Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-29

Knowit: Kommuniké från årsstämma i Knowit AB

Knowit AB (publ) har idag avhållit årsstämma och beslöt följande:

Styrelse

Till styrelsen omvalde stämman Mats Olsson, (ordförande), Carl-Olof
By, Cecilia Lager, Jon Risfelt, Pekka Seitola och Ben Wrede samt
valde stämman Camilla Monefeldt Kirstein som ny ledamot.

Revisor
Till revisor omvaldes Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB för tiden
intill slutet av årsstämman 2015 med Anna-Clara af Ekenstam som
huvudansvarig revisor.

Utdelning

Årsstämman beslutade att för räkenskapsåret 2013 dela ut 3,25 kronor
per aktie, med avstämningsdag den 5 maj 2014. Utbetalning beräknas
ske den 8 maj 2014.

Valberedning inför årsstämman 2014

Inför årsstämman 2015 ska valberedningen bestå av en representant för
var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna
den 30 september 2014 samt styrelsens ordförande, som ska kalla
valberedningen till dess första sammanträde. Namnen på
valberedningens medlemmar med uppgift om vilka ägare de representerar
offentliggörs i samband med Knowits tredje kvartalsrapport 2014.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fattade beslut om ersättningsprinciper till ledande
befattningshavare som ska bestå av fast lön, rörlig del samt pension
och andra förmåner.

Den rörliga ersättningen ska vara villkorad av att Knowit inte
redovisar förlust för det år som ersättningen avser. Den rörliga
ersättningen ska vara maximerad och aldrig överstiga den fasta delen
eller vara pensionsgrundande.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av
aktiekapitalet med högst 500 000 kronor genom en eller flera
emissioner av sammanlagt högst 500 000 aktier. Emissionen kan ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om
apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Anledningen till
möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
skapa förutsättningar för att kunna förvärva bolag.

Beslut om riktade emissioner
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en nyemission av högst
750 000 aktier, som med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
ska få tecknas av säljarna av aktierna i Reaktor AS, Norge, och
aktier i dotterbolag inom Reaktor AS-koncern, samt säljarna av
aktierna i Amende AS, Norge, såsom betalning för del av förvärvet av
nämnda bolag. Respektive säljares betalning för tecknade aktier skall
ske vid teckning genom kvittning av respektive säljares hela eller
del av fordran på köpeskilling. Överteckning skall ej kunna ske.

Teckning av aktier ska ske senast den 23 maj 2014. Styrelsen skall
dock alltid äga rätt att besluta att tilldelning av nyemitterade
aktier inte skall ske, om styrelsen bedömer att den fastställda
teckningskursen är ofördelaktig för Bolaget.

Minskning av Bolagets aktiekapital
Beslutades om att minska Bolagets aktiekapital med 48 734 kronor genom
indragning av de 48 734 aktier som Bolaget återköpt och att
aktiekapitalminskningen ska användas för avsättning till fri fond.

För mer information kontakta

Mats Olsson, styrelsens ordförande, Knowit AB (publ), 08-700 66 00
eller
Patrik Syrén, informationschef, Knowit AB (publ), 08-700 66 00 eller
0730-74 66 30

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders
affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar inom IT,
Digital & Design och Management. Med entreprenörsdrivna enheter
verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för
både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet,
entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas.
Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1800 medarbetare
representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en
vardera i Danmark, Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ)
är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om
Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/knowit/r/kommunike-fran-arsstamma-i-knowit-ab,...
http://mb.cision.com/Main/674/9576906/238877.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.