Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-15

Kommuniké från årsstämma i C-RAD den 14 maj 2016

årsstämma i C-RAD den 14 maj 2016

Pressmeddelande 2016-04-15

Årsstämman 2016 i C-RAD AB hölls den 14 april 2016 varvid aktieägarna fattade
följande beslut.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att
årets resultat, ? 18 064 922 SEK, avräknas mot överkursfonden och att
resterande del av överkursfonden, 104 400 198 SEK, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Till styrelseledamöter omvaldes Börje Bengtsson (ordförande), Peter Hamberg,
Brian Holch Kristensen, Kicki Wallje-Lund och Bengt Rolén.

Grant Thornton omvaldes som ordinarie revisor med auktoriserade Mia Rutenius
som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med ett årligt belopp om
totalt 600 000 SEK, varav styrelseordföranden skall ersättas med 200 000 SEK
och övriga med 100 000 SEK per ledamot. Arvode till revisorerna utgår enligt
löpande godkänd räkning. Utskottsledamöter ersätts med 20 000 SEK per ledamot.

Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra nedan företrädesemission (se nedan) beslutade stämman, i
enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser för
aktiekapital och antal aktier enligt följande:

”4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.”

”5 § Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 22 000 000 aktier och högst 88 000 000 aktier.”

Företrädesemission av aktier av serie A och B

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om en företrädesemission av
högst 5 506 330 aktier, varav högst 172 577 aktier skall vara av serie A och
högst 5 333 753 aktier skall vara av serie B. Genom företrädesemissionen kan
bolagets aktiekapital ökas med högst 825 949,76 SEK.

Teckningskursen för aktierna av respektive serie bestämdes vara 8,25 SEK per
aktie och totalt tillförs bolaget ca 45 miljoner SEK före avdrag för
transaktionskostnader om samtliga aktier tecknas och betalas. Teckningsperioden
i företrädesemissionen löper mellan den 2 maj 2016 och den 16 maj 2016. Mer
information om emissionen återfinns i det prospekt som kommer att
offentliggöras omkring den 27 april 2016.

Riktad emission av aktier av serie B

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om en riktad emission av
högst 1 818 181 aktier av serie B. Genom emissionen kan bolagets aktiekapital
komma att ökas med högst 272 727,24 SEK. Teckningskursen för aktierna bestämdes
vara 8,25 SEK per aktie och totalt tillförs bolaget ca 15 miljoner SEK om
samtliga aktier tecknas och betalas.

Den riktade emissionen sker under förutsättning av att företrädesemissionen
övertecknas och tilldelning av aktier under den riktade emissionen kommer att
ske till allmänheten i Sverige och dem som tecknat men inte tilldelats aktier i
företrädesemissionen.

Emission av teckningsoptioner

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om nyemission av högst 400
000 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka
med högst 60 000,02 kronor. Teckningsoptionerna medför rätt till nyteckning av
B-aktier i bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer C-Rad Positioning och anställda
i C-RAD-koncernen, med 200 000 teckningsoptioner per respektive tecknargrupp.
Styrelseledamot som inte samtidigt är anställd skall inte äga rätt att teckna
optioner.

Teckningsoptionerna kan tecknas under perioden 15 april 2016 till och med 30
april 2016. Teckningsoptionerna emitteras till en premie om 1,00 SEK per option
baserat bl.a. på Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption
berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget till en
teckningskurs om 11,80 SEK. Teckning av nya aktier kan ske under perioden från
och med den 1 februari 2019 till och med den 1 maj 2019.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier av serie B,
konvertibler och/eller teckningsoptioner som ger rätt till teckning av aktier
av serie B, varigenom antalet nya aktier av serie B får öka med högst 2 500
000, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som
bolagsordningen medger, att betalas kontant, genom apport och/eller genom
kvittning.

För C-RAD AB

Styrelsen

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom
patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem.
Slutanvändarna är strålbehandlingskliniker över hela världen. All
produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB,
C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har
för närvarande 43 anställda. C-RADs verksamhet är sprungen ur forskning och
utveckling på Karolinska Institutet i Solna. Bolagets första produkt, C-RAD
Sentinel(TM), började säljas 2007. Samarbetsavtal har ingåtts med Elekta
(Sverige), Varian (USA) och IBA (Belgien). På större marknader representeras
C-RAD av distributörer som är specialiserade inom strålterapi. C-RAD har
grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i
Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa
International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet håller på att
integreras. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Ovanstående information är kurspåverkande och måste därmed offentliggöras
enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528).

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.