Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

Københavns Lufthavne A/S: Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2019

Selskabsmeddelelse 2019
København, den 12. november 2019

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar ? 30.
september 2019.

RESUME FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2019

23,3 millioner passagerer rejste igennem Københavns Lufthavne i årets
første ni måneder. Det var et mindre fald på 0,1% i forhold til rekordåret
2018. Passagerudviklingen var negativt påvirket af konkurserne i Primera
Air og WOW air, effekterne fra pilotstrejke i SAS samt af strategiske
rutetilpasninger hos Norwegian. Samtidig var der en 2,3% fremgang i
antallet af passagerer, der bruger Københavns Lufthavn som mellemstation
til andre destinationer.

Lavere takster for flyselskaberne medførte nedgang i omsætningen på den
direkte luftfartsrelaterede del af forretningen ? den aeronautiske
omsætning. Omvendt steg den ikke-aeronautiske omsætning, som var positivt
påvirket af nye områder til restauranter og shopping i terminalerne. CPH
fortsatte sine aktiviteter for at skabe vejen til en bæredygtig omstilling
af luftfarten for at reducere sektorens påvirkning af klimaet væsentligt.

Københavns Lufthavne opnåede et resultat før skat korrigeret for særlige
forhold på DKK 1.074,1 mio. for årets første ni måneder, hvilket var et
fald på 10,0% mod samme periode af 2018. Resultatet blev opnået på baggrund
af en omsætning på DKK 3.298,9 millioner ? 2,9% mindre end samme periode af
2018. Årsagen til tilbagegangen i omsætning og resultat før skat skal
hovedsageligt findes i de nedsættelser af taksterne, der gradvist er blevet
gennemført siden 1. april 2018.

God underliggende passagervækst
Når man korrigerer for de ekstraordinære forhold som f.eks. konkurser og
SAS-strejken, er der en underliggende vækst i afgående passagerer på ca.
2%. Det er især drevet af fremgang i antallet af transferpassagerer. Det er
med til at understrege CPH?s position som europæisk hub. Samtidig er der
lidt færre lokaltafgående passagerer, ligesom indenrigstrafikken også har
vist vigende tendenser.

I alt faldt antallet af lokaltafgående passagerer med 0,6%, mens andelen af
transferpassagerer omvendt steg med 2,3%. Målt på antallet af operationer
var der en vækst i de interkontinentale ruter, der i perioden kunne vise en
fremgang på 8,2% i forhold til samme periode sidste år. Til gengæld faldt
antallet af operationer på de korte ruter i Europa med 1,0%, igen drevet af
de ekstraordinære aflysninger.

Shopping og nye spisesteder øger omsætningen i den ikke-aeronautiske
forretning
Københavns Lufthavne kunne sidste år indvie et nyt 4.000m² stort område
mellem Finger A og B i Terminal 2. Området, der ligger efter
sikkerhedskontrollen, gav plads til flere end 20 nye butikker og
restauranter samt ekstra mange siddepladser til passagererne samt et nyt
legeområde til børn.

Udvidelsen har sammen med et forbedret shopping- og brandmix været en
medvirkende årsag til en stigning i den ikke-aeronautiske omsætning i årets
første tre kvartaler. Den steg med i alt 2,0% sammenlignet med samme
periode sidste år.

Finger E-åbning og nyt lufthavnstorv
Tidligere i år åbnede den 36.000m² store Finger E med passagerområder,
gates til flyene og en ny paskontrol. Udvidelsen af terminalområderne skal
ses i lyset af den passagervækst, og Finger E bidrager til at reducere
ventetider og imødegå kapacitetsudfordringer i fremtiden. Næste etape af
Finger E ventes færdig i 2020, ligesom der er igangsat byggeri af en ny
bagagefabrik og en udvidelse af Terminal 3 efter sikkerhedskontrollen.

I september kunne Københavns Lufthavne åbne et helt nyt udendørs område
mellem Terminal 2 og 3 ? et lufthavnstorv, der kan bruges af både rejsende
og lufthavnens naboer. Torvet er derfor blevet indrettet som et åbent rum
med opholdsarealer og cafémiljø til de voksne og legeområde til børn.

I disse år investerer CPH et betydeligt milliardbeløb i at udvikle
fremtidens lufthavn ? i takt med passagernes efterspørgsel på en god
rejseoplevelse og flyselskabernes behov for plads til nye og mere
energieffektive fly. Alene i år forventer CPH at investere over DKK 2 mia.,
hvilket er med til at sikre, at CPH også fremover kan have en af verdens
mest effektive og på alle måder attraktive lufthavne.

Bæredygtig omstilling af luftfarten
I marts blev en ny og ambitiøs klimastrategi lanceret for Københavns
Lufthavne. Strategien indebærer, at lufthavnen via kompensationstiltag er
CO2-neutral allerede i år, og frem mod 2050 er ambitionen, at lufthavnen
skal være helt emissionsfri. I 2030 skal dette være opnået for
lufthavnsaktiviteterne inklusive tilbringertrafik, mens udledningen fra
flytrafik til og fra lufthavnen skal være elimineret senest i 2050. For at
nå dertil, skal der løsninger på bordet, som konkret bidrager til en
bæredygtig omstilling af luftfarten. Der arbejdes videre med disse
løsninger mere detaljeret, og de vil blive offentliggjort løbende.

Derfor bakker Københavns Lufthavne op om et nyt initiativ fra den danske
luftfartsbranche om at etablere en ny klimafond for dansk luftfart.
Finansieringen af fonden skal komme gennem et obligatorisk klimabidrag fra
passagererne. Det er målet, at klimafonden skal generere et årligt provenu
på op til DKK 300 mio., som skal bruges til at investere i konkrete grønne
løsninger, der reelt gør en forskel for klimaet.

CPH ser en sådan fond som et afgørende værktøj til at få skabt et reelt
bæredygtigt alternativ inden for brændstof til fly. Teknologien er allerede
på plads, men CPH mangler at få investeret i løsninger, der kan brede det
ud i stor skala. Det skal fonden bl.a. bidrage til.

HIGHLIGHTS AF RESULTATERNE

             

* Passagertallet i Københavns Lufthavn stort set uændret med et lille
fald 0,1% i de første ni måneder af 2019 set i forhold til samme
periode sidste år. Antallet af lokaltafgående passagerer faldt 0,6%,
og transfer- og transitpassagerer steg 2,3%.
 
* Omsætningen faldt 2,9% til DKK 3.298,9 mio. (2018: DKK 3.397,7 mio.),
primært som følge af takstnedsættelsen pr. 1. april 2018 og den nye
takstaftale, der trådte i kraft pr. 1. april 2019. Dette er delvist
modsvaret af en stigning i koncessionsindtægterne.
 
* EBITDA korrigeret for særlige forhold faldt 6,4% til DKK 1.855,8 mio.
(2018: DKK 1.983,1 mio.). EBITDA faldt 5,8% til DKK 1.847,0 mio.
(2018: DKK 1.959,9 mio.).
 
* EBIT korrigeret for særlige forhold faldt 11,4% til DKK 1.172,5 mio.
(2018: DKK 1.323,0 mio.). EBIT faldt 10,5% til DKK 1.163,7 mio.
(2018: DKK 1.299,8 mio.). EBIT er påvirket af den ovennævnte
takstnedsættelse, en stigning i personaleomkostninger på 3,6% samt en
stigning i afskrivningerne på 3,5% som konsekvens af de store
investeringer i udbygning af lufthavnen.
 
* Nettofinansieringsomkostningerne faldt DKK 30,9 mio. i forhold til
2018, hvilket skyldtes en lavere gennemsnitlig rente.
 
* Resultat før skat korrigeret for særlige forhold faldt 10,0% til DKK
1.074,1 mio. (2018: DKK 1.193,7 mio.). Resultat før skat faldt 9,0%
til DKK 1.065,3 mio. (2018: DKK 1.170,5 mio.).
 
* Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 1.601,4 mio. i de første ni måneder
af 2019 (2018: DKK 1.540,9 mio.). Investeringer i årets første ni
måneder omfatter bl.a. udvidelse af Terminal 3 airside, opførsel af
Finger E, nye bagagefaciliteter, udvidelse af kølekapaciteten samt
diverse forbedrende vedligeholdelse.

             

FORVENTNINGER TIL 2019

 

CPH fastholder forventningerne til omsætningsvækst og resultat før skat
korrigeret for særlige forhold i forhold til udmeldingen af 8. august 2019.
CPH har tilpasset intervallet vedr. investeringer til DKK 2,0 ? 2,1 mia. 

  REALISERET 2018 FORVENTNINGER TIL 2019 TIDLIGERE UDMELDT
Omsætningsudvikling 0,1% nedgang
på 2-3% nedgang
på 2-3%
Resultat før skat, korrigeret for særlige forhold, DKK mio. 1.451,5
1.250-1.350 1.250 -1.350
Resultat før skat, DKK mio. 1.417,3    
Samlede investeringer, DKK mio. 2.078,8 2.000-2.100 1.800 -2.100

Omsætningsvækst
På baggrund af det forventede trafikprogram for 2019 forventes det samlede
antal passagerer at være på niveau med 2018. Udviklingen i antallet af
passagerer er en dynamisk faktor, som kan påvirkes både positivt og
negativt af den generelle økonomiske udvikling, rute- og
kapacitetsbeslutninger hos flyselskaberne samt enkelthændelser inden for
luftfarten. Selvom passagertallet forventes at være på niveau med 2018,
forventes et fald i omsætningen grundet en takstnedsættelse på 10% pr. 1.
april 2018, og den nye takstaftale gældende fra april 2019. Den nye
takstaftale medførte en omlægning af startafgifter og passagerrelaterede
afgifter. Priserne vil med den nye aftale initielt være yderligere ca. 5%
lavere i 2019 i forhold til 2018.

Udviklingen i omsætningen forventes således at være et fald i intervallet
2-3%, primært som følge af takstnedsættelsen i 2018 og den nye takstaftale
indgået med flyselskaberne fra den 1. april 2019, samt SAS pilot-strejken
og justering i flyselskabernes trafikprogram.

Resultat før skat
Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2018, primært pga.
stigning i antal ansatte grundet kapacitetsudvidelser og øgede krav på
sikkerhedsområdet samt omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et
fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostningerne. Afskrivninger
forventes at ligge på niveau med 2018 og finansieringsomkostningerne
forventes at være lavere end 2018.

Resultat før skat i 2019 forventes at ligge i et interval mellem DKK 1.250
mio. og DKK 1.350 mio., når der korrigeres for særlige forhold.
Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) forventes at være lavere i 2019
end i 2018, når der tages højde for særlige forhold. Resultatet er påvirket
af takstnedsættelsen i 2018 og den nye takstaftale indgået med
flyselskaberne fra april 2019, samt strejken hos SAS-piloterne og justering
i flyselskabernes trafikprogram.

Investeringer i anlægsaktiver
CPH forventer,at fortsætte med at investere til gavn for passagerer og
flyselskaber, og fastholder sin vækstplan, Expanding CPH, hvor CPH vil
udvide og udvikle lufthavnen, i takt med at passagertallet stiger.

CPH forventer at fastholde investeringsniveauet i 2019. Investeringerne
forventes at udgøre i niveauet DKK 2,0 mia. til DKK 2,1 mia. for at
imødekomme vækstplanen. Investeringer omfatter bl.a. udbygning af Terminal
3 airside, udvidelse af kølekapaciteten, widebody-kapacitetsudvidelser,
udbygning af Finger E, etabl...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.