Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-25

Knowit: Kommuniké från årsstämma i Knowit AB

Knowit AB (publ) har idag avhållit årsstämma och beslöt följande:

Styrelse
Till styrelsen omvalde stämman Mats Olsson, (ordförande), Carl-Olof
By, Eva Elmstedt, Liselotte Hägertz Engstam, Camilla Monefeldt
Kirstein och Jon Risfelt.

Revisor
Till revisor omvaldes Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB för tiden
intill slutet av årsstämman 2018 med Anna-Clara af Ekenstam som
huvudansvarig revisor.

Utdelning
Årsstämman beslutade att för räkenskapsåret 2016 dela ut 3,75 kronor
per aktie, med avstämningsdag den 27 april 2017. Utbetalning beräknas
ske den 3 maj 2017.

Valberedning inför årsstämman 2018
Inför årsstämman 2018 ska valberedningen bestå av en representant för
var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna
sista bankdagen i september 2017, samt styrelsens ordförande som ska
kalla valberedningen till dess första sammanträde. Namnen på
valberedningens medlemmar med uppgift om vilka ägare de representerar
offentliggörs i samband med Knowit AB:s tredje kvartalsrapport 2017.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fattade beslut om ersättningsprinciper till ledande
befattningshavare som ska bestå av fast lön, rörlig del samt pension
och andra förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara villkorad av
att Knowit inte redovisar förlust för det år som ersättningen avser.
Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och aldrig överstiga den
fasta delen eller vara pensionsgrundande.

Beslut om kvittningsemission
Årsstämman beslutade om riktade emissioner om totalt högst 220 000
aktier, därvid aktiekapitalet i Knowit AB kan komma att ökas med
totalt högst 220 000 kronor, och att emissionerna riktas till
säljarna av minoritetsandelar av aktier i dotterbolagen Knowit
Experience eCommerce AB, Knowit Dataess AS och i Knowit Quality
Management Oslo AS.

Det slutliga antalet nyemitterade aktier kan bli lägre - men ej högre
- än de maximalt 220 000 aktier som anges ovan.

Teckningskursen för de nyemitterade aktierna ska vara den
genomsnittliga köpkursen för Knowit AB:s aktier under perioden
fr.o.m. den 28 april t.o.m. den 5 maj 2017. Teckning ska ske tidigast
den 8 maj 2017 och senast den 11 maj 2017. Respektive säljares
betalning för tecknade aktier ska ske vid teckning genom kvittning av
säljares fordran på köpeskilling. Överteckning ska ej kunna ske.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av
aktiekapitalet med högst 500 000 kronor genom en eller flera
emissioner av sammanlagt högst 500 000 aktier. Emissionen kan ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om
apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Anledningen till
möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
skapa förutsättningar för att kunna förvärva företag eller
verksamhet.

Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Detta
pressmeddelande lämnades för offentliggörande klockan 17.30 den 25
april 2017.

För mer information, kontakta
Patrik Syrén, IRO, Knowit, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30
eller
Mats Olsson, Styrelsens ordförande, Knowit, 08-700 66 00
eller
Per Wallentin, vd och koncernchef, Knowit, 08-700 66 00

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare
digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda
gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience,
Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom
design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer
oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet,
förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja
att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka
1900 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i
Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland.
Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För
mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/knowit/r/kommunike-fran-arsstamma-i-knowit-ab,...
http://mb.cision.com/Main/674/2250395/664297.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.