Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-29

Klick Data AB: Kallelse till årsstämma 28 aug 2019

Klick Data kallar till årsstämma den 28 augusti 2019 kl. 16.00.
Årets årsstämma i Klick Data AB (publ) har tidigare annonserats i
bokslutskommuniké (samt i annons) att hållas den 23 augusti 2019.

Stämman har framförflyttats. Den kommer att hållas onsdagen den 28
augusti kl 16.00.

Ingen utdelningen föreslås.
Se bilaga för full kallelse.

Årsstämma: 28 augusti 2016, kl. 16.00
Kommande rapporter: Kvartalsredovisning Q1: 4 september 2019
Halvårsrapport: H1 2016/2017: 6 dec 2019.
Insynshändelser sedan förra rapporten: se Finansinspektionens hemsida.

Om Klick Data
Klick Data säljer molntjänsten KlickData som är det ett onlinebaserat
utbildningssystem för organisationer. Se www.k3.nu

För mer information : www.klickdata.se

__________

Styrelsen

Klick Data AB (publ)

KALLELSE

Bilaga 2. Kallelse till årsstämma 2019.

KALLELSE

Aktieägarna i Klick Data AB (publ.) kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 28 augusti 2019 kl.16.00 på Klick Data ABs kontor,
Värtavägen 15, 115 53 Stockholm.

A. Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av
NCSD AB ("VPC") förda aktieboken fredagen den 23 augusti 2019, dels
anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast
kl.16.00 den 23 augusti 2019, antingen per brev till Klick Data AB,
Värtavägen 15, 115 53 Stockholm eller per e-post: mj@klickdata.se.
Vid anmälan skall uppges person-/organisationsnummer, adress,
telefonnummer samt registrerat innehav. Sker deltagande med stöd av
fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten insändas till
bolaget i original före bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltar
registrera sina aktier, måste i god tid före den 23 augusti 2019
genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Biträde åt
aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till
bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, på det sätt som
anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro. Samtliga handlingar
för stämman finns tillgängliga på bolagets kontor på Värtavägen 15,
senast två veckor före stämman. Full kallelse finns via
https://poit.bolagsverket.se/KPNPublikWeb

B. Ärenden på stämman

B.1. Förslag till dagordning
Styrelsen föreslår följande dagordning inför bolagsstämman:

§ 1 Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

§ 3 Val av en eller två justeringsmän.

§ 4 Fastställande av dagordning

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse

§ 7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

§ 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör samt ev. avstämningsdag

§ 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av antalet revisorer
och revisorssuppleanter.

§ 11. Ordföranden lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som
styrelsevalet gäller, har i andra företag.

§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

§ 13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt
revisorer och eventuella revisorssuppleanter, eller revisionsbolag.

§ 14 Beslut om bemyndigande av styrelsen att genomföra nyemission

§ 15 Övriga frågor

§ 16 Stämman avslutas

B.1 Resultatdisposition/Utdelning (punkten 7 dagordningen)

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

B.2. Beslut om bemyndigande av styrelsen att genomföra nyemission
(punkten 14 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om
nyemission av aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska
sammanlagt om högst 4496000 aktier för stämmans beslut om
bemyndigandet.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot kontant
betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom
kvittning. Emission mot kontant betalning och kvittningsemission ska
kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt under
förutsättning att emissionen genomförs på marknadsmässiga villkor.
Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med
eventuella förvärv eller kapitalanskaffningar i anledning av förvärv.
För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av
aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet
med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan
tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra
tillgångar. Emissionskursen får avvika från aktiens marknadsvärde i
den utsträckning som krävs för emissionens ändamålsenliga
genomförande.

Stockholm i juli 2019

Styrelsen för Klick Data AB (publ.)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/klick-data-ab/r/kallelse-till-arsstamma-28-au...
https://mb.cision.com/Main/11540/2870992/1083251.pdf

Författare AktieTorget News