Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Klaria Pharma Holding AB: Klaria genomför kapitalanskaffning om cirka 27 MSEK, varav riktad nyemission av aktier om cirka 1...

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER
DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS
TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF
COLUMBIA), AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, ISRAEL, HONGKONG, JAPAN,
SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV
DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER
ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I
SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i Klaria Pharma Holding AB ("Klaria" eller "Bolaget") har
idag, med stöd av emissionsbemyndigandet från bolagsstämman den 24
april 2020, beslutat om en riktad nyemission av högst 5 697 960
aktier med en teckningskurs om 3 SEK per aktie, motsvarande en
bruttolikvid om högst cirka 17,1 MSEK ("Nyemissionen"), varav cirka 1
MSEK tillförs genom kvittning. Nyemissionen riktas till svenska och
internationella investerare. Klaria har också erhållit ett lån om 10
MSEK med löptid fram till den 30 april 2021. Sammanlagt motsvarar
detta ett kapitaltillskott om högst cirka 27,1 MSEK före
emissionskostnader. Genom kapitaltillskottet uppnår Klaria en ökad
diversifiering av ägandet i Bolaget samt säkerställer en stark
finansiell position som bland annat möjliggör en ambitiös satsning på
fler kliniska program.

Transaktionen i korthet

Nyemissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 april 2020.
Teckningskursen uppgår till 3 kr och har fastställts i samråd med
bolagets finansiella rådgivare efter diskussion med externa
investerare och med beaktande av rådande marknadsklimat.

Nyemissionen riktas till ett tjugotal utvalda svenska och
internationella investerare, såväl nya investerare och befintliga
aktieägare, så som Tom Löfstedt (1,3 miljoner aktier), Nerthus
Investments Limited (cirka 1,67 miljoner aktier) och Bolagets VD,
Jesper Wiklund (140 000 aktier).Nyemissionen innebär att antalet
aktier i Klaria ökar med högst 5 697 960, från 38 728 448 till högst
44 426 408 och att aktiekapitalet ökar med högst 94 966 kronor, från
cirka 645 474,14 kronor till högst cirka 740 440,14 kronor.
Fulltecknad Nyemission medför en utspädning om cirka 12,8 procent
baserat på det totala antalet aktier och röster i Klaria efter
Nyemissionen. De nya aktierna kommer att tas upp till handel på
Nasdaq First North Growth Market när de har tilldelats och
registrerats, vilket förväntas ske i maj 2020.

I samband med Nyemissionen har Klaria även säkerställt ett
icke-utspädande lån om 10 MSEK på marknadsmässiga villkor från ett
svenskt investerarkonsortium med en löptid fram till den 30 april
2021.

Bakgrund och användning av nettolikvid Syftet med Nyemissionen är i
första hand att säkerställa en ökad diversifiering av ägandet i
bolaget samt att förstärka Bolagets finansiella position. Skälen till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera
ägarbasen i Bolaget med svenska såväl som internationella investerare
samt utnyttja möjligheten att till anskaffa kapital på ett tids- och
kostnadseffektivt sätt för möjliggöra en ambitiös satsning på fler
kliniska program och eventuella förvärv.

- Vi välkomnar de investerare som i och med denna finansiering blir
nya delägare i Klaria. Jag ser det som ett styrkebesked för Klaria
att vi kan genomföra denna framgångsrika finansieringsrunda om över
27 MSEK under rådande omständigheter, även om bolagets operativa
verksamhet inte har påverkats nämnvärt av coronavirus-situationen. Vi
har nu starka finanser som tillåter oss att uppnå våra operativa mål
under både 2020 och 2021.

- Klarias viktigaste mål under denna tidsperiod är att genomföra den
kommande pivotala bioekvivalensstudien med Sumatriptan Alginatfilm
för behandling av akut migrän. Detta projekt erhåller stöd från EUs
Horizon 2020-program fram till registrering. Erhålls positiva data
från denna studien skulle det innebära en helt ny nivå av klinisk
bekräftelse för vår drug delivery-plattform. Dessa data kommer sedan
att användas till att ansöka om marknadsgodkännande i Europa och USA.
Med denna finansiering kan vi samtidigt genomföra även övriga delar
av vår nya bolagsstrategi med en hög ambitionsnivå: inleda nya
kliniska utvecklingsprogram samt att fortsätta att driva vårt
cannabisprojekt framåt och teckna minst ett samarbets-/licensavtal
via vårt cannabisfokuserade koncernbolag, säger Jesper Wiklund,
Klarias VD.

Rådgivare Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiella rådgivare
och Setterwalls Advokatbyrå AB är legala rådgivare till Bolaget i
samband med Nyemissionen.

Om Klaria Pharma Holding AB Klaria (Klaria Pharma Holding AB) är ett
svenskt börsnoterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa,
snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi
- en film som fäster i munslemhinnan - med väl beprövade substanser,
har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med
många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på
First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är
Certified Advisor (info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma
Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

För mer information, vänligen kontakta: Jesper Wiklund, VD Klaria
Pharma Holding AB (publ) investor.relations@klaria.com Tel: 08-446 42
99 www.klaria.com

Denna information är sådan information som Klaria Pharma Holding AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 april
2020 kl.19:30 CEST.

Viktig information Publicering, offentliggörande eller distribution av
detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande
utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller
teckna, några värdepapper i Klaria Pharma Holding AB (publ)i någon
jurisdiktion.

Ett investeringsbeslut med anledning av Nyemissionen ska göras på
grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget
och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende
kontrollerats av Bolaget eller dess rådgivare. Informationen i detta
pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör
inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte
enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller
dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i
eller till USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Israel, Japan, Nya
Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz eller någon annan jurisdiktion
där offentliggörande, publicering eller distribution av denna
information skulle stå i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i (EU)
förordning 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts
av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Klaria Pharma
Holding AB (publ) har inte godkänt något erbjudande till allmänheten
av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES i samband med
den Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande
endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt
Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat
material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna
utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har
professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som
faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel
19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Order"); eller(ii) personer med
hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Order (alla
sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En
investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är
i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer
endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är
relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta
dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Information till distributörer I syfte att uppfylla de
produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och
rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i
konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i
Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar
MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans
"Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från
allt utomobligatoriskt, inom obligatoriskt eller annat ansvar som
någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt
Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har
aktierna i Nyemissionen (de "Nya Aktierna") varit föremål för en
produktgodkännandeprocess, som har fastställt att de Nya Aktierna är:
(i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella
investerare och investerare som uppfyller kriterierna för
professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i
MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla
distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II
("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör
distributörer notera att: priset på de Nya Aktierna kan sjunka och
investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att de
Nya Aktierna inte är förenade med någon garanti avseende avkastning
eller kapitalskydd och att en investering i de Nya Aktierna endast...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.