Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-09-29

Kilimanjaro Gold: Rättelse: Styrelsen i Kilimanjaro Gold föreslår nyemission om cirka 12,5 MSEK

Styrelsen i Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) (”Kilimanjaro Gold” eller
”Bolaget”), listat på NGM MTF, har beslutat att kalla till extra bolagsstämma
och föreslå att stämman beslutar om nyemission av aktier som tillför Bolaget
ett belopp om cirka 12,5 MSEK före finansieringsomkostnader. Emissionen sker
med företrädesrätt för befintliga aktieägare och är garanterad fullt ut.

P g a ändringar av Euroclears regler har i tidigare publicerat pressmeddelande
fel uppkommit rörande tidpunkt för sista handelsdag i aktien med respektive
utan rätt att deltaga i emissionen med företräde. Detta är korrigerat i detta
pressmeddelande samt även felaktigt angiven tidpunkt för teckning.

* Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma den 29 oktober 2014 beslutar om
nyemission av aktier om cirka 12,5 MSEK med företräde för Bolagets
aktieägare (”Erbjudandet”).

* Erbjudandet genomförs i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital inför
igångsättning av produktion av guld ur restupplag med nyttjande av ny
process och ett eventuellt förvärv av ny mineraltillgång i Maraområdet.

* En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 5 november 2014
berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

* Teckningskursen i Erbjudandet är 2 SEK per aktie.

* Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från aktieägare om att teckna
aktier i emissionen. Utöver detta har ett konsortium förbundit sig att
teckna aktier i Erbjudandet som eventuellt inte har tecknats med eller utan
stöd av företrädesrätt. Detta innebär att Erbjudandet är garanterat fullt
ut genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

* Förslaget förutsätter att den extra bolagsstämman beslutar om ändring av
bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier.

* För att säkerställa Bolagets likviditet fram till dess att
emissionslikviden erhållits och innan dess att garantin var på plats har
Bolaget upptagit en kortfristig kredit utan säkerhet om 1,7 MSEK från en av
bolagets ägare Nordisk Specialtextil i Jörn AB.

Bakgrund och motiv

Bolagets huvudprojekt är Maragruvan i norra Tanzania som har en preliminärt
beräknad mineraltillgång på cirka 190 000 oz. guld. På licensområdet finns
även s.k. restupplag efter tidigare gruvbrytning som innehåller guld. En
oberoende extern konsult genomförde under 2013 en preliminär ekonomisk
utvärdering av dessa restupplag. Enligt denna utredning finns det cirka 10
500 oz. guld i restupplag och ytnära mineralisering. Under vår och sommar
2014 genomförde Bolaget testproduktion av guld genom lakning av restupplag
med en sammalagt produktion om cirka 10 kg doréguld. Utbyte och halten
utvunnet guld per ton har dock ej varit i nivå med förväntningarna. Bolaget
bedömer att produktion bör ske med en annan process än statisk lakning för
att utbyte och halter ska kunna förbättras. Bolaget har därför tecknat en
avsiktsförklaring med bolaget Ferranti Processing Ltd med intentionen att
outsourca produktion av restupplag och nyttja ett mobilt anrikningsverk som
Ferranti finansierar, levererar och opererar vid Maragruvan. Parallellt med
dessa åtgårder inom produktion av guld ur restupplag, utvärderar Bolaget
påbörjad prospektering vid Maragruvan under 2015, samt för Bolaget
diskussioner med ett större internationellt gruvbolag om att eventuellt
överta en guldfyndighet av större omfattning och med attraktiva halter guld.
Syftet med Erbjudandet är att finansiera rörelsekapitalet inför start av
produktion med nyttjande av ny process, samt övriga aktiviteter enligt ovan.

Emissionsvillkor

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att genomföra Erbjudandet
om cirka 12,5 MSEK med företräde för Bolagets aktieägare. Innehavare av
befintliga aktier har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det
antal aktier de äger på avstämningsdagen den 5 november 2014.
Teckningsperioden löper från och med den 10 november 2014 till och med den 24
november 2014.

Teckning av aktier kan ske även utan stöd av företrädeserätt. För det fall
inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt kommer tilldelning av
aktier att ske inom ramen för Erbjudandets högsta belopp, varvid styrelsen
tilldelar i första hand de som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, pro
rata i förhållande till deras teckning med företrädesrätt, och i andra hand
de som anmält intresse om att teckna aktier utan stöd av företrädesrätt, pro
rata i förhållande till deras anmälda intresse och i sista hand till garanter
i förhållande till utställda garantiutfästelser enligt nedan.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från aktieägare om att teckna
aktier i emissionen. Utöver detta har ett konsortium förbundit sig att teckna
aktier i Erbjudandet som eventuellt inte har tecknats med eller utan stöd av
företrädesrätt. Detta innebär att Erbjudandet är garanterat fullt ut genom
teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Preliminär tidplan för Erbjudandet

Dag för extra bolagsstämman 29 okt 2014

Sista handelsdag i aktien med rätt till deltagande i Erbjudandet 3 nov 2014

Första handelsdag i aktien utan rätt till deltagande i Erbjudandet 4 nov 2014

Avstämningsdag för deltagande i Erbjudandet 5 nov 2014

Teckningsperiod i Erbjudandet 10 – 24 nov 2014

Handel i teckningsrätter 10 – 20 nov 2014

Handel i betalda tecknade aktier (BTA) 10 nov 2014 till dess emissionen
registreras vid Bolagsverket

Resultatet av Erbjudandet offentliggörs genom pressmeddelande omkring 1 dec
2014

Finansiell rådgivare

Birger Jarl Fondkomission och Eminova är finansiella rådgivare till Bolaget i
samband med Erbjudandet.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller
distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland,
Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får
inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i
strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning
kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities
Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Kilimanjaro Gold. Varken
teckningsrätter, betalade tecknade aktier eller de nya aktierna kommer att
registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får
inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till
person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana
undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon
provinslag i Kanada.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som
t.ex. ”bedömer”, ”förväntar” och ”avser” förekommer i detta pressmeddelande
är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden
kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan och
marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från
konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra
risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida
händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika
risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade
på ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i
sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika
väsentligt från de framåtblickande uttalandena. Kilimanjaro Gold har inte
någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande
uttalanden.

Detta pressmeddelande innehåller information som Kilimanjaro Gold är skyldigt
att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för publicering första gången kl. 08.30 den 29
september.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Hjorth

VD Kilimanjaro Gold Holding AB (publ)

Mobil: 0725 - 38 25 25, E-post:peter.hjorth@kilimanjarogold.com

Se även:www.kilimanjarogold.com

_______________________________________________________________________________________________

Kilimanjaro Gold
är ett prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på guldprojekt i
Tanzania. Bolagets målsättning är att förvärva och utveckla fyndigheter där
potential finns att bevisa mineraltillgångar på upp till 1 miljon oz. guld.
Koncernen består av det svenska moderbolaget Kilimanjaro Gold Holding AB
(publ), det svenska dotterbolaget Kilimanjaro Gold AB och de tanzaniska
dotterbolagen Mara Mine Development Ltd och Uhuru Resources Ltd.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.