Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Klövern AB (publ): Beslut vid årsstämma i Klövern AB (publ)

[klovern_72dpi]

Pressmeddelande
26 april 2019

Vid årsstämman i Klövern AB (publ) den 26 april 2019 fattades bland annat
följande beslut.

Vinstutdelning
För räkenskapsåret 2018 beslutades om en utdelning om 0,46 kronor per
stamaktie av serie A respektive serie B och 20,00 kronor per
preferensaktie. Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 20,00
kronor ska fördelas på fyra utbetalningar om vardera 5,00 kronor med
följande avstämningsdagar; 28 juni 2019, 30 september 2019, 30 december
2019 och 31 mars 2020. Utdelningsbeloppet per stamaktie av serie A
respektive serie B om totalt 0,46 kronor ska fördelas på fyra utbetalningar
enligt följande; 0,11 kronor med avstämningsdag den 28 juni 2019, 0,11
kronor med avstämningsdag den 30 september 2019, 0,12 kronor med
avstämningsdag den 30 december 2019 och 0,12 kronor med avstämningsdag den
31 mars 2020.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Rutger Arnhult, Eva
Landén, Pia Gideon, Johanna Fagrell Köhler och Ulf Ivarsson. Pia Gideon
omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att styrelsens arvode ska uppgå till 1 020 000 kronor.
Beslutet innebär en ökning med totalt 20 000 kronor i förhållande till
beslutat arvode för 2018. Arvodet fördelas enligt följande, varvid beslutat
arvode för 2018 anges inom parentes - Ordföranden 420 000 kronor (400 000
kronor) och respektive styrelseledamot 200 000 kronor (200 000 kronor).
Styrelseledamot som samtidigt är anställd i bolaget ska inte erhålla något
styrelsearvode. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen
ytterligare ersättning.

Årsstämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma omvälja det
registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor.
Arvode utgår enligt godkänd räkning.

Ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den
enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Grundlönen omprövas varje år.
Rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara
kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga
värdeskapande. För den verkställande direktören gäller att ingen rörlig
ersättning kan utgå och för övriga ordinarie ledande befattningshavare kan
rörlig ersättning utgå med maximalt tre månatliga grundlöner per år.
Utfallande rörlig ersättning utbetalas i form av ej pensionsgrundande lön.
Ledande befattningshavare, exklusive verkställande direktören, ska även
erbjudas att delta i långsiktiga incitamentsprogram om sådana är inrättade
för bolaget.

Styrelsen ska, i enlighet med vad som följer av 8 kap. 53 §
aktiebolagslagen, ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall
finns särskilda skäl för det.

Valberedningens sammansättning
Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, varav en ledamot ska vara
styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska kontakta de fyra till
röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för
aktiehandel i september månad året före årsstämman. För det fall att
tillfrågad aktieägare inte önskar utse ledamot till valberedningen ska den
i tur största aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant
till valberedningen, tillfrågas. Valberedningen utser inom sig en
ordförande, som inte får vara ledamot av bolagets styrelse.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier
Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande att, under tiden
intill nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Styrelsens förslag till bemyndigande syftar till att ge styrelsen större
möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet
från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Vidare
syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i
samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv
genom betalning med bolagets egna aktier samt att möjliggöra anskaffning av
rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen. Syftet med bemyndigandet
medger inte att bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Bolaget innehar vid tiden för årsstämman 90 956 740 egna stamaktier av
serie B.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om
nyemission av stamaktier av serie A och/eller serie B, och/eller
preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en
ökning av aktiekapitalet om högst tio procent baserat på det sammanlagda
aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019. Antalet
stamaktier av serie A som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock
högst uppgå till tio procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av
serie A utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2019, antalet stamaktier av
serie B som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå
till tio procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie B
utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2019 och antalet preferensaktier som
får emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till tio procent av
aktiekapitalet som utgörs av preferensaktier utgivna vid tidpunkten för
årsstämman 2019.

Avsättning till Klöverns Vinstandelsstiftelse
Årsstämman beslutade att ingen ytterligare avsättning till Klöverns
Vinstandelsstiftelse tills vidare ska göras.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder
attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq
Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00,
E-post: info@klovern.se.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en
eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga
versionen ha företräde.

Bilaga

* 190426 Beslut vid årsstämma i Klövern AB (publ).pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.