Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-10

KNUT OCH ALICE WALLENBERGS STIFTELSE: Wallenbergstiftelsernas anslag 2019 - 2,4 miljarder

Under 2019 anslogs totalt 2,4 miljarder kronor. Huvuddelen av
Wallenbergstiftelsernas anslag kommer från Knut och Alice Wallenbergs
Stiftelse som fokuserar på grundforskning inom medicin,
naturvetenskap och teknik. Men Wallenbergstiftelserna ger också
betydande anslag till bland annat samhällsvetenskap, humaniora,
utbildning och arkeologi.

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av
familjen Wallenberg eller bildade till minne av familjemedlemmar.

Av de totalt 2,4 miljarder kronorna anslog de tre största
Stiftelserna: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och
Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia
Wallenbergs Minnesfond, 2,3 miljarder kronor.

För att kunna ge en samlad bild av Stiftelsernas anslag till svensk
forskning och utbildning så publicerar Wallenbergstiftelserna varje
år en förteckning med kortare beskrivningar över anslag som beslutats
inom de tre största Stiftelserna under det gångna året.

- Det är glädjande att Stiftelserna kan fortsätta att anslå belopp i
storleksordningen 2,4 miljarder kronor och till och med öka anslagen
jämfört med föregående år. Detta kan ske tack vare fortsatt ökade
utdelningar från de bolag som ingår i Stiftelsernas innehav i
Investor och FAM. Bolagen bidrar på så vis också till att utveckla
Sverige som forskningsnation och ge excellenta forskare från hela
världen förutsättningar för nya forskningsgenombrott. Senaste 10 åren
har Wallenbergstiftelserna anslagit närmare 19 miljarder kronor,
säger Peter Wallenberg Jr, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs
Stiftelse, i en kommentar.

Förutom anslag från de tre största Wallenbergstiftelserna ges
betydande anslag och stipendier inom t.ex. rättsvetenskap, arkeologi
och konsthistoria samt stipendier för masterstudier i utlandet.

Anslag beviljade av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW),
Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (MMW) samt Stiftelsen
Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond (MAW):

Strategiska satsningar

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse kan tid efter annan, ge riktade
anslag till grundforskning och kompetensuppbyggnad för att stödja
utveckling av ny kunskap och teknologi som kan bidra till Sveriges
långsiktiga utveckling som forsknings- och industrination.

Följande långsiktiga strategiska satsningar pågår för närvarande:

Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software
Program, WASP

WASP är en kraftfull satsning på grundforskning, forskarutbildning och
rekrytering inom artificiell intelligens, autonoma system och
mjukvaruutveckling. Forskningsprogrammet ska bidra till en
kunskapsuppbyggnad och utveckling inom ett stort antal områden där
fordon, robotar och komplexa programvaruintensiva system med
intelligens uppnår autonomi i växelverkan med människor. Kunskap som
är avgörande för att Sverige ska kunna hänga med i utvecklingen mot
det uppkopplade samhället där allt fler system också blir
självstyrande. En viktig del av programmet är uppbyggnaden av en
plattform för akademisk forskning och utbildning som kan växelverka
med svensk industri. WASP-programmet kommer att rekrytera minst 60
forskargrupper till Sverige och driva en forskarskola med upp till
400 doktorander. Medfinansiering från universitet och svenska
industriföretag uppgår till 1,3 miljarder.

· KAW avsätter 4,2 miljarder kronor fram till 2029

Läs mer
(https://kaw.wallenberg.org/wallenberg-artificial-intelligence-autonomous...)

WASP-HS
Som ett komplement till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses
WASP-satsning har ett forskningsprogram skapats som ska undersöka de
konsekvenser som följer av de teknikskiften som kommer - WASP-HS.

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och
Amalia Wallenbergs Minnesfond satsar gemensamt på programmet som
framför allt ska analysera etiska ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga,
sociala och juridiska aspekter som kan komma med teknikskiftet.

· MMW och MAW avsätter 660 miljoner kronor fram till 2029

Läs mer
(https://mmw.wallenberg.org/artiklar/wallenbergstiftelserna-satsar-pa-hum...)

Wallenberg Centre for Quantum Technology, WACQT
Centret ska bygga en bred kompetens inom områdena kvantsensorer,
kvantsimulatorer, kvantkommunikation samt kvantdatorer men har också
som mål att bygga en svensk 100 qbits kvantdator.

Liksom för WASP ligger tyngdpunkten för WACQT på långsiktigt
kompetensbyggande genom att bygga upp en stor forskarskola och
rekrytera unga forskare från resten av världen till Sverige. Inom
centret finns även ett samarbete med svensk industri.

· KAW avsätter 1 miljard kronor fram till 2029

Läs mer
(https://kaw.wallenberg.org/forskning/med-malet-att-gora-sverige-till-en-...)

Livsvetenskap
Under många år har stora anslag beviljats inom life scienceområdet som
resulterat i att Stiftelserna på flera sätt varit med och utvecklat
Sverige till en mycket framstående life science nation. Under 2014
togs ett inriktningsbeslut att göra ytterligare en kraftfull, samlad
satsning inom livsvetenskaperna fokuserat till SciLifeLab i
Stockholm-Uppsala och fyra centra i molekylärmedicin i Lund,
Göteborg, Linköping och Umeå.

· KAW avsätter 2,5 miljarder kronor fram till 2026

Läs mer (https://kaw.wallenberg.org/livsvetenskap-life-science)

Proteinforskning
Wallenberg Center for Protein Research, WCPR, är en kraftsamling kring
forskning om proteiner och biologiska läkemedel. I framtiden
förväntas många fler sjukdomar behandlas med hjälp av biologiska
molekyler, främst baserade på antikroppar

· KAW avsätter 400 miljoner kronor fram till 2023

Läs mer
(https://kaw.wallenberg.org/wallenberg-center-protein-research-wcpr)

Wallenberg Wood Science Center
Forskningen vid Wallenberg Wood Science Center fokuserar på att
möjliggöra nya produkter från svensk skogsråvara genom att utnyttja
mer av träet komponenter och fiberns egenskaper. Hållbara
förpackningar, organisk elektronik och förnyelsebara material som
ersätter oljebaserade produkter är fokusområden.

· KAW har avsatt 850 miljoner kronor för perioden 2008-2028

Läs mer
(https://kaw.wallenberg.org/forskning/svensk-skog-kan-omvandlas-till-nya-...)

MAX IV-laboratoriet
MAX IV-laboratoriet vid Lunds universitet är en av landets nationella
infrastrukturer och en anläggning av världsklass. Sedan det första
Max-laboratoriet skapades har Stiftelsen bidragit med över en miljard
kronor till MAX-laboratorierna.

· KAW har beviljat 740 miljoner kronor de senaste sju åren till MAX
lab

Läs mer
(https://kaw.wallenberg.org/forskning/max-iv-maximal-briljans-ger-kunskap...)

Utbildning för ökad integration
Programmet "Utbildning för ökad integration" är en tioårig satsning på
utbildningsinsatser med målsättningen att förbättra integrationen i
samhället. Programmet stöds av de tre största Wallenbergstiftelserna.
Stöd har under året bland annat utgått till Jobbsprånget och NTA
Digital (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien), Science Meet (Kungl.
Vetenskapsakademien), Teach for Sweden, Science Centers i Stockholm,
Göteborg och Malmö samt Fryshuset.

· KAW, MMW och MAW har avsatt 300 Mkr för perioden 2016-2025

Individanslag

Wallenberg Academy Fellows
Programmet är en långsiktig satsning på unga forskare som ges resurser
under fem år för att kunna koncentrera sig på sin forskning,
samtidigt som programmet bidrar till en ökad internationalisering av
de svenska forskningsmiljöerna. Efter de första fem åren görs en
utvärdering som ger forskarna möjlighet till ett förlängningsanslag i
ytterligare fem år. Sedan 2017 utlyses programmet vartannat år.

Totalt har 203 unga forskare erhållit fellowsbidrag och Stiftelsen
planerar att finansiera ytterligare upp till 100 unga forskare under
de kommande åren.

· KAW finansierar programmet med 4,1 Mdr kronor fram till 2029

Läs mer (https://kaw.wallenberg.org/wallenberg-academy-fellows)

Wallenberg Scholars
Programmet är femårigt med möjlighet till förlängning med ytterligare
fem år och riktar sig till landets bästa forskare med bevisad
internationell konkurrenskraft. För närvarande finns 79 aktiva
Wallenberg Scholars.

· KAW finansierar programmet med 3,7 Mdr kronor fram till 2029

Läs mer (https://kaw.wallenberg.org/wallenberg-scholars-1)

Wallenberg Clinical Scholars
Målet med programmet är att stärka svensk klinisk forskning genom att
identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att
bedriva sin verksamhet och uppnå genomslag för forskningens resultat,
både inom vetenskapen och vården. Programmet omfattar totalt 25
forskare. Under 2019 utsågs fem Wallenberg Clinical Scholars.

· KAW finansierar programmet med 600 miljoner kronor fram till 2026

Läs mer (https://kaw.wallenberg.org/wallenberg-clinical-scholars-2019)

Wallenberg Clinical Fellows
Projektets syfte är att stimulera svenska yngre läkares kliniska
forskning. Programmet möjliggör att läkarna under 3 år kan ägna stor
del av sin arbetstid åt medicinsk forskning. Tre forskare utsågs
2019.

· MMW har finansierat programmet med 280 miljoner kronor fram till
2021.

Läs mer
(https://mmw.wallenberg.org/beviljade-anslag-2019#wallenberg-clinical-fel...)

Matematikprogrammet
För att Sverige ska kunna återta en internationell tätposition inom
matematikområdet stödjs framstående matematikforskare under åren
2014-2029. 15 tjänster beviljades inom programmet 2019.

· KAW finansierar programmet med 650 miljoner kronor fram till 2029

Läs mer (https://kaw.wallenberg.org/matematikprogrammet-2019)

Postdoktorstipendier
Stipendierna vänder sig till yngre forskare som nyligen doktorerat och
avser två års vistelse utomlands med möjlighet att få två års
finansiering av en forskartjänst vid ett svenskt lärosäte när de
återvänder.

23 forskare har beviljats stipendium vid olika institutioner på
Stanford University, vid Massachusetts Institute of Technology (MIT)
och Nanyang Technological University i Singapore samt inom life
science på Broad Institute i Cambridge, USA.

· KAW finansierar programmet med 550 miljoner kronor fram till 2029

Läs mer (https://kaw.wallenberg.org/stipendieprogram-20182019)

Projektanslag 2019

Stockholms universitet, anslag om 38 miljoner kronor för projektet
"The obligate respiratory supercomplex - augmented biol...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.