Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-25

Kommuniké från årsstämma i Biofrigas Sweden AB (publ)

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera ett prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att en revisor och ingen revisorssuppleant utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Martin Linde, Ole Johansson, Johan Möllerström och Åsa Burman omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Martin Linde. Vidare beslutade stämman att Bolagets revisor Deloitte AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än femton (15) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antalet aktier. Bemyndigandet ska gälla fram till nästa årsstämma.

Beslut om fastställande av valberedningens arbetsordning

Stämman beslutade att fastställa valberedningens arbetsordning i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade vidare att inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter.

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare av serie 2020/2023:L

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag om att emittera teckningsoptioner av serie 2020/2023:L, berättigande till nyteckning av aktier i Bolaget, till ledande befattningshavare i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. För fullständig information om detta beslut hänvisas till de fullständiga beslutsförslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter av serie 2020/2023:S

Stämman beslutade att fastställa aktieägarnas förslag om att emittera teckningsoptioner av serie 2020/2023:S, berättigande till nyteckning av aktier i Bolaget, till Bolagets styrelseledamöter med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. För fullständig information om detta beslut hänvisas till de fullständiga beslutsförslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Övrigt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar som kan visa sig erforderliga vid registrering av besluten.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.