Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-26

Kommuniké från årsstämma i LifeAssays AB (publ) den 26 juni 2020

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelsen och de fullständiga förslagen finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.lifeassays.com.

Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition samt ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade vidare om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2019.

Styrelse och revisor

Stämman omvalde Fredrik Häglund och Martin Linde samt nyvalde Anders Ingvarsson till ordinarie styrelseledamöter för tiden till och med utgången av nästa årsstämma. Stämman valde Martin Linde till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att arvode till styrelse­ledamöterna för perioden till och med årsstämman 2021 ska utgå med sammanlagt 220 000 kronor, att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: Ordföranden ska erhålla 100 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 60 000 kronor. Ledamöter som utför arbete utöver styrelsearbetet kan få ersättning för nedlagd tid fram till årsstämman 2021 under marknadsmässiga villkor. Sådant arbete ska ske på styrelsens uppdrag och rapporteras till denna innan utbetalning av arvode sker.

Stämman omvalde KPMG AB och med huvudansvarig revisor David Olow till bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför årsstämman 2021

Stämman beslutade om valberedning inför årsstämma 2021 i enlighet med valberedningens förslag.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett emissionsbemyndigande enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Författare LifeAssays

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.