Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-11

Kentima: Kommuniké från årsstämma i Kentima Holding

KOMMUNIK FRÅN ÅRSSTÄMMA I KENTIMA HOLDING

Den 10 november 2016 avhölls årsstämma i Kentima Holding AB (publ), org.nr. 556590-2151. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
Resultat- och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning, fastställdes.
Det beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015/2016. Bolagets vinst disponeras enligt styrelsens förslag, i ny räkning överförs 15 122 557 SEK.
Styrelsen och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015/2016.
Arvode till styrelsens ordförande utgår enligt godkänd räkning samt med vardera ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp till övriga ledamöter, som inte är anställda i Bolaget. Därutöver kan reseersättning utgå då personlig närvaro vid styrelsebeslut erfordras. Prisbasbeloppet som utbetalas är det gällande prisbasbeloppet vid stämmans beslut.
Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.
Till ordinarie styrelseledamöter för räkenskapsåret 2016/2017 omvaldes Jens Kinnander (ordförande), Kent Nilsson och Peter Ahlgren samt styrelsesuppleanten Annsofi Andersson.
Karin Löwhagen omvaldes som revisor för räkenskapsåret 2016/2017, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
Stämman beslöt att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen till bolagsstämman.
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att (här återgivet i sammandrag) bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om en eller flera emissioner av A-aktier och/eller B-aktier, och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, respektive konvertering till, sådana A-aktier respektive B-aktier. Bemyndigandet omfattar högst 1 000 000 A-aktier och 28 500 000 B-aktier. Beslut får fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att styrelsen får besluta att betalning får ske med apportegendom eller med kvittningsrätt.

Staffanstorp 2016-11-11

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD
E-post: kent.nilsson@kentima.se mailto:kent.nilsson@kentima.se
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kentima Kommunike fran arsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18972

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2016 kl. 08:25 CET.

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken.
Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.
Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB.
Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB
WideQuick(r) HMI/SCADA Software
Oe Industrial Computers
WideQuick(r) HMI Panel
Ethiris(r) Video Management Software
Ethiris(r) Network Video Recorder
WideQuick(r) PSIM Software

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.