Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021: Ennätyksellinen vuosineljänneksen liikevaihto

Kemira Oyj, Osavuosikatsaus, 26.10.2021 klo 8.30

Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021: Ennätyksellinen vuosineljänneksen liikevaihto

Tämä on tiivistelmä Kemiran tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsauksesta. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa https://www.kemira.com/fi/konserni/sijoittajat/.

Kolmas neljännes:

  • Liikevaihto kasvoi 16 % 692,7 miljoonaan euroon (596,7). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvoi 16 % johtuen korkeammista myyntimääristä ja -hinnoista.
  • Operatiivinen käyttökate kasvoi 3 % ja oli 115,9 miljoonaa euroa (113,0) korkeampien myyntihintojen ja -määrien ansiosta. Operatiivinen käyttökateprosentti laski 16,7 %:iin (18,9 %) raaka-aineiden hintojen selvän nousun vuoksi. Käyttökate oli 109,5 miljoonaa euroa (109,8). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, jotka liittyivät pääasiassa uudelleenjärjestelykuluihin. 
  • Operatiivinen liikevoitto kasvoi 3 % ja oli 64,5 miljoonaa euroa (62,3). Liikevoitto laski 5 % ja oli 56,4 miljoonaa euroa (59,1). 
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 86,9 miljoonaa euroa (117,3).
  • Osakekohtainen tulos, laimennettu, kasvoi 1 % ja oli 0,25 euroa (0,24).   

Tammi-syyskuu:   

  • Liikevaihto kasvoi 7 % 1 956,2 miljoonaan euroon (1 821,6). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvoi 10 % pääasiassa korkeampien myyntimäärien johdosta.
  • Operatiivinen käyttökate oli 327,8 miljoonaa euroa (327,2). Operatiivinen käyttökateprosentti laski 16,8 %:iin (18,0 %) raaka-aineiden hintojen selvän nousun myötä. Käyttökate laski 6 % ja oli 303,7 miljoonaa euroa (322,0). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, jotka liittyivät pääasiassa vahingonkorvausta koskevan riita-asian sopimiseen ja uudelleenjärjestelykuluihin.
  • Operatiivinen liikevoitto laski 1 % 178,4 miljoonaan euroon (180,7). Liikevoitto laski 13 % ja oli 152,5 miljoonaa euroa (175,6).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 139,4 miljoonaa euroa (228,3).
  • Osakekohtainen tulos, laimennettu, laski 9 % 0,65 euroon (0,71) johtuen pääasiassa vahingonkorvausta koskevan riita-asian sopimiseen vuoden 2021 toisella neljänneksellä.

Näkymät vuodelle 2021 (ennallaan)
Liikevaihto
Kemiran liikevaihdon paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, odotetaan kasvavan vuodesta 2020 (2 427 miljoonaa euroa).

Operatiivinen käyttökate
Kemiran operatiivisen käyttökatteen odotetaan olevan samalla tasolla tai hieman (alle 5 %) pienempi kuin vuonna 2020 (435 miljoonaa euroa).

Näkymien taustaoletukset (täsmennetty)

COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta, mutta Kemiran loppumarkkinoiden kysynnän odotetaan kuitenkin pysyvän vahvana vuoden 2021 viimeisellä vuosineljänneksellä maailmanlaajuisen talouskasvun johdosta. Näkymissä oletetaan, että Kemiran operatiivisessa toiminnassa ei ole merkittäviä häiriöitä. Vahvan inflaatiopaineen odotetaan jatkuvan vuoden 2021 viimeisellä vuosineljänneksellä. Valuuttojen odotetaan vaikuttavan negatiivisesti koko vuoden 2021 operatiiviseen käyttökatteeseen.

Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal:
"Kysynnän kasvu jatkui vahvana vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Kemiran liikevaihto kasvoi 16 % ja oli ennätykselliset 693 miljoonaa euroa kausiluonteisesti vahvalla neljänneksellä. Orgaaninen kasvu oli 16 %, ja orgaaninen kasvu ilman Oil & Gas -liiketoiminnan vaikutusta oli 11 %. Operatiivinen käyttökate oli 116 miljoonaa euroa, ja operatiivinen käyttökateprosentti oli 16,7 %. Merkittävästi korkeammat raaka-ainehinnat ja logistiikkakustannukset vaikuttivat kannattavuuteen. Jatkoimme toimenpiteitä korkeampien kustannusten vaikutusten lieventämiseksi ja nämä tulokset näkyivät entistä selvemmin vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä.

Pulp & Paper -segmentin liikevaihto kasvoi 11 %. Kysyntä oli vahvaa kaikissa asiakassegmenteissä ja alueellisesti etenkin Americas- ja EMEA-alueilla. Operatiivinen käyttökateprosentti oli 16,2 %.

Industry & Water -segmentin liikevaihto nousi 23 % etenkin öljyhiekan vedenkäsittelyliiketoiminnan sekä liuskeöljy- ja -kaasuliiketoiminnan kysynnän kasvun ansiosta. Myös vedenkäsittelyliiketoiminnassamme kysyntä oli hyvällä tasolla kaikilla maantieteellisillä alueilla. Segmentin operatiivinen käyttökateprosentti oli vahvalla tasolla: 17,4 %.

Uusien investointiemme käyttöönotto on meneillään Yhdysvalloissa ja Etelä-Koreassa, ja saostusaineiden tuotannon laajennus Isossa-Britanniassa on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä. Nämä investoinnit tukevat kannattavan kasvun strategiaamme. Lisäksi ilmoitimme ASA-liima-aineiden tuotannon laajennuksesta Kiinassa vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Tämä vahvistaa entisestään liima-aineiden markkinajohtajuuttamme ja antaa valmiudet vastata kasvavaan kysyntään APAC-alueella.

Olemme pitäneet näkymämme vuodelle 2021 ennallaan. Odotamme vahvojen inflaatiopaineiden vaikutuksen jatkuvan tulevina neljänneksinä, erityisesti vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä. Jatkamme toimenpiteitämme kustannusten nousun vaikutuksen lieventämiseksi pitääksemme kannattavuutemme hyvällä tasolla.

Kemiran hallitus päätti lokakuussa osingon toisen erän, 0,29 euroa osakkeelta, maksupäivästä. Toinen osinkoerä maksetaan osakkeenomistajille 4.11.2021.

Lopuksi haluan kiittää sidosryhmiämme luottamuksesta. Sitoutuneen henkilöstömme ansiosta olemme pystyneet varmistamaan asiakkaidemme liiketoiminnan jatkuvuuden myös tässä haastavassa toimintaympäristössä."

AVAINLUVUT

Milj. euroa 7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020
Liikevaihto 692,7 596,7 1956,2 1821,6 2427,2
Operatiivinen 115,9 113,0 327,8 327,2 435,1
käyttökate
Operatiivinen 16,7 18,9 16,8 18,0 17,9
käyttökate, %
Käyttökate 109,5 109,8 303,7 322,0 413,2
Käyttökate, % 15,8 18,4 15,5 17,7 17,0
Operatiivinen 64,5 62,3 178,4 180,7 237,7
liikevoitto
Operatiivinen 9,3 10,4 9,1 9,9 9,8
liikevoitto, %
Liikevoitto 56,4 59,1 152,5 175,6 215,9
Liikevoitto, % 8,1 9,9 7,8 9,6 8,9
Tilikauden voitto 39,6 39,0 105,3 114,2 138,0
Osakekohtainen 0,25 0,24 0,65 0,71 0,86
tulos, laimennettu,
euroa

Sidottu pääoma* 1966,7 1977,2 1966,7 1977,2 1964,9
Operatiivinen 12,0 11,3 12,0 11,3 12,1
sidotun pääoman
tuotto*, %
Sidotun pääoman 9,8 10,0 9,8 10,0 11,0
tuotto*, %
Liiketoiminnan 86,9 117,3 139,4 228,3 374,7
rahavirta
Investoinnit ilman 35,1 49,4 94,2 129,6 195,6
yritysostoja
Investoinnit 36,1 49,4 95,2 132,2 198,2
Rahavirta 51,1 68,6 44,2 96,8 173,3
investointien
jälkeen
Omavaraisuus, % 42 44 42 44 43
kauden lopussa
Osakekohtainen oma 8,28 7,94 8,28 7,94 7,80
pääoma, euroa
Velkaantuneisuus, % 63 64 63 64 63
kauden lopussa

*12 kuukauden liukuva keskiarvo.

Ellei toisin mainita, tässä raportissa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon.

Kemira esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), joita ei ole määritelty IFRS-standardissa. Kemira uskoo pääomamarkkinoiden ja Kemiran johdon seuraamien vaihtoehtoisten tunnuslukujen, kuten liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien (=orgaaninen kasvu), käyttökate, operatiivinen käyttökate, operatiivinen liikevoitto, rahavirta investointien jälkeen ja velkaantumisaste, antavan hyödyllistä ja vertailukelpoista tietoa Kemiran liiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Tietyt vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat myös palkitsemisen tuloskriteerejä. 

Kemiran esittämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista, ja niitä tulee lukea yhdessä lähinnä vastaavien IFRS-tunnuslukujen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa tässä raportissa ja osoitteessa www.kemira.fi > Sijoittajat > Taloustieto. Kaikki raportin luvut on pyöristetty erikseen, minkä seurauksena yksittäisten lukujen summat saattavat hieman poiketa esitetyistä summista. 

TALOUDELLISET TAVOITTEET   

Kemiran tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja 15-18 % operatiivinen käyttökateprosentti. Velkaantumisastetavoitteena on alle 75 %.

Helsingissä 25.10.2021    

Kemira Oyj    
Hallitus    

TALOUSTIEDOTTAMISEN AIKATAULU 2022     

Tilinpäätöstiedote 2021       11.2.2022
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022     27.4.2022
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022     15.7.2022
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022     25.10.2022
Vuosikertomus 2021 julkaistaan 14.2.2022 alkavalla viikolla.
Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 24.3.2022.   

WEBCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE JA TOIMITTAJILLE   

Webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään tiistaina 26.10.2021 klo 10.30. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jari Rosendal ja talousjohtaja Petri Castrén. Lähetys on englanninkielinen, ja sitä voi seurata yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: www.kemira.com (https://www.kemira.com/company/investors/)/company/investors (https://www.kemira.com/company/investors/). Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat saatavilla yllämainituilla verkkosivuilla. Suomeksi esitysmateriaali löytyy osoitteesta: www.kemira.com/fi/konserni/sijoittajat.

Voit osallistua Q&A-osioon puhelinkonferenssissa soittamalla noin 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 81710 310. Konferenssitunnus: 43355986#  

Lisätietoja:

Kemira Oyj
Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 838 0709

Författare Cision