Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-18

Kilimanjaro Gold: Delårsrapport för andra kvartalet 2014

(För fullständig rapport, inkl. tabeller, se bifogad fil)

Väsentliga händelser under perioden

* Nettoproduktion av guld ur restupplag vid Maragruvan under andra kvartalet
var 4 801 gram
* Nettoproduktion av guld ur restupplag under första halvåret var 7 146 gram
* Bolaget har hållit årsstämma den 26 maj

Andra kvartalet (april – juni 2014)

* Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 1,2 (0,0) mkr
* Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till -1,3 (-1,4) mkr
* Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,61 (-1,11) kr

Första sex månaderna (januari – juni 2014)

* Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 1,8 (0,0) mkr
* Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till -2,7 (-4,0) mkr
* Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till -1,28 (-5,46) kr

Väsentliga händelser efter periodens utgång

* Nettoproduktion av guld ur restupplag under tredje kvartalets första månad
var 1 274 gram
* Avsiktsförklaring har ingåtts med Ferranti Ltd för utvärdering av
kontrakterad produktion av restupplag (outsourcing) via en av dem ägd mobil
processanläggning med lakning och omrörning (agitation) för att se om
utbytet av guld kan ökas

Verksamheten

Kilimanjaro Gold i korthet

Kilimanjaro Gold är ett prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på
guldprojekt i östafrikanska Tanzania. Bolagets målsättning är att förvärva
och utveckla fyndigheter där potential finns att bevisa mineraltillgånger på
100 000 till 1 miljon oz. guld. Koncernen består av det svenska moderbolaget
Kilimanjaro Gold Holding AB (publ), det helägda svenska dotterbolaget
Kilimanjaro Gold AB och de tanzaniska dotterbolagen Mara Mine Development Ltd
och Uhuru Resources Ltd. Mer information om bolaget finns på
www.kilimanjarogold.com.

Verksamhetens utveckling

Mara

Under rapportperioden har Bolaget rapporterat att testproduktion av guld ur
restupplag fortsatt under andra kvartalet vid Maragruvan i norra Tanzania.
Verksamheten är fortfarande att karaktärisera som tester då fortsatt
utvärdering sker av halter, utbyten och optimal hantering av produktion.
Totalt har under det andra kvartalet 8 000 ton genomgått lakningsprocessen
och 6 694 gram doréguld producerats med en renhetsgrad av ca 72 % (orenheter
utgörs främst av silver och koppar). Netto har under det andra kvartalet 4
801 gram guld sålts till världsmarknadspris. Totalt har under det första
halvåret 12 840 ton genomgått lakningsprocessen och 9 727 gram doréguld
producerats med en renhetsgrad av ca 73 % (orenheter utgörs främst av silver
och koppar). Netto har under det första halvåret 7 146 gram guld sålts till
världsmarknadspris. Utvärdering av potential inom produktion av restupplag
kommer nu ske samtidigt som bolaget även avser ta fram planer för
underjordsprospektering under 2015.

Som tidigare meddelats, visar en oberoende preliminär ekonomisk utvärdering
som genomfördes våren 2013 att det vid Maragruvan finns restupplag om ca 225
000 ton med en genomsnittlig halt av 1,44 g/t guld. Enligt studien finns
ytterligare fyndigheter ovan jord om 50 000 ton i form av mineraliserat grus
med en genomsnittlig halt om 0,8 g/t guld. Totalt bedöms 10 500 oz. guld
finnas i restupplag och mineraltillgångar ovan jord.

Kilimanjaro Gold Holding AB tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Underlaget
till detta pressmeddelande har granskats och godkänts av Paul Hammergren
(Fil. Kand. Geolog) som är av SveMin godkänd som ”Kvalificerad Person” (QP)
med rätt att redovisa mineraltillgångar och -reserver. Paul Hammergren är
styrelseledamot i Kilimanjaro Gold Holding AB och innehar 10 000 köpoptioner
personligen och via delägt bolag 22 639 aktier och 2 156 köpoptioner i
Bolaget.

Årsstämma

Under rapportperioden har Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) vid årsstämma den
26 maj bland annat beslutat om omval av styrelse, optionsprogram för ledande
befattningshavare och bemyndigande att emittera aktier eller andra
finansiella instrument. Stämman beslutade om omval av styrelsens ledamöter
Johan Österling, Nils Sandstedt, Paul Hammergren, Philip Ebbersten och Peter
Hjorth. Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB med Claes Thimfors som huvudansvarig revisor.
Vidare beslutade stämman om optionsprogram till de ledande befattningshavarna
i den Tanzaniska verksamheten Josephat Mwita och Philip Westring i enlighet
med styrelsens förslag. Teckningsoptionerna ska emitteras till en
teckningskurs som motsvarar marknadsvärdet beräknat enligt Black&Scholes
värderingsmetod. Teckningsoptionerna ger rätt att teckna aktier i Bolaget
före den 1 juli 2017 till ett pris som motsvarar 125 % av det volymviktade
genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nordic MTF under perioden 27 maj – 10
juni 2014. Fullt nyttjande av optionerna innebär att aktiekapitalet ökar med
30 000 kr och en utspädningseffekt på knappt 1,4 %.

Stämman beslutade om principer för tillsättning av en valberedning inför
årsstämman 2015 i enlighet med förslag från aktieägare i Bolaget. Stämman
beslutade även att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier
och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning
och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor
och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en
ökning av bolagets aktiekapital med högst 200 000 kronor och antalet aktier
med högst 2 000 000 stycken. Syftet med detta bemyndigande är att skapa
handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig
verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis
företagsförvärv.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Mara

Efter rapportperiodens utgång har testproduktion av guld ur restupplag
fortsatt under tredje kvartalet vid Maragruvan i norra Tanzania. Verksamheten
är fortfarande att karaktärisera som tester då fortsatt utvärdering sker av
halter, utbyten och optimal hantering av produktion. Totalt har under tredje
kvartalets första månad juli ca 4 000 ton genomgått lakningsprocessen och 1
608 gram doréguld producerats med en renhetsgrad av 79 % (orenheter utgörs
främst av silver och koppar). Netto har 1 274 gram guld sålts till
världsmarknadspris. Utvärdering sker nu av en justering av processen för att
optimera utbyten och halter i produktionen.

Efter rapportperiodens utgång har avsiktsförklaring ingåtts med bolaget
Ferranti Ltd. Ferranti tillhandahåller tjänster inom processhantering av
restupplag (outsourcad produktion) och har mobila processanläggningar för
lakning med omrörning (agitation) vilket generellt ger högre utbyten än vid s
k statisk lakning utan omrörning. Vid andra anläggningar i Tanzania har
Ferranti uppnått utbyten på 80-85% vid processhantering av restupplag.
Kilimanjaro Golds dotterbolag Mara Mine Development och Ferranti har genom
avsiktsförklaringen överenskommit om att utvärdera möjligheterna till
samarbete med avsikt att eventuell anlita Ferranti för att försöka höja
utbyten vid produktion av guld från restupplag i Mara. Ferranti är ett
tanzaniskt bolag som är Englandsägt.

Finansiell och övrig information

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 1,2 (0,0) mkr och
resultatet efter skatt blev -1,3 (-1,4) mkr. Nettoomsättningen för första
halvåret uppgick till 1,8 (0,0) mkr och resultatet efter skatt blev -2,7
(4,0) mkr.

Finansiell ställning och kassaflöde

Koncernens egna kapital uppgick per den 30 juni till 6,2 (8,1) mkr. Det ger en
soliditet på 83 (86) %. Likvida medel uppgick till 1,4 (5,2) mkr vid
periodens slut. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar
i rörelsekapital för andra kvartalet uppgick till -1,4 (-1,1) mkr och under
de sex första månaderna till -3,0 (-1,7) mkr. Kassaflödet från
investeringsverksamheten för andra kvartalet uppgick till 0 (-1,3) mkr och
under de sex första månaderna till -0,1 (-1,7) mkr. Kassaflödet från
finansieringsverksamheten för andra kvartalet uppgick till 0 (7,1) mkr och
under de sex första månaderna till -1,0 (8,6) mkr (avser återbetalning av lån
med -0,5 mkr och kostnader i samband med nyemission -0,5 mkr). Det totala
kassaflödet för andra kvartalet uppgick till -1,4 (-4,8) mkr och för de
första sex månaderna till -4,1 (5,0) mkr.

Investeringar

Inga investering har gjorts under andra kvartalet.

Finansiering

Ingen extern finansiering har tagits upp under andra kvartalet.

Antal utestående aktier

Antalet utestående aktier i bolaget vid periodens utgång var 2 068 988
stycken.

Optionsprogram

Ett optionsprogram om 50 000 teckningsoptioner har tidigare godkänts av
bolagsstämman för styrelsens fem ledamöter. Johan Österling, Paul Hammergren,
Nils Sandstedt, Philip Ebbersten och Peter Hjorth har samtliga tecknat 10 000
teckningsoptioner vardera. Efter omräkning i enlighet med
teckningsoptionsvillkoren till följd av den emission av units som genomfördes
i december 2013 ger varje teckningsoption rätt att teckna ca 1,17 aktier till
en lösenskurs om 19,79 SEK per aktie. Fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna skulle innebära teckning av 58 589 aktier, medförande en
utspädning om knappt 3 %. Anmälan om teckning av aktie med stöd av
teckningsoptionen ska ske senast 2016-04-01.

Den senast genomförda emissionen av units i december 2013 innehöll emission av
både aktier och teckningsoptioner med namn serie 2013/2015 nr 1. Om samtliga
teckningsoptioner av serie 2013/2015 nr 1 utnyttjas för teckning av nya
aktier kommer antalet aktier att öka med ytterligare 197 046 aktier och öka
Bolagets aktiekapital med ytterligare 197 046,20 SEK. Teckningsoptionerna har
lösenkurs 12,00 SEK per aktie med lösen i januari 2015. Lösen av dessa
teckningsoptioner innebär en latent utspädning om knappt 9%.

Personal

I koncernen finns två personer anställda. Övrig personal, inklusive ledning är
anlitade på konsultbasis.

Transaktioner med närstående

Under andra kvartalet 2014 har transaktioner med närstående skett enligt
följande. VD och styrelsemedlem Peter Hjorth har erhållit ersättning via eget
bolag om 240 tkr. Styrelsens ordförande och VD för de tanzaniska
dotterbolagen, Philip Ebbersten, har erhållit ersättning via eget bolag om
240 tkr. Överenskommelse om tjänster med närstående sker på marknadsmässiga
villkor.

Moderbolaget

Verksamheten i Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) är inriktad på finansiering
av den operativa verksamheten i Tanzania samt koncernledningsfunktion. För
andra kvartalet redovisas kostnader om 0,7 (0,7) mkr och resultatet efter
skatt uppgick till -0,7 (-0,7) mkr. Fö...

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.