Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-23

Klövern AB (publ): Delårsrapport januari - september 2019

»» Intäkterna ökade med 14 procent till 2 738 mkr (2 397).

»» Driftöverskottet ökade med 15 procent till 1 894 mkr (1 646).

»» Förvaltningsresultatet ökade med 10 procent till 1 149 mkr (1 047).

»» Resultatet före skatt uppgick till 2 140 mkr (1 888) och resultatet
efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 1 688
mkr (1 779)  motsvarande 1,75 kr (1,78) per stamaktie.

»» Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 097 mkr (817).

»» Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med
värdeökningar på fastigheter om 241 mkr (209).

»» Efter tillträde av 3 fastigheter för 959 mkr, frånträde av 34
fastigheter för 1 867 mkr och investeringar om 958 mkr uppgick värdet på
fastighetsportföljen till 54 153 mkr.

»» Räntetäckningsgraden uppgick till 2,7 (2,9) och den justerade
soliditeten uppgick till 39,6 procent.

»» EPRA NAV uppgick till 18,43 kr.

VD:s kommentar

Ännu ett bra kvartal

För 2019 års tredje kvartal levererar Klövern ett starkt resultat. Detta är
bland annat drivet av en fortsatt positiv nettoinflyttning, ett alltmer
renodlat bestånd och god kostnadskontroll. Klöverns samtliga geografiska
marknader presterar väl under perioden.

Flera avslutade projekt och tillhörande inflyttningar efter sommaren har
varit i fokus för förvaltningen samtidigt som aktiviteten på
transaktionssidan har varit fortsatt hög. Bland annat frånträddes 21
fastigheter till ett värde av 1 570 mkr, främst i Örebro, i slutet av
augusti. Under det tredje kvartalet tecknades även avtal om att avyttra sju
fastigheter, huvudsakligen inom lager och logistik, till ett värde av 622
mkr följt av ytterligare ett avtal i oktober om att avyttra hela Klöverns
fastighetsbestånd i Karlstad för ett sammanlagt underliggande
fastighetsvärde om 2 610 mkr. Detta bidrar ytterligare till Klöverns
renodling, såväl geografiskt som produktmässigt. Fastighetsbeståndet
präglas i allt högre grad av moderna kontor, en utveckling som visar sig i
såväl genomsnittliga hyresintäkter som värdet per kvadratmeter för
portföljen. Projektverksamheten fortsätter samtidigt att skapa bra
avkastning och bidrar till att utveckla våra egna fastigheter och
närområden.

STARK RESULTATUTVECKLING
Under det tredje kvartalet ökade intäkterna med 13 procent till 921 mkr.
Driftöverskottet förbättrades med 12 procent till 651 mkr samtidigt som
driftöverskottet i jämförbart bestånd, dvs fastigheter som ägts under hela
2018 och 2019, ökade med hela 7 procent. Förvaltningsresultatet uppgick
till 395 mkr och positiva värdeförändringar på fastigheter uppgående till
327 mkr bidrog till att resultatet före skatt förbättrades till 727 mkr.
Nettoinflyttningen uppgick till 17 mkr under kvartalet och 115 mkr under
årets första nio månader. Bland kvartalets största inflyttningar återfinns
Samsung på cirka 5 000 kvm i Kista och SKF på cirka 3 500 kvm i Göteborg.

GODA MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
Trots att makrostatistik indikerar en avmattning i ekonomin är
marknadsförutsättningarna i fastighetsbranschen gynnsamma. Klöverns
samtliga geografiska marknader utvecklas väl och det är i
storstadsregionerna som hyresutvecklingen är starkast. Fastigheter i
storstadsregioner fortsätter att öka i vikt i Klöverns fastighetsbestånd.
Regioner med mer än en miljon invånare ? i Klöverns fall Stockholm/Uppsala,
Göteborg, Köpenhamn/Malmö och New York ? utgör idag hela 70 procent av det
totala fastighetsvärdet.

PROJEKTUTVECKLINGSORGANISATIONEN STÄRKS
Klövern har bildat ett nytt separat affärsområde för projektutveckling.
Projektutveckling är en viktig del i Klöverns affärsmodell och det nya
affärsområdet har en central roll i Klöverns roll som långsiktig
stadsutvecklare. Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter,
bidrog med värdeökningar på fastigheter om 45 mkr under det tredje
kvartalet. Som ett led i Klöverns internationella expansion har vi under
kvartalet byggstartat ytterligare ett projekt i New York, i korsningen av
28th Street och 7th Avenue. Totalt sett inom Klövern räknar vi med att den
årliga projektvolymen kommer att uppgå till omkring 2 miljarder kronor
framöver.

FOKUS PÅ HÅLLBARHET
Klöverns långsiktiga arbete med att säkerställa en låg klimatpåverkan
fortsätter genom fokus på effektiv förvaltning och låg energiförbrukning
tillsammans med ökad produktion av solel. I Malmö har ytterligare en
fastighets tak fyllts med solceller och fastigheten Travbanan 3 (Åby Arena)
i Göteborg uppnådde miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver under det tredje
kvartalet. Klövern tar nu också - i samband med bildandet av det nya
affärsområdet för projektutveckling ? på sig en ännu tydligare roll som en
ledande, hållbar stadsutvecklare av innovativa miljöer för framtiden.

FINANSIELL STYRKA
Klöverns finansiella styrka är fortsatt mycket god. Den justerade
soliditeten förbättrades under kvartalet till 39,6 procent, inte långt
ifrån den långsiktiga målsättningen om 40 procent. Den genomsnittliga
kapitalbindningen uppgick vid slutet av kvartalet till 4,1 år medan den
genomsnittliga räntebindningen var 2,3 år och andelen räntesäkrad
kreditvolym uppgick till hela 85 procent.

GOD VÄRDETILLVÄXT
Klöverns övergripande målsättning är att på ett långsiktigt hållbart sätt
skapa god värdetillväxt för aktieägarna. Substansvärdet per aktie (EPRA
NAV) utvecklas väl och uppgick per den 30 september till 18,43 kr,
motsvarande en ökning med 4 procent sedan årsskiftet och 20 procent under
de senaste 12 månaderna. Vi kan samtidigt notera att antalet aktieägare i
Klövern fortsätter att öka, under det tredje kvartalet passerades nivån 50
000 vilket är mycket glädjande.

FORTSATT STABIL UTVECKLING
Sammanfattningsvis utvecklas verksamheten positivt med fortsatt hög
nettoinflyttning och stark förbättring i jämförbart bestånd samtidigt som
renodlingen av fastighetsportföljen fortsätter. Jag ser fram emot en
hektisk och innehållsrik avslutning av 2019.

Rutger Arnhult, VD Klövern

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder
attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq
Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00,
E-post: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 23 oktober 2019 kl. 07:30 CEST.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en
eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga
versionen ha företräde.

Bilaga

* Läs hela delårsrapporten här (pdf)

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.