Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-23

Klövern AB (publ): Beslut vid årsstämma i Klövern AB (publ)

Vid årsstämman i Klövern AB (publ) den 23 april 2015 fattades bland annat
följande beslut.

Vinstutdelning

För räkenskapsåret 2014 beslutades om utdelning om 0,30 kronor per stamaktie
av serie A respektive serie B och 20,00 kronor per preferensaktie.
Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 20,00 kronor ska fördelas på
fyra utbetalningar om vardera 5,00 kronor.

Avstämningsdag för utdelning på stamaktien fastställdes till den 27 april
2015. Avstämningsdagar för preferensaktien fastställdes till 30 juni 2015, 30
september 2015, 30 december 2015 samt 31 mars 2016.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Fredrik Svensson, Rutger
Arnhult,
Ann-Cathrin Bengtson, Pia Gideon och Eva Landén. Fredrik Svensson omvaldes som
styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att höja styrelsens arvode från totalt 700 000 kronor till
totalt 715 000 kronor, varav 280 000 kronor oförändrat ska utgöra arvode för
styrelseordföranden och 145 000 kronor ska utgöra arvode för respektive
styrelseledamot. Arvodet till respektive ledamot innebär en ökning med 5 000
kronor. Styrelseledamot som samtidigt är anställd i bolaget ska inte erhålla
något styrelsearvode. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår
ingen ytterligare ersättning.

Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma omvälja det
registrerade revisionsbolaget
Ernst&Young AB till bolagets revisor med Fredrik Hävrén som huvudansvarig
revisor. Arvode utgår enligt godkänd räkning.

Ersättning till ledande befattningshavare
.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare:

Grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den
enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Grundlönen omprövas varje år. Rörlig
ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier,
utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. För den
verkställande direktören gäller att ingen rörlig ersättning kan utgå och för
övriga ledande befattningshavare med maximalt tre månatliga grundlöner per
år. Styrelsen har rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns
skäl för det.

Valberedningens sammansättning

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, varav en ledamot ska vara
styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska kontakta de fyra till
röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel
i september månad året före årsstämman. För det fall att tillfrågad
aktieägare ej önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största
aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant till
valberedningen, tillfrågas.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för
bolagsstyrning.

Ändring av bolagsordningen avseende styrelsens säte

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens punkt 2 avseende säte med
innebörd att bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm, i stället för i
Nyköping.

Ändring av bolagsordningen avseende villkor för preferensaktie; inlösenkurs
och belopp att erhålla vid bolagets upplösning

Stämman beslutade att ändra tredje stycket i punkt 5.4 (Inlösen) i
bolagsordningen till:

"Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska vara skyldig att tre
månader efter det att han underrättats om inlösningsbeslutet mottaga lösen
för aktien med ett belopp beräknat som summan av 500 kronor plus Innestående
Belopp enligt punkt 5.2 (innefattande på Innestående Belopp belöpande
Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till
betalning). Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning upphör all
ränteberäkning därå."

Stämman beslutade även att ändra punkt 5.5 (Bolagets upplösning) i
bolagsordningen till:

"Upplöses Bolaget ska preferensaktierna medföra rätt att ur Bolagets behållna
tillgångar erhålla 400 kronor per aktie samt eventuellt Innestående Belopp
(innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp) enligt punkt
5.2 innan utskiftning sker till ägarna av stamaktierna. Preferensaktierna ska
i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel."

Förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande att, under tiden
intill nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
Styrelsens förslag till bemyndigandet syftar till att ge styrelsen större
möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet
från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Bolaget
innehar inga egna aktier.

Nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen,
under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av
stamaktier av serie A och/eller serie B, och/eller preferensaktier, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning
av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda
aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2015. Antalet
stamaktier av serie A som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock
högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier
av serie A utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2015, antalet stamaktier av
serie B som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till
tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie B
utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2015, och antalet preferensaktier som
får emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till tio (10) procent
av aktiekapitalet som utgörs av preferensaktier utgivna vid tidpunkten för
årsstämman 2015.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden
effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till
31,0 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 3,0 miljarder kronor
per den 31 mars 2015. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare
information finns på www.klovern.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, E-post: info@klovern.se.
Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den

23 april 2015.

Beslut vid årsstämma i Klövern AB (publ)
http://hugin.info/134084/R/1914158/683895.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Klövern AB (publ) via Globenewswire

HUG#1914158

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.