Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-11

Knorr-Bremse: Haldex styrelse till aktieägarna: Knorr-Bremses erbjudande tveklöst värt att rekommendera

Pressmeddelande 11 november 2016

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller
indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt
lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara
förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i
Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste
genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och
möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de
erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet "Viktig information"
i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som
publicerades den 26 september 2016. Aktieägare i USA hänvisas även
till avsnittet "Särskild information till aktieägare i USA" i slutet
av detta pressmeddelande.

· Haldex styrelse ser stora finansiella fördelar med Knorr-Bremses
erbjudande

· Haldex medverkar i konkurrensanmälningar
· Processen för konkurrensprövning går enligt plan
Knorr-Bremse AG uppskattar att Haldex styrelse noggrant har gått
igenom erbjudandet till aktieägarna och kommit till slutsatsen att
erbjudandet tveklöst är värt att rekommendera. Budpriset erbjuder
stora fördelar för Haldex aktieägare.

Rekommendationen är beroende av att Knorr-Bremse erhåller
myndighetsgodkännanden. I det avseendet är Knorr-Bremses perspektiv
oförändrat: Knorr-Bremse är övertygat om att nödvändiga
konkurrensgodkännanden kommer att erhållas och bra diskussioner har
förts med relevanta myndigheter under de senaste veckorna.
Knorr-Bremse uppskattar att Haldex är berett att samarbeta och bidra
till att processen går framåt genom att tillhandahålla nödvändig
information för att slutföra konkurrensanmälningar. För det fall att
fullföljandevillkoret avseende lägsta acceptansnivå uppfylls men
konkurrensgodkännanden inte erhålls vid acceptperiodens utgång avser
Knorr-Bremse att förlänga acceptperioden. I sådant fall kommer
aktieägare som lämnat in sina aktier i erbjudandet att ha kvar
möjligheten att återkalla sina accepter.

"Det är med glädje vi konstaterar att Haldex styrelse har framhävt
attraktiviteten och den finansiella överlägsenheten i vårt erbjudande
till aktieägarna," säger Klaus Deller, ordförande i Knorr-Bremse AGs
förvaltningsstyrelse. "Vi är övertygade om att en kombination av
Knorr-Bremse och Haldex även kommer att gynna Haldex anställda och
kunder. Att kombinera våra kompetenser inom lastbilar och släp är
industriellt logiskt och innebär att vi stärker vår position som en
av de ledande systemleverantörerna i vår industri. Dessutom kommer
det möjliggöra för båda företagen att skapa en ännu bredare och
konkurrenskraftig produktportfölj, vilket skapar förutsättningar för
lönsam tillväxt."

Klaus Deller fortsätter: "En del av vårt DNA är att hantera framtida
utmaningar. Den kommersiella sektorn för tunga fordon genomgår en
förändring mot automatiserad körning och vi kommer att vara en
drivande kraft i att utveckla ledande teknologier. Vi har för avsikt
att framöver sammanföra vår gemensamma globala trailerverksamhet
under Haldex. Kombinationen Haldex och Knorr-Bremse kommer därmed
inte bara att skapa värde för kunder och affärspartners, utan också
erbjuda attraktiva möjligheter för båda företagen och deras
anställda."

Den 5 september 2016 offentliggjorde Knorr-Bremse ett
kontanterbjudande om 110,00 kronor per aktie och höjde sitt
erbjudande till 125,00 kronor per aktie den 16 september 2016.
Erbjudandet om 125,00 kronor per aktie motsvarar en mycket attraktiv
premie om 68 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen
på Nasdaq Stockholm under de tre månaderna fram till och med den 13
juli 2016, den sista dagen före offentliggörandet av det första
offentliga uppköpserbjudandet avseende bolaget, och en avsevärd
premie om 46,6 procent jämfört med slutkursen för Haldex-aktie samma
dag.

Knorr-Bremses erbjudande är förenat med vissa villkor, såsom en
acceptansnivå som medför att Knorr-Bremse blir ägare till mer än 50
procent av samtliga utestående aktier i Haldex samt att
myndighetsgodkännanden erhålls.

Erbjudandehandlingen kommer att kompletteras med Haldex styrelses
uttalande som publicerades den 8 november 2016 samt Haldex Q3-rapport
som publicerades den 25 oktober 2016. Erbjudandehandlingarna finns
tillgänglig på Knorr-Bremses webbplats
(www.Knorr-BremseandHaldex.com), på SEB:s webbplats för prospekt
(www.sebgroup.com/prospectuses) och på Finansinspektionens webbplats
(www.fi.se) på svenska. Anmälningsformulär för erbjudandet återfinns
på de två förstnämnda av dessa webbplatser.

Knorr-Bremse AG

För ytterligare information, kontakta:

Knorr-Bremse AG

Dr. Detlef Hug
Email: Detlef.Hug@knorr-bremse.com
Tel: +49 89 3547 1402

Eva Doppler
Email: Eva.Doppler@knorr-bremse.com
Tel: +49 89 3547 1498

Ytterligare kontakter för media i Tyskland

FTI Consulting SC
Carolin Amann
Email: Carolin.Amann@fticonsulting.com
Tel: +49 69 92037 132

Thomas M. Krammer
Email: Thomas.Krammer@fticonsulting.com
Tel: +49 89 71042 2116

Ytterligare kontakter för media i Sverige

Comir
Johan Hähnel
Email: Johan.Hahnel@comir.se
Tel: +46 8 31 17 70

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 11 november
2016 klockan 8.00 CET.

Viktig information

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post,
något kommunikationsmedel som används vid nationell eller
internationell handel eller vid någon nationell börs eller
handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed
förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och
Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något
sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande
eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att få
sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer och
andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för
personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra
till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses",
"förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
information är föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den
avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i
framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från
vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen
på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom
Knorr-Bremse AG:s kontroll. All sådan framtidsinriktad information
gäller endast för den dag den förmedlas och Knorr-Bremse AG har ingen
skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller
revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida
händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och
bestämmelser.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser aktierna i
Haldex AB, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för
svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka skiljer sig
från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet
med Section 14(e) i, och Regulation 14E enligt, den vid var tid
gällande U.S. Securities Exchange Act of 1934 ("U.S. Exchange Act "),
med förbehåll för de undantag som framgår av Rule 14d-1(d) i U.S.
Exchange Act och i övrigt i enlighet med de regler som följer av
svensk lag. Erbjudandet regleras således av andra offentliggörande-
och förfaranderegler, innefattande rätten att återkalla lämnad
accept, tidplan för Erbjudandet, förfarande för redovisning av likvid
samt tidpunkt för betalning, än de som följer av amerikanska lagar
och regler avseende offentliga uppköpserbjudanden.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler
kan Knorr-Bremse AG och dess närstående eller mäklare (i egenskap av
agenter för Knorr-Bremse AG eller, i förekommande fall, dess
närstående) från tid till annan, vid sidan av Erbjudandet, direkt
eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Haldex AB som är
föremål för Erbjudandet, eller andra värdepapper som kan konverteras
till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. I
den utsträckning information om sådana köp eller arrangemang om
sådana köp offentliggörs i Sverige, kommer informationen att
offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på annat lämpligt sätt
i syfte att informera amerikanska aktieägare i Haldex AB om sådan
information. Vidare kan Knorr-Bremse AG:s finansiella rådgivare också
komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Haldex AB,
vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana
värdepapper. Knorr-Bremse AG och/eller dess närstående eller mäklare
har förvärvat aktier i Haldex AB under perioden efter
offentliggörandet av Erbjudandet den 5 september 2016.

VARE SIG NÅGON AMERIKANSK FEDERAL ELLER DELSTATLIG
VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER
AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV
DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA
PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM
MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/knorr-bremse/r/haldex-styrelse-till-aktieagarn...
http://mb.cision.com/Main/14791/2120771/588493.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.