Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-09-29

Kilimanjaro Gold: Kallelse till extra bolagsstämma i Kilimanjaro Gold Holding

Styrelsen för Kilimanjaro Gold Holding AB (publ), org. nr 556802-2155,
("Bolaget") kallar till extra bolagsstämma onsdagen den 29 oktober 2014 kl.
10.00, på Brahegatan 29 i Stockholm.

Anmälan m.m.

För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 oktober 2014 och dels
anmäla sitt deltagande på stämman senast onsdagen den 22 oktober 2014.
Anmälan ska ske skriftligen till Kilimanjaro Gold Holding AB (publ),
Brahegatan 29, 114 37 Stockholm eller per e-post till Bolagets VD Peter
Hjorth, peter.hjorth@kilimanjarogold.com. Vid anmälan ska uppges namn,
person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat
aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan
förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att
tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan
registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 22
oktober 2014, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste
underrätta förvaltaren härom.

Ombud

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva
sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren
daterad och undertecknad, fullmakt. Bolaget tillhandahåller ett
fullmaktsformulär för detta ändamål, vilket kan hämtas från Bolagets hemsida.
Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under
ovan nämnda adress. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid bolagsstämman ska
ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett
ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till
bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande och val av ordförande
2 Upprättande och godkännande av röstlängd
3 Framläggande och godkännande av dagordning
4 Val av en eller två justeringsmän
5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6 Beslut om ändring av bolagsordningen
7 Beslut om nyemission av aktier
8 Beslut om val av styrelse
9 Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra smärre justeringar i besluten
10 Stämmans avslutande

Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet

6. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår en ändring av bolagsordningens bestämmelser § 4
(Aktiekapital) och § 5 (Antal aktier) enligt nedan. Syftet med förslagen är
att skapa utrymme för den under punkten 7 föreslagna nyemissionen.

Föreslagen ny lydelse av § 4: ”Aktiekapitalet ska vara lägst 8 000 000 kronor
och högst 32 000 000 kronor”.

Föreslagen ny lydelse av § 5: ”Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 och
högst 32 000 000”.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar om nyemission i enlighet med
punkten 7 på dagordningen och förutsätter för sin giltighet att det biträdes
av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och de vid stämman företrädda
aktierna.

7. Beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier med
företrädesrätt för aktieägarna på i huvudsak följande villkor.

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med högst 6 206 972,82
kronor genom emission av högst 6 206 964 aktier till en teckningskurs om två
(2) kronor per aktie.

Företrädesrätt att teckna nya aktier tillkommer den som på avstämningsdagen
den 5 november 2014 är registrerad som aktieägare i Bolaget i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken, varvid en (1) befintlig aktie ska
berättiga till teckning av tre (3) nya aktier. Teckning med stöd av
företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning eller på
teckningslista under tiden från och med den 10 november 2014 till och med den
24 november 2014. Teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske
under samma tid på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknas
utan företrädesrätt eller samtidig kontant betalning ska ske kontant senast
tredje bankdagen efter besked om tilldelning enligt instruktion på
avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och
betalning.

Emissionen är garanterad fullt ut genom teckningsförbindelser och
garantiåtaganden.

Beslutet förutsätter att bolagsstämman fattar beslut om ändring av
bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier.

De nya aktierna ska ge rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag
för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos
Euroclear Sweden AB.

8. Val av styrelse

Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter samt styrelseändringar kommer
att presenteras senast på bolagsstämman.

9.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra smärre justeringar i besluten

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen, eller
person som styrelsen utser, att göra de smärre justeringar av besluten enligt
ovan som kan visa sig nödvändiga vid exempelvis registrering av besluten hos
Bolagsverket.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut, handlingar enligt 13 kap. 6 §
aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos
Bolaget. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas
tillgängliga på Bolagets hemsida www.kilimanjarogold.com.

Kilimanjaro Gold Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Peter Hjorth

VD Kilimanjaro Gold Holding AB (publ)

Mobil: 0725 - 38 25 25, E-post:peter.hjorth@kilimanjarogold.com

Se även:www.kilimanjarogold.com

_____________________________________________________________________________________

Kilimanjaro Gold är ett prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på
guldprojekt i Tanzania. Bolagets målsättning är att förvärva och utveckla
fyndigheter där potential finns att bevisa mineraltillgångar på upp till 1
miljon oz. guld. Koncernen består av det svenska moderbolaget Kilimanjaro
Gold Holding AB (publ), det svenska dotterbolaget Kilimanjaro Gold AB och de
tanzaniska dotterbolagen Mara Mine Development Ltd och Uhuru Resources Ltd.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.