Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-17

Knorr-Bremse: Knorr-Bremse välkomnar extra bolagsstämman i Haldex beslut om att stödja erbjudandet

Pressmeddelande 17 augusti 2017

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller
indirekt, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt
lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara
förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i
Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste
genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och
möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de
erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet "Viktig information"
i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som
publicerades den 26 september 2016. Aktieägare i USA hänvisas även
till avsnittet "Särskild information till aktieägare i USA" i slutet
av detta pressmeddelande.

· Majoritet för Knorr-Bremses förslag till beslut
· Aktieägarna stödjer och samtycker till ansökan till
Aktiemarknadsnämnden om förlängning av acceptperioden

· Aktieägarna beslutar att Haldex ska stödja och samarbeta med
Knorr-Bremse i den fortsatta konkurrensgodkännandeprocessen

Knorr-Bremse AG ("Knorr-Bremse") välkomnar stödet från Haldex
aktieägare om att fortsätta det offentliga uppköpserbjudandet
avseende Haldex AB (publ) ("Haldex"). Vid dagens extra bolagsstämma
röstade aktieägarna för beslutsförslaget från Knorr-Bremse om att
stödja och samtycka till Knorr-Bremses ansökan till
Aktiemarknadsnämnden ("AMN") avseende en förlängning av
acceptperioden i Knorr-Bremses offentliga uppköpserbjudande. Vidare
instruerade den extra bolagsstämman Haldex styrelse att verkställa
stämmans beslut om att samarbeta med Knorr-Bremse i framtagandet av
konkurrensanmälningar till konkurrensmyndigheter och därvid
relaterade konkurrensbefrämjande åtgärder. Knorr-Bremse, som har ett
aktieinnehav om 14,9 % i Haldex, har avstått från att rösta rörande
beslutspunkten vid den extra bolagsstämman.

Knorr-Bremse betraktar extra bolagsstämmans beslut som Haldex
officiella ståndpunkt och bindande för styrelsen.

"Vi uppskattar det fortsatta stödet för vårt erbjudande från
aktieägarna, vilka är de yttersta ägarna av Haldex. Baserat på deras
klara stöd fortsätter vi driva konkurrensgodkännandeprocessen i syfte
att erhålla godkännande på för oss godtagbara villkor så snart som
möjligt. Vi förväntar oss att styrelsen följer aktieägarnas beslut
och fullt ut stödjer våra förberedelser och ansträngningar. Detta är
det enda ansvariga sätt som snabbt skapar klarhet för alla Haldex
intressenter, inklusive anställda och kunder", säger Klaus Deller,
ordförande i Knorr-Bremse AGs förvaltningsstyrelse.

Efter dagens omröstning på den extra bolagsstämman kommer Knorr-Bremse
att begära att AMN återupptar behandlingen av Knorr-Bremses ansökan
om att förlänga acceptperioden till och med den 9 februari 2018.

Knorr-Bremse AG

För ytterligare information, kontakta:

Knorr-Bremse AG

Dr. Detlef Hug
Email: Detlef.Hug@knorr-bremse.com
Tel: +49 89 3547 1402

Eva Doppler
Email: Eva.Doppler@knorr-bremse.com
Tel: +49 89 3547 1498

Ytterligare kontakter för media i Tyskland

FTI Consulting SC
Carolin Amann
Email: Carolin.Amann@fticonsulting.com
Tel: +49 69 92037 132

Thomas M. Krammer
Email: Thomas.Krammer@fticonsulting.com
Tel: +49 89 71042 2116

Ytterligare kontakter för media i Sverige

Comir
Johan Hähnel
Email: Johan.Hahnel@comir.se
Tel: +46 8 31 17 70

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 17 augusti
2017 klockan 13.30.

Viktig information

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien,
Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post,
något kommunikationsmedel som används vid nationell eller
internationell handel eller vid någon nationell börs eller
handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed
förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i
Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika,
och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med
något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hong Kong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta
pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet
kommer att få sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till
Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hong Kong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer och
andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för
personer i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra
till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses",
"förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
information är föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den
avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i
framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från
vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen
på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom
Knorr-Bremse AG:s kontroll. All sådan framtidsinriktad information
gäller endast för den dag den förmedlas och Knorr-Bremse AG har ingen
skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller
revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida
händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och
bestämmelser.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser aktierna i
Haldex AB, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för
svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka skiljer sig
från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet
med Section 14(e) i, och Regulation 14E enligt, den vid var tid
gällande U.S. Securities Exchange Act of 1934 ("U.S. Exchange Act "),
med förbehåll för de undantag som framgår av Rule 14d-1(d) i U.S.
Exchange Act och i övrigt i enlighet med de regler som följer av
svensk lag. Erbjudandet regleras således av andra offentliggörande-
och förfaranderegler, innefattande rätten att återkalla lämnad
accept, tidplan för Erbjudandet, förfarande för redovisning av likvid
samt tidpunkt för betalning, än de som följer av amerikanska lagar
och regler avseende offentliga uppköpserbjudanden.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler
kan Knorr-Bremse AG och dess närstående eller mäklare (i egenskap av
agenter för Knorr-Bremse AG eller, i förekommande fall, dess
närstående) från tid till annan, vid sidan av Erbjudandet, direkt
eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Haldex AB som är
föremål för Erbjudandet, eller andra värdepapper som kan konverteras
till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. I
den utsträckning information om sådana köp eller arrangemang om
sådana köp offentliggörs i Sverige, kommer informationen att
offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på annat lämpligt sätt
i syfte att informera amerikanska aktieägare i Haldex AB om sådan
information. Vidare kan Knorr-Bremse AG:s finansiella rådgivare också
komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Haldex AB,
vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana
värdepapper. Knorr-Bremse AG och/eller dess närstående eller mäklare
har förvärvat aktier i Haldex AB under perioden efter
offentliggörandet av Erbjudandet den 5 september 2016.

VARE SIG NÅGON AMERIKANSK FEDERAL ELLER DELSTATLIG
VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER
AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV
DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA
PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM
MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/knorr-bremse/r/knorr-bremse-valkomnar-extra-bo...
http://mb.cision.com/Main/14791/2327772/710731.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.