Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-13

Kentima: Komplettering: Kallelse till årsstämma i Kentima Holding

KOMPLETTERING: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KENTIMA HOLDING

Aktieägarna i Kentima Holding AB (publ), 556590-2151, kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 12 november 2015 kl. 15.30. Stämman hålls på
Staffanstorps Gästgivaregård, Stationsvägen 2, Staffanstorp.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken, fredagen den 6 november 2015 samt anmäla sig
till bolaget senast fredagen den 6 november 2015 före kl. 17:00, via något
av nedanstående alternativ:

E-post: aktie@kentima.se
Telefon: 046-25 30 40
Post: Kentima Holding AB, Box 174, 245 22 Staffanstorp

Kallelse, anmälningsblankett samt fullmakt återfinns på
www.kentima.com/arsstamma

Ärende på stämman
1. Stämman öppnas, val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av minst en justeringsman
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning
b) om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter och i förekommande fall revisor
och eventuell revisorssuppleant
10. a) Ändring av bolagets bolagsordning
b) Beslut om att bemyndiga styrelsen att under en eller flera gånger
fram tills nästa ordinarie bolagsstämma genomföra nyemission med eller utan
befintliga aktieägares företrädesrätt
11. Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet

Beslut om dispositioner av bolagets vinst, punkt 7 b
Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2014/2015.

Beslut om fastställande av arvode, punkt 8
Föreslaget från Dewani AB är, att arvode till styrelsens ordförande och
till övriga ledamöter utgår enligt räkning och till Kent Nilsson med ett
prisbasbelopp per år. Basbeloppet som utbetalas är det gällande
prisbasbeloppet vid stämmans beslut.

Beslut om val av styrelse m m, punkt 9
Förslaget från Dewani AB är, omval av Jens Kinnander (ordförande) och Kent
Nilsson som styrelseledamot samt Annsofi Andersson som styrelsesuppleant
intill nästa ordinarie bolagsstämma. Lars Johansson har avböjt omval som
styrelseledamot, valberedningens arbete pågår för att nominera en ny
ledamot och komplettering i detta avseende kommer att lämnas inom kort på
Kentimas webbplats.

Föreslag av revisor är Karin Elisabeth Löwhagen, genom omval, för en period
om 1 år, det vill säga fram till slutet av den årsstämma som hålls för
räkenskapsåret 2015/2016.

Förslag till ändring i bolagsordningen, punkt 10 a
Styrelsen föreslår ändringar i bolagsordningen ändras så att aktiekapitalet
enligt § 4 ska utgöra lägst 1 675 000 kr och högst 6 700 000 kr. Vidare
föreslås att antalet aktier enligt § 5 ska vara mellan 15 000 000 och 60
000 000 varav antalet A-aktier högst ska vara 1 500 000 och antalet
B-aktier högst ska vara 58 500 000.

Vidare föreslås att revisor, med eller utan revisorssuppleant, väljs för
ett år i taget, dvs. för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
emissioner, punkt 10 b
Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om och genomföra en eller
flera nyemission/-er av A-aktier och/eller B-aktier, med röstvärde enligt
gällande bolagsordning, och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner
som berättigar till nyteckning av, respektive konvertering till, sådana
A-aktier respektive B-aktier.

Bemyndigandet innebär att styrelsen får fatta beslut med eller utan
avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och att styrelsen, för
det fall styrelsen finner det lämpligt, får besluta att betalning sker med
apportegendom eller att aktie tecknas med kvittningsrätt.

Syftet med möjligheten för styrelsen att frångå aktieägarnas företrädesrätt
är följande. Styrelsen önskar ha möjligheten att åstadkomma en
aktiespridning (större aktieägarkrets) genom att söka ytterligare kapital
både hos befintliga aktieägare och externa - och företrädesvis större -
investerare.

Emissionskursen ska bestämmas till den marknadsmässiga nivå som bolagets
styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Bemyndigandet omfattar
en emission av maximalt 500 000 A-aktier och 29 000 000 B-aktier.

Beslutet om bemyndigande för styrelsen enligt denna punkt 11 är giltigt
endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
Styrelsen eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de
smärre justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i
samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Staffanstorp, oktober 2015, Styrelsen

Staffanstorp 2015-10-13

För mer information vänligen kontakta:
Kent Nilsson, VD Kentima Holding AB
E-post: kent.nilsson@kentima.se
Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kentima Pressrelease 2015-10-13.pdf

Om Kentima
Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och
försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och
säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security
erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger
användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar,
höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter,
allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser,
köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken.

Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva
produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi
säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög
kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med
användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv
prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt
inom säkerhet och automation.

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ Stockholm First North. Certified
Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Kentima AB och Kentima
Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB

* Ethiris® Video Management Software
* Ethiris® Network Video Recorder
* WideQuick® PSIM Software
* WideQuick® HMI/SCADA Software
* Oe Industrial Computers
* WideQuick® HMI Panel

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.