Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Klövern AB (publ): Delårsrapport januari - mars 2019

»» Intäkterna ökade med 16 procent till 896 mkr (772).

»» Driftöverskottet ökade med 18 procent till 599 mkr (507).

»» Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent till 362 mkr (319).

»» Resultatet före skatt uppgick till 848 mkr (708) och resultatet efter
skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 633 mkr (585)
motsvarande 0,67 kr (0,58) per stamaktie.

»» Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 544 mkr (395).

»» Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med
värdeökningar på fastigheter om 122 mkr (80).

»» Efter tillträde av 1 fastighet för 632 mkr, frånträde av 5 fastigheter
för 129 mkr och investeringar om 326 mkr uppgick värdet på
fastighetsportföljen till 54 180 mkr.

»» Räntetäckningsgraden uppgick till 2,6 (2,9) och den justerade
soliditeten förbättrades till 38,2 procent.

»» EPRA NAV ökade till 18,15 kr.

VD:s kommentar

ETT STARKT FÖRSTA KVARTAL
Klövern redovisar ett starkt resultat för 2019 års första kvartal. Förvärv,
hög nettoinflyttning, stigande hyresnivåer och fortsatt positiva
värdeförändringar på fastigheter har bidragit till den goda
resultatutvecklingen. Vi har fortsatt att genomföra vår strategi med
renodling och koncentration.

FORTSATT STARK RESULTATUTVECKLING
Intäkterna ökade till 896 mkr under årets första kvartal och till 3 374 mkr
under de senaste 12 månaderna. Förvaltningsresultatet förbättrades till 362
mkr och överskottsgraden uppgick till 67 procent. Positiva
värdeförändringar på fastigheter uppgående till 544 mkr bidrog till att
resultatet före skatt uppgick till 848 mkr. Nettoinflyttningen uppgick till
47 mkr, att jämföra 89 mkr under helåret 2018. De två största
inflyttningarna under kvartalet var i Åby Arena i Göteborg, där Åbymässan
har flyttat in på cirka 15 000 kvm och Åby Hotel öppnat ett nytt hotell på
cirka 8 000 kvm.

BRA HYRESMARKNAD
Trots en lång period av stark hyrestillväxt, inte minst i
Stockholmsregionen, har hyresutvecklingen varit god även under årets första
kvartal. På många håll, i såväl Stockholm som i andra storstadstadsområden
samt i Klöverns regionstäder, råder en låg vakansgrad vad gäller moderna
kontorslokaler. Trenden med allt högre hyresnivåer kompenseras delvis av
att många hyresgäster finner sätt att minska sina ytor genom att övergå
till mer flexibla arbetssätt, men nettoeffekten är positiv vilket avspeglas
i den goda utvecklingen av intäkterna.

KÖPENHAMN FULLT UTHYRT
Fastighetsbeståndet i Köpenhamn, som utgör 7 procent av Klöverns totala
portfölj, utvecklas väl. Inklusive de två ytterligare hyresavtal som
tecknades i kvartalsskiftet mars/april, uppgår den ekonomiska
uthyrningsgraden i Klöverns sju fastigheter i Köpenhamn till drygt 99,9
procent. I New York fortskrider projektet på 1245 Broadway helt enligt
plan. Det första spadtaget på parkeringen togs i januari och nu pågår
markarbeten i form av utgrävning och grundläggning. Den toppmoderna
kontorsbyggnaden planeras att bli 22 våningar hög med en projektyta om
nästan 17 000 kvm. Det är en tydlig strategi från Klöverns sida att med
investeringar utomlands minska den
geografiska risk som en 100-procentig fokusering på Sverige innebär. Vi är
fortsatt öppna för ytterligare förvärv av kontorsfastigheter i framförallt
Köpenhamn och New York.

PROJEKTUTVECKLING SKAPAR VÄRDE
Projektutveckling är en viktig del av Klöverns affärsmodell. Vi fokuserar
på att hela tiden sondera fram lönsamma projekt utifrån den existerande
fastighetsportföljen. Resultatmässigt, i form av värdeökningar på
fastigheter, bidrog projektverksamheten – inklusive utveckling av
byggrätter – med 122 mkr under det första kvartalet 2019, eller med 953 mkr
under de senaste 12 månaderna. De största pågående projekten är 1245
Broadway i New York och det snart färdigställda Åby Arena i Göteborg.

På bostadssidan har vi inom Klövern Living agerat med fortsatt försiktighet
genom att fokusera på att driva detaljplaner och utveckla den framtida
projektportföljen medan planerade produktionsstarter skjutits på framtiden.
Klövern har dock genom sitt ägande i Tobin Properties en pågående
projektutveckling även inom bostäder. Dessa projekt kommer att
färdigställas med hög kvalitet.

FÖRVÄRV I STOCKHOLM
Årets första kvartal var relativt lugnt på transaktionssidan. Detta efter
ett mycket intensivt 2018 då vi genom 55 transaktioner fortsatte att
renodla beståndet och samtidigt tog klivet in på två nya utlandsmarknader.
Under 2019 års första kvartal förstärktes positionen i Stockholm genom
förvärv av en högkvalitativ kontorsfastighet i Kista med en uthyrningsbar
yta om cirka 18 700 kvm. Fastigheten kompletterar på ett bra sätt Klöverns
redan starka närvaro i Kista. Fem mindre avyttringar genomfördes under
kvartalet som ett led i fortsatt renodling av portföljen.

FINANSIELL STYRKA
Klöverns finansiella styrka är fortsatt god. Den justerade soliditeten
förbättrades under kvartalet till 38,2 procent. Den genomsnittliga
kapitalbindningen uppgick samtidigt till 4,3 år medan den genomsnittliga
räntebindningen var 2,6 år och andelen räntesäkrad kreditvolym uppgick till
hela 90 procent. Kapitalmarknaden erbjuder fortsatt relativt bra
likviditet. Under 2019 års första kvartal har vi emitterat 1 600 mkr under
ett befintligt ickesäkerställt grönt obligationsprogram.

GOD VÄRDETILLVÄXT
Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) uppgick till 18,15 kr, motsvarande en
ökning med 3 procent sedan årsskiftet och 22 procent under de senaste 12
månaderna.

FORTSATT BRA UTVECKLING
Sammantaget är vi nöjda med resultatet för årets första kvartal och ser
fram emot en fortsatt bra utveckling under resten av 2019.

Rutger Arnhult, VD Klövern

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder
attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq
Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00,
E-post: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 26 april 2019 kl. 07:30 CEST.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en
eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga
versionen ha företräde.

Bilaga

* Klovern Q1 2019 SVE

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.