Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-24

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I GAMING CORPS

Årsstämma i Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) hölls idag den 24 juni 2020 i Uppsala.

DELTAGANDE
Vid årsstämman deltog, via fysisk närvaro, fullmakt eller förhandsröstning, aktieägare med ett totalt innehav om 85 755 490 aktier av Bolagets totalt 348 186 11 utställda aktier. Andel företrädda aktier och röster vid stämman var således 24,63%.

BESLUT
Vid årsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Val av styrelse, revisorer samt arvodering
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Till styrelseledamöter omvaldes Claes Tellman, Daniel Redén, Bülent Balikci. Till nya styrelseledamöter valdes Thomas Hedlund och Helin Yasar. Claes Tellman omvaldes till styrelsens ordförande.

Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB omvaldes som Bolagets revisor. Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Lars Kylberg fortsätter som huvudansvarig.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter skulle utgå med ett prisbasbelopp (47 300 SEK) och ett och ett halvt prisbasbelopp för styrelsens ordförande (70 950 SEK). Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2021, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det beslutades att styrelsen bemyndigades att besluta om att aktie ska betalas kontant, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 i aktiebolagslagen, eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktie får medföra att antalet aktier i Bolaget efter emissionen ryms inom aktiekapitalets gränser. Om nyemission genomförs utan företrädesrätt ska emissionskursen ske på marknadsmässiga villkor. Skälet till rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera spridning av ägarkretsen, upptagande av medel för att finansiera expansion av verksamheten eller företagsförvärv.

Beslut om riktlinjer för valberedningen
Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för utseende av valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att bolagsordningens gränser för högsta och lägsta antal aktier ändras från lägst 100 000 000 och högst 400 000 000 till lägst 34 000 000 och högst 112 000 000.

Det beslutades vidare att bolagsordningen bestämmelse avseende föranmälan till bolagsstämma ändras så att "aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena per sådan dag som anges i aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman."

Vidare beslutades några mindre tekniska justeringar med anledning av ändringar i aktiebolagslagen.

Beslut om sammanläggning av aktier 10:1
Årsstämman beslutade att sammanlägga bolagets aktier, varvid tio (10) befintliga aktier ska läggas samman till en (1) ny aktie (sammanläggning 10:1).

Efter genomförd sammanläggning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att minska från 348 186 111 till 34 818 611. Den föreslagna sammanläggningen innebär att aktiens kvotvärde ändras från 0,005 kronor till cirka 0,05 kronor.

Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen och kommer att offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen i samband med fastställandet av avstämningsdag.

Ytterligare information om besluten från årsstämman finns i kallelsen och i årsredovisningen som har publicerats på Bolagets hemsida, www.gamingcorps.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om oss


Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.

Gaming Corps™ is a small, global developer focusing on Gaming, iGaming and Interactive Entertainment. The company is based in Uppsala, Sweden with a development studio on Malta. Our business idea is to create innovative, exciting products while utilizing the value that comes from combining Gaming and iGaming in terms of competence, financing, development cycles, IP:s and creative ideas. As a public company we have a responsibility to bring value to our shareholders, many who just like us are also fans and consumers on the market we serve. Dedication to our shareholders is the number one priority at this company, we believe that if we work hard to provide innovative products, treat customers and partners well and always stay on top of our game we will give them what they deserve as well as be successful in our business ventures.

www.gamingcorps.com   ir@gamingcorps.com

Bifogade filer


Pressmeddelande Gaming Corps AB Kommuniké Från Årsstämma 2020 06 24

Författare Gaming Corps

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.