillisuuden toteaminen
5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6 Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toiminta-kertomuksen
sekä yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomusten esittäminen -
Toimitusjohtajan katsaus
7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,53 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 23.3.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 6.4.2016.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja
toimitusjohtajan sijaiselle
10 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista
päättäminen Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenille maksettavat vuosipalkkiot pidetään ennallaan. Vuosipalkkiot
olisivat näin ollen seuraavat: puheenjohtajan palkkio 80 000 euroa,
varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 49 000 euroa ja
muut jäsenet 39 000 euroa. Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle,
että hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenille maksettavat
kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Kokouspalkkiot olisivat näin ollen
seuraavat: kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksista: Suomessa
asuvat jäsenet 600 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 200 euroa ja
Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 400 euroa. Matkustuskustannukset
ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan. Lisäksi
nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen vuosipalkkio
maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että
vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai mikäli tämä ei
ole mahdollista markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 %
maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja
tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun
kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran osavuosikatsaus ajalta
1.1.-31.3.2016 on julkaistu. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi
rahana.

1 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta Nimitystoimikunta
ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seitsemän (aiemmin
kuusi) jäsentä ja että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet
Wolfgang Büchele, Winnie Fok, Juha Laaksonen, Timo Lappalainen, Jari
Paasikivi ja Kerttu Tuomas. Nimitystoimikunta ehdottaa, että uutena
jäsenenä hallitukseen valitaan Kaisa Hietala. Nimitystoimikunta ehdottaa,
että hallituksen puheenjohtajana valitaan jatkamaan Jari Paasikivi ja
varapuheenjohtajana Kerttu Tuomas. Hallituksen jäsenehdokkaiden
henkilötiedot ilmoitetaan yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.kemira.fi>sijoittajat>hallinto>yhtiökokous>yhtiökokous 2016.
2 Tilintarkastajan palkkioista päättäminen Hallitus ehdottaa
tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
3 Tilintarkastajan valinta Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan
suosituksesta yhtiökokoukselle Deloitte&Touche Oy:n valintaa yhtiön
tilintarkastajaksi päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka
Vattulainen.
4 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 4 800 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta
("Hankkimisvaltuutus"). Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla
pääomalla joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella
yhtäläisin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai muutoin kuin yhtiön
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi")
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutuksen nojalla
ostotarjouksella hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee
perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että
hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja
enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupan-käynnissä
noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeet hankitaan
ja maksetaan Helsingin Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen
mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen
tai -järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai
käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai
yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Osakkeet voidaan edellä
mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa edelleen
tai mitätöidä. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen
liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

1 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista Hallitus ehdottaa, että
yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 15 600 000 uuden
osakkeen antamisesta sekä enintään 7 800 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön
oman osakkeen luovuttamisesta ("Osakeantivaltuutus"). Uudet osakkeet
voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua
vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat
osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he
ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen
tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen
likviditeetin parantaminen tai, jos se on perusteltua, yhtiön hallituksen
jäsenten vuosipalkkioiden maksamisen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien
toteuttamiseksi. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön
osakepalkkiojärjestelmien toteuttamisen yhteydessä. Uusia osakkeita
annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään
osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.
Osakeantivaltuutus on voimassa 31.5.2017 saakka.
2 Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Kemiran tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, hallituksen ja nimitys-toimikunnan
ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä muut osakeyhtiölain ja
arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ovat 25.2.2016 lähtien
osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.kemira.fi>sijoittajat>hallinto>yhtiökokous>yhtiökokous 2016.
Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 4.4.2016 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1 Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja Oikeus osallistua
yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 9.3.2016 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään keskiviikkona
16.3.2016 kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavasti: a)
Kemiran internet-sivujen kautta osoitteessa www.kemira.fi b) puhelimella
numeroon 020 770 6886, arkisin klo 9 -16 c) faksilla numeroon 010 862 1119,
Kemira Oyj, Anna Kosunen tai d) kirjeellä osoitteeseen Kemira Oyj, Anna
Kosunen,PL 330, 00101 Helsinki. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä
mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan
nimi sekä asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Kemiralle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

1 Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröityjen osakkeiden
omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla,
joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland
Oy:n pitämään osakasluetteloon 9.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 16.3.2016 klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä
rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön
osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

1 Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua
yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen
on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetää...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.