Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-15

Koldioxidneutralitet påskyndas till 2023 och absoluta koldioxidutsläpp minskas med över 50 procent

Sammanfattning

  • År 2023 är hela vår verksamhet koldioxidneutral – detta gäller scope 1, 2 och från leverantörskedjan scope 31
  • Minskning av absoluta koldioxidutsläpp med över 50 procent 2023, vilket är betydligt snabbare än vad som krävs enligt Parisavtalet, och i linje med målet om en temperaturökning om maximalt 1,5 grader
  • Bolagets koldioxidintensitet kommer att uppgå till cirka 1 kg CO2 per boe2 2023, vilket är världsledande låga nivåer
  • De koldioxidutsläpp som inte kan undvikas kommer att neutraliseras med hjälp av högkvalitativa certifierade projekt med naturliga metoder för att fånga in koldioxid från atmosfären (natural carbon capture), vilka har förvärvats till ett konkurrenskraftigt pris
  • Ytterligare åtgärder planeras för att fortsätta att minska återstående koldioxidutsläpp i den operativa verksamheten och i leverantörskedjan

Lundin Energy AB (Lundin Energy eller bolaget) har åtagit sig att investera 800 MUSD för att bli koldioxidneutralt. Av detta har 70 procent redan investerats i elektrifiering av plattformarna på Johan Sverdrup och Edvard Grieg, och i tre projekt för förnybar energi. Som ett resultat av att våra huvudsakliga producerande tillgångar elektrifieras vid slutet av 2022, kommer bolagets koldioxidintensitet att vara på industriledande låga nivåer om cirka 1 kg CO2 per boe. Detta är mer än 15 gånger bättre än industrigenomsnittet.

Genom investeringar i våra egna högkvalitativa projekt med naturliga metoder för att fånga in koldioxidutsläpp (natural carbon capture) och koldioxidkrediter kommer alla framtida koldioxidutsläpp som inte kan undvikas att neutraliseras. För att säkerställa att projekten och dess genomförande håller en hög kvalitet, har en oberoende tredje part certifierat och genomfört due diligence av dessa. Utöver betydande minskningar av koldioxidutsläpp från scope 1 och 2, har bolaget även tagit ytterligare steg för att aktivt minska de koldioxidutsläpp från scope 3 som bolaget har ett visst inflytande eller kontroll över. Detta exempelvis genom att använda hybrida stödfartyg, och genom inköp av koldioxidneutrala material.

Nick Walker, Koncernchef och vd för Lundin Energy kommenterar:

”Att vi påskyndar vår koldioxidneutralitet med två år, till 2023, är en viktig faktor för att differentiera oss gentemot andra bolag i branschen. Under denna period kommer våra absoluta koldioxidutsläpp i den operativa verksamheten att minska med över 50 procent jämfört med 2020 års nivåer, samtidigt som vi under samma period förväntar oss en 40-procentig produktionsökning. För att uppnå detta är elektrifieringen av våra huvudsakliga producerande tillgångar vid slutet av 2022 den avgörande faktorn, vilket tillsammans med vårt fokus på att minska koldioxidutsläpp i övriga delar av verksamheten gör att vi nu befinner oss i en unik position som jag tror kommer att vara oerhört värdeskapande. Detta kommer att särskilja Lundin Energy ytterligare som industriledande. Med konkreta exempel påvisar vi hur olja och gas kan produceras för att både möta energiomställningens behov, och minska koldioxidutsläppen snabbare än vad som krävs enligt Parisavtalet.


För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin-energy.com

Robert Eriksson
Head of Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-energy.com


Lundin Energy är ett erfaret nordiskt olje- och gasbolag som prospekterar efter, bygger ut och utvinner resurser på ett ekonomiskt, effektivt och ansvarsfullt sätt. Vi fokuserar på att skapa värde för våra aktieägare och intressenter genom tre strategiska pelare: Motståndskraft, Hållbarhet och Tillväxt. Med tillgångar av hög kvalitet, som produceras till låg kostnad, är vi motståndskraftiga mot förändringar i oljepriset. Vår organiska tillväxtstrategi, i kombination med vårt hållbarhetsarbete och åtagande att minska koldioxidutsläpp, befäster vår ledande roll i en framtid med lägre koldioxidutsläpp. (Nasdaq Stockholm: LUNE). För mer information, besök www.lundin-energy.com eller ladda ner vår app via www.myirapp.com/lundin


      1)   Koldioxidutsläpp från leverantörskedjan i scope 3 innefattar försörjningsfartyg, logistik och resor inom verksamheten.
      2)   Innefattar scope 1 och 2.


Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss information i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive Lundin Energys framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Energy har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Riskhantering” samt på andra ställen i Lundin Energys årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga


Författare GlobeNewswire

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.