Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-21

Knowit: Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ("Bolaget"), kallas härmed
till årsstämma tisdagen den 25 april 2017 klockan 16.00, i Bolagets
lokaler på Klarabergsgatan 60, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 19 april 2017,

dels senast onsdagen den 19 april 2017 klockan 16.00 ha anmält sitt
deltagande till Bolaget, antingen skriftligen under rubriken
"Årsstämma" på adress Box 3383, 103 68 Stockholm, eller per fax
08-700 66 10, eller per e-post info@knowit.se, eller per telefon
08-700 66 00. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn,
person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, eventuella
biträden samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank-
eller värdepappersinstitut måste, för att få delta i stämman, med
verkan senast onsdagen den 19 april 2017, tillfälligt hos Euroclear
Sweden AB ha låtit inregistrera aktierna i eget namn.

Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva
sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad
och daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet
om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som
dock längst får vara fem år från utfärdandet. Fullmaktsformuläret kan
erhållas på Bolagets kontor, på Bolagets hemsida www.knowit.se, per
fax 08-700 66 10, per e-post info@knowit.se eller per telefon 08-700
66 00. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till
Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska
personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman
ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman
genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till
stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Anförande av verkställande direktören.

8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.

11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande och revisor.

12. Beslut om valberedning inför årsstämma 2018.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

14. Beslut om kvittningsemission.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut avseende punkt 1

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Mats Olsson utses
att som ordförande leda stämman.

Förslag till beslut avseende punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att utdelningen fastställs till 3,75 kronor per
aktie samt att avstämningsdag för utdelning ska vara den 27 april
2017. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 3
maj 2017.

Förslag till beslut avseende punkterna 9-12

I valberedningen ingår Mats Olsson, styrelsens ordförande och
sammankallande, valberedningens ordförande Malin Björkmo,
Handelsbanken Fonder, Lennart Francke, Swedbank Roburfonder och Jan
Särlvik, Nordea Funds.

Valberedningen föreslår

att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex och ingen suppleant;

att styrelsearvode ska utgå med 475 000 kronor till styrelsens
ordförande och med 200 000 kronor till var och en av övriga
styrelseledamöter samt att ersättning för utskottsarbete ska utgå med
75 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, med 50 000 kronor
till i ledamot i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till
ordförande i ersättningsutskottet och med 35 000 kronor till ledamot
i ersättningsutskottet:

att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning;

att omval sker av styrelseledamöterna Carl-Olof By, Liselotte Hägertz
Engstam, Camilla Monefeldt Kirstein, Eva Elmstedt, Mats Olsson och
Jon Risfelt. Pekka Seitola har avböjt omval. Till styrelsens
ordförande föreslås Mats Olsson.

att omval sker av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB i
enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden intill
slutet av årsstämman 2018. PricewaterhouseCoopers AB har föreslagit
Anna-Clara af Ekenstam som huvudansvarig revisor för det fall
PricewaterhouseCoopers AB blir valt;

att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2018 ska
bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största
ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken den sista bankdagen i september 2017 samt styrelsens
ordförande, som ska kalla valberedningen till dess första
sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot
som representerar den röstmässigt största aktieägaren, eller den som
valberedningen eljest utser inom sig.

I det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna avstår från
plats i valberedningen går platsen vidare till den fjärde största
aktieägaren röstmässigt och så vidare till dess att ägarna
representeras av tre aktieägare. För det fall en ledamot lämnar
valberedningen innan dess arbete är slutfört ska aktieägaren ha rätt
att utse en ny ledamot.

Om en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen inte längre
tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamoten utsedd av denna
aktieägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som
tillkommit bland de tre största aktieägarna ska tillfrågas och äga
rätt att utse en ledamot. Valberedningens ledamöter ska inte bytas ut
om det endast rör sig om marginella förändringar i röstetalet eller
om större delen av valberedningsarbetet av valberedningens ordförande
bedöms vara klart inför årsstämman.

Namnen på valberedningens medlemmar med uppgift om vilka ägare de
representerar offentliggörs i samband med Bolagets tredje
kvartalsrapport 2017 eller, om en ändring sker senare, så snart den
skett.

Valberedningens uppgift är att vid årsstämman 2018 lägga fram förslag
till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor och
styrelse- och revisorsarvoden samt förslag till
valberedningsförfarande. Valberedningen utses för perioden fram tills
nästa utses. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter.
Skäliga omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete
ska ersättas av Bolaget.

Förslag till beslut avseende punkt 13

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningen består av
fast lön, rörlig del samt pension och andra förmåner. Den sammanlagda
ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och
avspegla medarbetarens ansvarsområde och befattningens komplexitet.

Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och aldrig överstiga den
fasta delen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfall i
förhållande till uppsatta mål och vara kopplad till medarbetarens
prestationer. Den rörliga ersättningen ska villkorad av att Bolaget
inte redovisar förlust för det år som ersättningen avser. Den rörliga
ersättningen ska inte vara pensionsgrundande.

Pensionsförmånerna bör i normalfallet bestå av avgiftsbestämda
pensionslösningar relaterade till den fasta lönen. För andra
förmåner, t ex förmånsbil och läkarvårdsplaner, gäller att de ska
vara konkurrenskraftiga vid jämförelse med andra aktörer. Vid
uppsägning av anställningsavtal från koncernens sida gäller att
uppsägningstiden inte får överstiga ett år. Avgångsvederlag bör inte
förekomma. Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl därför.

Förslag till beslut avseende punkt 14

Bolaget har åtagit sig lösen av minoretsandelar av aktier i
dotterbolagen Knowit Experience eCommerce AB, Knowit Dataess AS och
Knowit Quality Management Oslo AS.

För att möjliggöra betalning av nu aktuella köpeskillingar med
utgivande av nya aktier i Bolaget föreslår styrelsen att årsstämman
beslutar om riktade emissioner om totalt högst 220 000 aktier, därvid
aktiekapitalet i Bolaget kan komma att ökas med totalt högst 220 000
kronor, och att emissionerna riktas till säljarna av aktier i nämnda
bolag på i huvudsak följande villkor. Det antal aktier som säljare av
minoritetsandelar av aktier högst ska äga rätt att teckna utgör
dennes rätt till köpeskilling delat med teckningskursen, beräknad som
den volymviktade genomsnittliga köpkursen för Bolagets aktier under
en mätperiod bestående av fem handelsdagar före teckningstiden.
Köpeskilling avseende aktier i Knowit Dataess AS och Knowit Quality
Management Oslo AS ska omräknas från norska kronor till den
genomsnittliga köpkursen i svenska kronor under samma mätperiod. Det
slutliga antalet nyemitterade aktier kan bli lägre - men ej högre -
än de maximalt 220 000 aktier som anges ovan. Mätperioden ska vara
fr.o.m. den 28 april t.o.m. den 5 maj 2017. Teckning ska ske tidigast
den 8 maj 2017 och senast den 11 maj 2017. Respektive säljares
betalning för tecknade aktier ska ske vid teckning genom kvittning av
säljares fordran på köpeskilling. Överteckning ska ej kunna ske. De
nytecknade aktierna ska berättiga till vinstutdelning från och med
den dag aktierna upptagits i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken för bolaget. Styrelsen ska dock alltid äga rätt att
besluta att tilldelning av nyemitterade aktier inte ska ske, om
styrelsen bedömer att den fastställda teckningskursen är ofördelaktig
för Bolaget.

Giltigt beslut enligt denna punkt förutsätter att det biträds av
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag till beslut avseende punkt 15

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa
årsstämma, besluta om ökning av aktiekapitalet med högst 500 000
kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.